E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

27. 9. 2021 Kurz prof. Damiana Nance "Global dynamics and supercontinent cycle"

V zimním semestru bude na Geologické sekci PřF UK opět probíhat kurz prof. R. Damiana Nance (Ohio University, USA) "Global dynamics and supercontinent cycle". Kurz proběhne v šesti blocích, první přednáška začne 6. října od 9:00 v posluchárně G1. Všichni zájemci z řad studentů i geologické veřejnosti jsou srdečně zváni! Studenti si mohou předmět zapisovat v Studijním informačním systému (SISu), kód předmětu MG420P07, rozsah 4/0, 4 kredity (zkouška).

 


13. 9. 2021 Nová kniha o metalurgických struskách

V prestižním nakladatelství Royal Society of Chemistry byla právě publikován kniha "Metallurgical Slags: Environmental Geochemistry and Resource Potential" (https://pubs.rsc.org/en/content/ebook/978-1-78801-887-6), jedním z editorů a zároveň autorem či spoluautorem čtyř kapitol byl Vojtěch Ettler z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Gratulujeme! 


11. 8. 2021 Rozhovor s prof. Janem Jehličkou v magazínu Forum

V univerzitním magazínu Forum vyšel velký rozhovor s profesorem Janem Jehličkou z Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Jan je předním světovým odborníkem na organickou geochemii a zabývá se zejména využitím Ramanovy spektrometrie pro hledání stop života v horninách nejen na Zemi, ale i na Marsu, v roce 2020 rovněž obdržel významné ocenění Donatio Universitatis Carolinae. Rozhovor si přečtěte zde.


25. 6. 2021 K. Holcová a D. Mašín jmenováni profesory

Na slavnostním ceremoniálu v prostorách Karolina převzali Katarína Holcová a David Mašín z rukou ministra školství Roberta Plagy profesorský jmenovací dekret. Katarína se zabývá zejména mikropaleontologií a paleoklimatickými rekonstrukcemi mořského prostředí druhohor a třetihor, David je specialista na inženýrskou geologii, zejména mechaniku zemin a matematické modelování. Gratulujeme!


23. 6. 2021 Pamětní medaile PřF UK pro O. Fejfara a M. Mihaljeviče

Naši kolegové prof. Oldřich Fejfar a prof. Martin Mihaljevič byli oceněni Stříbrnou medailí Přírodovědecké fakulty UK za jejich celoživotní přínos nejen fakultě, ale i vědám o Zemi, Prof. Fejfar v oboru paleontologie a prof. Mihaljevič v oboru geochemie životního prostředí. Medaili převzali z rukou pana děkana na slavnostním ceremoniálu v prostorách Knihovny chemie. Gratulujeme!

 


14. 6. 2021 Vojtěch Janoušek jmenován profesorem

Vojtěch Janoušek působící současně na České geologické službě a Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK byl 5. června 2021 jmenován profesorem. Vojtěch se zabývá převážně geochemií a vznikem magmatických hornin a statistickou analýzou a zpracováním geochemických dat, tyto obory u nás rovněž dlouhodobě přednáší. Gratulujume!
 


27. 5. 2021 SGA Student Chapter Prague

SGA je studentský spolek sdružující studenty a zájemce o ložiskovou geologii a mineralogii po celém světě. Pořádáme mezinárodní a domácí exkurze na mineralogicky hodnotná naleziště. Jezdíme na geologicky zaměřené exkurze po celém světě. Organizujeme přednášky a semináře se zajímavými hosty. Členové spolku mají možnost se setkat se zahraničními kolegy a získat cenné zkušenosti, které pak uplatní při studiu nebo v práci. Pojďte s námi poznat spoustu zajímavých lidí a dostat se na místa, která byste normálně navštívit nemohli. Více informací na http://sga.cuni.cz/
 


11. 5. 2021 Letní škola SÚRAO

Zájemci o geologické aspekty problematiky ukládání radioaktivních odpadů, zejména z řad studentů, se mohou přihlásit do již 4. ročníku Letní školy SÚRAO. Hlavním tématem bude výběr vhodných lokalit v horninovém prostředí Českého masivu. Více informací na https://www.surao.cz/letni-skola-surao-probehne-i-letos/.

