E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAgenda ochrany duševního vlastnictví

Základní informace týkající se agendy ochrany duševního vlastnictví pro pracovníky PřF UK.

 

Povinnosti a práva zaměstnanců a studentů UK v oblasti ochrany a uplatňování duševního vlastnictví řeší Opatření rektora UK č. 33/2015 o nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze.

Zaměstnanci a studenti, kteří dosáhnou v souvislosti s jejich pracovní či studijní činností vynálezu či jiného výsledku tvůrčí činnosti potenciálně cenného z hlediska průmyslově-právní ochrany, jsou povinni o tomto vyrozumět příslušné oddělení fakulty. Vyrozumění se podává prostřednictvím formuláře „Oznámení o učinění objevu nebo vynálezu“. S jeho vyplněním Vám mohou pomoci technologičtí skauti, na které se můžete obrátit i s případnými dotazy ohledně agendy ochrany DV. Vyplněný formulář předávejte s podpisem původců a vedoucí(ho) pracoviště na oddělení podpory vědy (OPV) paní Pavle Pouskové – pavla.pouskova@natur.cuni.cz.

 


Podrobnější rozbor doporučených postupů komercializace výsledků a vývoje dle Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK)

Popis jednotlivých služeb nabízených CPPT UK.

Vedle služeb jako je patentové poradenství či konzultace příslušných smluv je možno s CPPT UK projednat finanční podporu pro přihlášky nových patentů (na základě posouzení daného záměru).

Akce dokumentů