E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoplňující pedagogické studium

Doplňující pedagogické studium v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) – tzv. pedagogická způsobilost

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO DOPLŇUJÍCÍHO PEDAGOGICKÉHO STUDIA VŠECH OBORŮ PRO AR 2018/2019 JE OTEVŘENO DO 20.9.2018. VÍCE INFORMACÍ VIZ TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

VÝUKA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO BLOKU ZAČNE V PÁTEK 12.10. OD 15,00 HODINV UČEBNĚ B2 (ANTROPOLOGICKÁ POSLUCHÁRNA) NA VINIČNÉ 7. VÝUKA SE TÝKÁ VŠECH ÚČASTNÍKŮ DPS V 1. ROČNÍKŮ + STUDENTŮ, KTEŘÍ SI DOPLŇUJÍ PŘEDMĚTY Z LOŇSKÝCH LET. PŘESNÝ HARMONOGRAM JE JIŽ VYVĚŠEN NA MOODLU. PRO PŘIHLÁŠENÍ JE POTŘEBA LOGIN A HESLO. NALEZNETE ZDE TAKÉ VŠECHNY INFORMACE POTŘEBNÉ K VÝUCE.

JEDNOTLIVÉ TERMÍNY NÍŽE:
pátek 12.10. 15 - 18 hodin
sobota 13.10. 9 - 12 a 13 - 16
pátek 26.10. 15 - 18
pátek 9.11. 15 - 18
sobota 10.11. 9 - 12 a 13 - 16
pátek 23.11. 15 - 18
sobota 24.11. 9 - 12 a 13 - 16
pátek 7.12. 15 - 18
sobota 8.12. 9 - 12 a 13 - 16
pátek 4.1. 15 - 18
sobota 5.1. 9 - 12 a 13 - 16

POZOR OD 1.6.2018 PLATÍ NOVÝ VARIABILNÍ SYMBOL PRO PLATBU

POPLATKŮ ZA SEMESTR. NOVÉ ČÍSLO JE 5040010!!!!

 

Úvodní informace


Doplňující pedagogické studium v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) zahrnuje zpravidla čtyřsemestrální programy (je koncipováno na čtyři semestry), probíhající prezenční formou s tím, že některé části výuky (hlavně pedagogicko-psychologický blok) jsou vyučovány v několika víkendových blocích (pátek odpoledne a sobota dopoledne), nebo jsou klasicky rozvrhovány.

Úspěšné absolvování těchto programů umožňuje získat způsobilost pro vykonávání učitelského povolání. Tyto programy tedy zajišťují pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově didaktickou přípravu (vybrané katedry Přírodovědecké fakulty UK) pro učitelství přírodovědných předmětů na středních a základních školách, rozšiřují získanou odbornou kvalifikaci o pedagogické a oborově didaktické vzdělání. V současné době probíhají na PřF UK programy doplňujícího pedagogického studia biologie, chemie, geografie a geologie.

Od akademického roku 2016/2017 platí pro nově nastoupené účastníky Doplňujícího pedagogického studia nová pravidla zahrnující nové studijní plány a u některých programů i jinou cenu za semestr. Pro AR 2018/2019 otevíráme následující programy:

 1. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF – biologie – učitelství na SŠ a ZŠ
 2. Doplňující pedagogické studium – biologie – učitelství na SŠ a ZŠ
 3. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF – geografie – učitelství na SŠ a ZŠ
 4. Doplňující pedagogické studium – geografie – učitelství na SŠ a ZŠ
 5. Doplňující pedagogické studium – chemie – učitelství na SŠ a ZŠ
 6. Doplňující pedagogické studium – geologie – učitelství na SŠ a ZŠ

Pro stávající účastníky DPS zapsané před AR 2016/2017 platí stávající podmínky i studijní plány:

 1. Doplňující pedagogické studium pro studenty Přírodovědecké fakulty UK - biologie
 2. Doplňující pedagogické studium - biologie 
 3. Doplňující pedagogické studium pro studenty Přírodovědecké fakulty UK - geografie
 4. Doplňující pedagogické studium - geografie
 5. Doplňující pedagogické studium - chemie
 6. Doplňující pedagogické studium - geologie

Informace k DPSPRBI a DPSBI také na stránkách Katedry učitelství a didaktiky biologie.  

Informace k DPSPRGG a DPSGG také na stránkách Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

                                                                                                                                                                      nahoru

Kontaktní osoba pro všechny programy DPS na PřF UK


Bc. Veronika Fialová (Tesaříková)
referentka celoživotního vzdělávání PřF UK,
oddělení podpory vědy,
Albertov 6, Praha 2, č.d. 331
telefon: +420 221 95 1067,
e-mail: veronika.fialova@natur.cuni.cz

Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9,00 - 11,30 a 13,00 - 15,00

Než kontaktujete referenta CŽV, prostudujte si, prosím, často kladené dotazy

                                                                                                                                                                        nahoru

Garanti programů DPS


                                                                                                                                                                        nahoru

Podmínkou pro přijetí


 • ukončené vysokoškolské vzdělání v některém z biologických, chemických, geologických nebo geografických studijních programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání (viz výše v informacích k jednotlivým programům) nebo 
   
 • magisterské resp. doktorské studium v prezenční formě neučitelských studijních oborů Přírodovědecké fakulty UK (viz výše KURZY 1, 3, 5 a 6).