 


29. 4. 2021 Profesorská přednáška Martina Košťáka

Doc. Martin Košťák, který nedávno oslavil své padesáté životní jubileum, přednesl 29. 4. skvělou jmenovací profesorskou přednášku na vědecké radě Univerzity Karlovy, hladce prošel následným řízením a návrh na jmenování profesorem byl postoupen na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Gratulujeme!!!

 

 


13. 4. 2021 Hmotnostní spektrometr typu „ICP-MS“

V Laboratořích geologických ústavů byla dokončena instalace nového hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Spektrometr Thermo Scientific dokáže analyzovat roztoky i pevné vzorky hornin na stopové až ultrastopové úrovni. Indukčně vázaná Ar-plazma umožňuje ionizovat, následně separovat v kvadrupólovém hmotnostním separátoru a nakonec detekovat v polovodičovém násobiči většinu prvků periodického systému od hmot Li po U. Zájemci o využití laboratoře hmotnostní spektrometrie z řad studentů i akademických pracovníků PřF UK mohou kontaktovat doc. L. Strnada lgu@natur.cuni.cz.
 


6. 4. 2021 Studentská konference UNCE-SGA

V rámci spolupráce univerzitního centra excelence (UNCE) Centrum dynamiky geosféry (UNCE/SCI/006) a pražské skupiny SGA (Society for geology Applied to Mineral Deposits) proběhne dne 15.4.2021 online studentská konference. Na konferenci bude prezentovat výsledky svého výzkumu 20 studentů od bakalářských až po doktorské studijní programy, a to v nejrůznějších geovědních disciplínách. Konference bude probíhat přes platformu ZOOM od 9:00 (Meeting ID: 824 8818 1216, Key: 0TMizN).
 


23. 3. 2021 Nový kurz v LS - 3D modelování v geologii

V letním semestru proběhne blokově kurz zaměřený na pokročilé techniky 3D geologického modelování vhodný zejména pro diplomanty a doktorandy. Zpracování, vizualizace a analýza reálných 3D geologických dat jako jsou terénní dokumentace, mapy, vrtná a seismická data bude zahrnovat mimo jiné konstrukci řezů, výpočty kompakce a dekompakce a 2D i 3D kinematické modelování. Pracovat budeme se softwarem MOVE (petex.com) využívaným rutinně v ropném průmyslu. Podrobnosti zde.
 


18. 3. 2021 Nabídka zaměstnání v oboru geologie

Státní podnik Diamo, a.s. nabízí dvě volná místa na pozici technický pracovník - geolog na centrále společnosti ve Stráži pod Ralskem. Vhodné i pro čerstvé absolventy oborů geologie nebo hospodaření s přírodními zdroji naší fakulty, zejména pro absolventy se zájmem o ložiskovou geologii, nerostné suroviny a problematiku ložisek uranu. Firma nabízí pestrou náplň práce (jak je pro geologii typické) a řadu zaměstnaneckých benefitů. Detaily v přiloženém letáčku v pdf zde a zde. Kontakt: Mgr. Vladimír Ekert.  

 


17. 3. 2021 Nový článek v Communications Earth & Environment (Nature)

Nový článek v Communications Earth & Environment (skupina Nature), který právě publikoval tým České geologické služby ve spolupráci s doc. Ondrejem Lexou z naší fakulty, nabízí nový pohled na vývoj architektury kolizních orogenů. Navržený model "translitosférického diapirismu" vychází ze srovnání dlouhodobých geologických pozorování a pokročilých termomechanických numerických modelů. Práce naznačuje, že translitosférický diapirismus vytváří specifickou horninovou asociaci vysokotlakých hornin, ultradraselných magmat a slabě metamorfovaných hornin nadložní desky. Článek je volně ke stažení na https://www.nature.com/articles/s43247-021-00122-w
 


12. 3. 2021 Úspěch doktorandů v soutěži GAUK

Ve velké konkurenci 788 projektů (úspěšnost 38 %) přihlášených do 18. kola soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK) uspělo hned 10 projektů z geologické sekce. Naši doktorandi tak získali podoboru svých vědeckých projektů. Úspěšní řešitelé: Marco Loche, John Jonathan, Jakub Mareš, Marine Jouvent, Jan Geist, Tomáš Radoměřský, Hakan Ucar, Marta Leticia Herenio Kerkhoff, Oleksandra Chernomorets a Petr Vitouš. Více informacích o úspěšných projektech se dozvíte na stránkách GAUK: https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=GaukPublic&action=listing&rok=2021&typ=N.
 


