E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVnitřní předpisy PřF UK

Přehled platných fakultních předpisů

Statut PřF

Volební a jednací řád akademického senátu

Jednací řád Vědecké rady fakulty

Disciplinární řád pro studenty PřF UK

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro přiznávání stipendií

Rigorózní řád PřF UK

Řád pro hodnocení výuky studenty


Platné vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty se ukládají (1) v archivu Akademického senátu fakulty a (2) na sekretariátu Akademického senátu UK.

Seznam všech platných vnitřních předpisů lze také nalézt v přehledu na webu Univerzity - Akademického senátu UK.

V případě nejasností je závazný originál předpisu v listinné podobě opatřený náležitými podpisy.


Dalšími závaznými dokumenty, kterými se řídí činnosti na fakultě jsou zejména opatření děkana a dále příkazy děkana, sdělení a rozhodnutí děkana, příkazy tajemníka a sdělení a opatření tajemníka. Pro přístup k materiálům interní povahy je nutné být přihlášen.

Akce dokumentů