E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoplatky za studium

Povinnost hradit poplatky za studium stanovuje § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V souladu s tímto předpisem jsou výše poplatků pro jednotlivé akademické roky stanoveny takto:

Způsob vyměřování poplatků a postup řízení o vyměření poplatku stanovuje Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.

K ukončení neúspěšného studia (nejen pro účely vyměřování poplatků za delší studium) dochází nabytím právní moci rozhodnutí o ukončení studia nebo doručením písemného prohlášení o zanechání studia. Podrobnosti najdete na této stránce.

Žádost o splátkový kalendář u nově vyměřených poplatků se podává děkanovi Přírodovědecké fakulty prostřednictvím Studijního odboru PřF.  K tomu je potřeba dodat vždy ve dvou vyhotoveních vyplněné následující formuláře:

Žádost o splátkový kalendář
Dohoda o splátkách

Žádost o prominutí nebo snížení poplatku a žádost o splátkový kalendář u vymáhaných poplatků se podává rektorovi Univerzity Karlovy prostřednictvím Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK, Ovocný trh 5, Praha 1.

Kompletní informace o poplatcích spojených se studiem (předpisy, možnost odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, úlevy na poplatcích) je na webu Univerzity Karlovy pod touto stránkou.

Opatření rektora č. 54/2021 Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 - úplné znění (účinné od 10. 12. 2021).

Informace k nezapočítávání doby narušeného studia do doby studia pro účely stanovení poplatku za studium najdete na stránce.

S dotazy k poplatkům se můžete obracet na paní Janu Skalickou (jana.skalicka@natur.cuni.cz).

Výše poplatků v dřívějších letech

 

Aktualizováno 2. 6. 2022

Akce dokumentů