E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozvrh

Kde a kdy najdu rozvrh

Rozvrh PřF i ostatních fakult UK je dostupný v modulu Rozvrhy NG v SIS.

Rozvrhy předmětů vyučovaných na PřF sestavují správci rozvrhů vždy po uzavření zápisů předmětů v daném semestru, viz registrace předmětů v odstavci Studijní informační systém harmonogramu akademického roku. Následně je rozvrh zveřejněn a je umožněno zapisování rozvrhu (tj. zapisování na rozvrhové lístky předmětů). Následně je k zapisování rozvrhu umožněno provádět i dodatečné úpravy zápisů předmětů.

správce rozvrhu zajištuje rozvrh pro tel.                     e-mail

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
- hlavní správce rozvrhu

Sekce chemie
společné předměty

221 951 285
221 951 286

jiri.hudecek@natur.cuni.cz

RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. Sekce chemie 221 951 344

petr.smejkal@natur.cuni.cz

RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Sekce biologie
ÚŽP

221 951 658

david.svoboda@natur.cuni.cz

RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.

221 951 809 veronika.sacherova@natur.cuni.cz
Ing. Eva Štefanová, Ph.D. Sekce geografie 221 951 403 eva.stefanova@natur.cuni.cz
Rudolf Trnka Sekce geologie 221 951 452 rudolf.trnka@natur.cuni.cz
RNDr. Jana Rubešová, PhD. společné předměty
poč. učebny
221 951 582

jana.rubesova@natur.cuni.cz

Společnými předměty je míněno:

  • tělesná výchova na PřF, ve spolupráci s KTV – PaedDr. Aleš Ludvík (tel.: 272 082 301, e-mail: ales.ludvik@natur.cuni.cz)
  • pedagogika a psychologie pro studenty učitelství a oborů zaměřených na vzdělávání
  • výuka MFF pro studenty PřF (učitelství matematiky; fyzika, statistika apod.) ve spolupráci s rozvrhářem MFF – RNDr. Bednárek David,  Ph.D. (tel.: 951 554 191,  e-mail: bednarek@ksi.mff.cuni.cz)

Jak si rozvrh sestavím

1) Zápis předmětů v SIS

Pro práci s rozvrhem je nutné mít předmět zapsaný v SIS. Zápis se provádí v době k tomu určené (viz elektronický zápis předmětů a dodatečné úpravy zápisů v odstavci Studijní informační systém Harmonogramu akademického roku). Po změně v zápise předmětů je vhodné si provést kontrolu, která studenta upozorní na nesplněné závilosti předmětů (rekvizity, neslučitelnosti).

Období pro zápis předmětů se na fakultách liší. Harmonogram zápisu předmětů do SIS na všech fakultách UK je zveřejněn na webu Univerzity Karlovy.

2) Zápis na rozvrhový lístek v SIS

Po povolení zápisu na rozvrhový lístek (RL) by se měl student zapsat na RL, resp. si zkontrolovat, zda je na RL zapsán (často toto dělají i vyučující). Tady pozor - SIS neprovede automaticky zápis na RL přednášky (i když je jen jedna paralelka a student je "zapsán na předmět").

Mohou se objevit následující problémy:

a) Předmět není rozvrhován:

I. Buď jde o turnus nebo jinou podobnou nepravidelnost (zapisuje se obvykle později, ve zvláštním režimu apod.) - v tom případě kontaktovat vyučujícího (garanta předmětu).

II. Nebo jde o výběrovou, málo navštěvovanou výuku, která se nerozvrhuje - také zde je vhodné kontaktovat garanta předmětu.

III. Popřípadě, to bude nejvýjimečnější, rozvrhář předmět prostě zapomněl rozvrhovat, nebo jde o "záložní RL", kam není zápis záměrně povolen. V tomto případě kontaktovat rozvrháře sekce.

b) SIS nepovolí zápis na RL

Student by si měl zkontrolovat, není-li již na některém jiném RL pro daný předmět zapsán rozvrhářem, tajemníkem katedry, vyučujícím (časté např. u praktik apod.). Druhá možnost: student není dosud zapsán nikde, elektronický zápis prostě není povolen. Třetí: student se včas nezaregistroval nebo je překročena kapacita předmětu/RL. Ve všech třech případech je primárně potřeba kontaktovat vyučujícího, student ovšem musí počítat s tím, že problém (již v ZS) nepůjde vyřešit.

c) Všechny (přístupné) RL na daný předmět se překrývají s jiným či jinými předměty, zápis proto není možný

Pokud jde o překryv dvou povinných předmětů, měl by být kontaktován (co možná nejdříve) rozvrhář sekce (tj. sekce, na níž je student "kmenově"), který by měl najít řešení (u učitelských kombinací to někdy/výjimečně může být prakticky nemožné pro malé skupiny 1-3 studentů). Pokud je jeden nebo více z překrývajících se předmětů nepovinný/volitelný (i povinně) nebo modulový, opět by měl být kontaktován rozvrhář sekce, ale ve většině případů bude zřejmě bezmocný.

3) Odhlásit se ze všech předmětů (popř. i RL), které nebudete navštěvovat a tedy i absolvovat.

Kde najdu další informace k rozvrhu

Akce dokumentů