E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpořte nás

Chcete napomoci své mateřské fakultě s rozvojem vědy či propagace? Máte zájem sponzorovat konkrétní vědce, konference, školičku Rybička nebo popularizační akce pořádané fakultou? Pak se na nás pochopitelně můžete obrátit!

 

Sponzorovat je možné konkrétní programy, laboratoře, konference, vědce a studenty či popularizační aktivity včetně kroužků, fakultní školky či korespondenčních seminářů. Sponzoring   je plně vázán sponzorskou smlouvu, která přesně vymezuje alokaci částky na konkrétní cíle.

Protiplnění za sponzorský dar závisí na výši částky, v principu zahrnuje prezentaci na fakultě, v jejích informačních kanálech a na akcích jí pořádaných.

Podporu lze naší fakultě vyjádřit také formou daru, který musí být věnovan na aktivity, související s činností fakulty. 

 

Co umíme? - Přírodovědecká fakulta ve veřejném prostoru

 

Naším hlavním posláním je vědecká a pedagogická činnost. Vedle toho se snažíme praktické poznatky z našich oborů předávat také veřejnosti. Právě pro veřejnost jsou určené projekty, které můžete podpořit.


Komunikační projekt Přírodovědci.cz

 

Alumni klub PřF UK

 

Fakultní školka Rybička

 

Korespondenční semináře pro nadanou mládež:

 • Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tématikou (KSICHT)

 • Biozvěst – korespondenční kurz ve vědách o živé přírodě

 • Kamenožrout – korespondenční seminář v oblasti geologie

 

Zpřístupnění fakultních muzeí a sbírek:

 

Jak sponzorování či podpora formou daru probíhá? 

 

Každý peněžní či věcný dar fakultě je vázán darovací smlouvou. 

Smlouva přesně specifikuje:

 • výši daru
 • způsob jeho využití
 • podrobný plán referování dárci ze strany obdarovaného o způsobech využití
 • protiplnění ze strany obdarovaného

 

Co nabízíme? 

 

 • Možnost prezentace firmy prostřednictvím širokých inzertních kanálů, které má škola a Alumni klub k dispozici. Mezi tyto kanály patří prezentace prostřednictvím:
 • webových stránek fakulty
 • e-letterů, které obdrží všichni zaměstnanci i studenti
 • webových stránek projektu Přírodovědci.cz
 • fakultního časopisu Přírodovědci.cz (tištěný náklad 8000 kusů) 
 • akcí pro širokou veřejnost, pořádaných projektem Přírodovědci.cz – formou umístění loga
 • umístění loga na akcích pořádaných fakultou (společenské: reprezentační ples, odborné: konference, sjezdy)
 • Digital Signage – obrazovek, umístěných v každé z fakultních budov

 

 

 

Akce dokumentů