E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Komu je Alumni Klub PřF UK určen?

Absolvováním některého ze studijních programů, vypsaných Přírodovědeckou fakultou UK, získává každý student ve svém oboru vysoký stupeň odbornosti. Kromě toho však odchází z fakulty vybaven i dalším kapitálem: kontakty se „spřízněnými dušemi“, tedy svými učiteli a kolegy. Nenechat tyto kontakty zapadnout a poskytnout tak absolventům výhody široké sítě profesionálů spřízněných studiem na naší fakultě: to je hlavní cíl a smysl existence Alumni Klubu PřF UK.

.

Foto: Petr Jan Juračka

Členství v Alumni Klubu PřF UK  je otevřeno všem absolventům Přírodovědecké fakulty UK. Členem Klubu  se může stát každý, kdo na Univerzitě  Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě (dále jen „Fakulta“) úspěšně absolvoval některý ze studijních oborů v bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni či jejich historických ekvivalentech (RNDr., CSc., atd.).

Členové Alumni klubu budou zváni na všechny akce, které budou pořádány výhradně pro členskou základnu Alumni Klubu PřF UK a mohou čerpat výhody, popsané v záložce "Nabídka výhod".

Na pořádání akcí budou členové klubu upozorňováni prostřednictvím e-letterů či sociálních sítí Facebook a  LinkedIn (pro zaregistrované). Přehled můžete najít také na těchto webových stránkách, a to  záložce Kalendář.

Akce dokumentů