10. 3. 2021 Geologická akademická liga

Geologická akademická liga je studentský spolek založený v roce 2018, jehož hlavním cílem je pomáhat studentům prvních ročníků bakalářských oborů a zapojit je do studentského života na fakultě. Snaží se jim předat informace o fungování fakulty a poradit, jak se připravit na zdárné zvládnutí studia. To vše skrz přednášky, sportovní akce a neformální setkání, která pravidelně organizují členové spolku ve spolupráci se zástupci univerzity. Facebookový účet spolku můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/GAL.NATUR/
 


4. 3. 2021 3D mikroskop

Laboratoř zobrazovacích metod nově pořídila výkonný digitální 4K mikroskop Keyence řady VHX-7000. Mikroskop je osazen objektivem umožňující až dvousetnásobné zvětšení. Automatický motorizovaný stolek umožňuje fotit i vzorky větších rozměrů, zatímco integrovaný software složí výsledný snímek. Automatické proostření ve vertikální ose a získání 3D obrazu je samozřejmostí. Software umožňuje nejrůznější úpravy a výpočty, například analýza geometrie studovaných objektů či určení plochu barevně odlišených objektů. Zájemci o využití mikroskopu mohou kontaktovat prof. K. Holcovou katarina.holcova@natur.cuni.cz

 


24. 2. 2021 Rozšíření Laboratoře horninového magnetismu

Laboratoř byla s novým přístrojovým vybavením přestěhována do větších prostor a vybavena novou soustavou (magnetometr AGICO JR-6A, demagnetizér LDA5, a magnetizační jednotka PAM1), která umožňuje izolaci komponent přirozené remanentní magnetizace hornin z doby jejich vzniku (např. krystalizace magmatu, uložení sedimentární horniny). Naopak kontrolovaná magnetizace vzorků je klíčem k výzkumu vnitřních struktur hornin (anisotropie magnetické remanence) a k identifikaci různých magnetických minerálů. Laboratoř je určena k využití všem zájemcům z řad akademické veřejnosti, více informací na stránkách laboratoře: http://ctg.cuni.cz/laboratory-of-rock-magnetism

 


19. 2. 2021 Nový článek v Communications Biology (Nature)

Nový článek v Communications Biology (ze skupiny Nature), který právě publikoval doc. Martin Košťák s týmem kolegů z naší fakulty a dalších institucí z Německa, Slovenska a Maďarska, představuje unikátní nález oligocénního hlavonožce Necroteuthis hungarica (stáří cca 30 milionů let). Tento nález odhaluje, proč a jak se určité druhy adaptovaly na život v anoxickém prostředí hlubokých oceánů a díky tomu přežily katastrofické události na konci křídy (dopad meteoritu), ale i pozdější globální klimatické změny. Článek volně ke stažení na https://www.nature.com/articles/s42003-021-01714-0  
 


11. 2. 2021 Pozvánka na habilitační řízení Alessandra Fabbrizia

Srdečně zveme všechny zájemce na habilitační přednášku A. Fabbrizia na téma "Disequilibrium processes in minerals and melt inclusions to decipher magmatic events", která proběhne v rámci zasedání Vědecké rady Geologické sekce PřF UK ve čtvrtek 11.2.2021 od 9:00 v Mineralogické posluchárně. Z epidemiologických důvodů je účast na přednášce omezená pouze na členy vědecké rady, nicméně veřejná část habilitačního řízení bude přenášena v prostředí Google Meet na odkazu meet.google.com/cnj-xuik-sue.
 


8. 2. 2021 Pokračující úspěšné řešení projektu UNCE Centrum dynamiky geosféry

I přes značná omezení byl celosekční projekt Univerzitního centra excelence (UNCE) Centrum dynamiky geosféry (UNCE/SCI/006) v minulém roce velmi úspěšný a produktivní. Jak informoval na webu hlavní řešitel projektu profesor Ettler, bylo publikováno 59 původních vědeckých publikací v renomovaných zahraničních časopisech, z toho polovina v horní čtvrtině (prvním kvartilu) rankingu časopisů podle Web of Science a 5 publikací bylo obsažených v Nature Index. Více informací na stránkách projektu zde.

 

Akce dokumentů