E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení(Geo)demografické aspekty dojížďky za zdravotními službami v Česku

(Geo)demographic aspects of commuting to health services in Czechia

Zadavatel: GAUK 2019-2021 č. 990119
Hlavní řešitel: Mgr. Kateřina Maláková (studentka doktorského studia, školitel RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.)

 

Anotace:Mezi dlouhodobé primární cíle vyspělých zemí světa patří kvalitní a dostupné zdravotní služby, přičemž v mnohých případech kvalita a dostupnost spolu velmi úzce souvisí. Na dostupnost zdravotních služeb lze pohlížet z mnoha úhlů pohledu: dokážeme rozlišit dostupnost časovou, místní (geografickou), ekonomickou, kapacitní nebo organizační (viz např. Ivanová, 2003). Zejména časová a místní dostupnost skýtá možnosti zkoumání pomocí moderních přístupů využívající jak geografické informační systémy (GIS), tak v případě vhodných datových zdrojů i formou kvantitativní analýzy individuálních dat dojížďky za službami, jakožto jedné z nejčastějších forem prostorové mobility obyvatelstva. Projekt bude disponovat velmi kvalitním datovým zdrojem. Hlavním cílem navrhovaného projektu je proto podrobná analýza dojížďky za vybranými zdravotními službami na území Česka. Analýzy budou zaměřeny především na hledání demografických i geografických rozdílů a souvislostí v dostupnosti zdravotních služeb. Výsledky by měly upozornit na významnost tohoto aspektu a nutnost jeho zahrnutí při tvorbě a plánování sítě poskytovatelů zdravotních služeb.

Akce dokumentů