E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVnitřní předpisy PřF UK

Vnitřní předpisy fakulty schválené Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty dne 22. 5. 2017 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 2. 6. 2017. Tyto vnitřní předpisy jsou platné od 1.9. 2017. Pravidla pro organizaci studia a Pravidla pro přiznávání stipendií byla v roce 2018 a v roce 2020 novelizována. Další novelizace vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia byla schválena v roce 2021. V roce 2021 došlo také v velmi drobné úpravě textu Statutu PřF UK. V roce 2023 byla schválena nové verze předpisu Pravidla pro organizaci studia a předpisu Rigorózní řád. V odkazu je uvedeno vždy platné znění předpisu včetně uvedení všech novelizovaných bodů.
  1. Statut Přírodovědecké fakulty,
  2. Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě,
  3. Pravidla pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě
  4. Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty,
  5. Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty,
  6. Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty,
  7. Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty,
  8. Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě,
  9. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

 

 


Platné vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty se ukládají (1) v archivu Akademického senátu fakulty a (2) na sekretariátu Akademického senátu UK.

Seznam všech platných vnitřních předpisů lze také nalézt v přehledu na webu Univerzity - Akademického senátu UK.

V případě nejasností je závazný originál předpisu v listinné podobě opatřený náležitými podpisy.


Dalšími závaznými dokumenty, kterými se řídí činnosti na fakultě jsou zejména opatření děkana a dále příkazy děkana, sdělení a rozhodnutí děkanapříkazy tajemníka a sdělení a opatření tajemníka. Pro přístup k materiálům interní povahy je nutné být přihlášen.

Akce dokumentů