                                                                                                                                                                        nahoru

Termín pro podání přihlášky pro AR 2018/2019


Přihláška do programů doplňujícího pedagogického studia v roce 2018/2019 se podává výhradně elektronicky v SIS, v termínu od 1. 6. do 20. 9. 2018.  K přihlášce je nutno vložit naskenovaný VŠ diplom (Mgr./Ing.) a dodatek k diplomu, nebo vysvědčení/osvědčení o státní závěrečné zkoušce a výpis splněných předmětů. Před obdržením VŠ diplomu je možno vložit k přihlášce potvrzení studijního oddělení o získání magisterského/inženýrského studia a výpis studijních povinností. Požadavek vložení přílohy k přihlášce se nevztahuje na studenty Přírodovědecké fakulty UK.

*Pokud je v době podávání přihlášky uchazeč mezi magisterským a doktorským studiem na PřF (tj. zápis do doktorského studia má až po uzavření přihlašování), nechť kontaktuje referentku CŽV. 

                                                                                                                                                                        nahoru

Zápis do studia v AR 2018/2019


Zápis je pouze pro nově nastoupené posluchače a proběhne v úterý 25. září v 8,30 na adrese Albertov 6 v učebně G1 (v přízemí vlevo naproti výtahu). Zápis bude přibližně na 1 hodinu.

POTVRZENÍ O OTEVŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ A DALŠÍ POKYNY K ZÁPISU OBDRŽÍ ZÁJEMCI O STUDIUM PO SKONČENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ.

U zápisu je nutné předložit:

1) platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),

2) index dokládající řádné navazující magisterské, nebo doktorské studium v prezenční formě odborného oboru (biologie, chemie, geografie, geologie) na PřF UK nebo doklad o absolvování magisterského resp. inženýrského stupně chemických, biologických, geografických a geologických, případně jim blízkým oborům (požadujeme úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu),

3) vytištěnou a podepsanou úvodní stranu dokumentu Informace pro účastníky Doplňujícího pedagogického studia v rámci celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK v AR 2018/2019 a dokumentu k nástupnímu školení o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví.

4) doklad o zaplacení poplatku (výše poplatků a pokyny k platbě jsou specifikovány v rámci Informací pro účastníky DPS nebo také níže v sekci Výše poplatků a Poplatky obecně).

Po zápisu bude posluchači ve Studijním informačním systému UK (SIS) přidělena samostatná role (účet). Posluchači bez průkazu UK si po zápise vyzvednou průkaz externího uživatele služeb ve výdejním centru, kde jim budou vydány i přihlašovací údaje pro SIS.

                                                                                                                                                                        nahoru

Předepsané studijní povinnosti


Účastník si zapisuje předměty dle „Studijního plánu doplňujícího pedagogického studia v rámci kurzů celoživotního vzdělávání v daném akademickém roce“  a dle pokynů garanta programu.

Uznávání předmětu splněných v rámci předchozího řádného studia podléhají schválení příslušného garanta programu. Po kladném vyjádření garanta je možné tyto splněné předměty uznat i v rámci doplňujícího pedagogického studia. Nicméně doporučuji tuto záležitost konzultovat s danými garanty předem, protože obecně je tato možnost vyhraněna pro několik předem definovaných předmětů. Jinak jsou předměty doplňujícího pedagogického studia zajišťovány ve zvláštním režimu a nelze tedy umožnit jejich plnění studentům, kteří nejsou na program řádně přihlášení a program nemají zaplacený. Předměty splněné pouze v doplňujícím pedagogickém studiu v rámci programů celoživotního vzdělávání  nelze převést do řádného studia za žádných okolností.

Součástí studia pro získání pedagogické způsobilosti na Přírodovědecké fakultě jsou předměty pedagogické praxe. Kromě zapsání do SISu je třeba se přihlásit na odkazu v prostředí Moodle. Veškeré informace k pedagogickým praxím jsou v prostředí Moodle (dl2.cuni.cz), kurz: Pedagogická praxe výstupová, klíč pro přihlášení: PPV. Tyto informace budou účastníkovi sděleny v dostatečném předstihu referentkou CŽV. 

Povinností účastníka doplňujícího pedagogického studia je zaplatit na začátku každého semestru stanovený poplatek, doložit tuto skutečnost referentce CŽV a zapsat si další požadované předměty pro akademický rok do SISu podle Harmonogramu příslušnéno akademického roku (Čl.5, pro AR 2018/2019 Čl. 4)).

                                                                                                                                                                        nahoru

Informace k pedagogicko-psychologickému bloku


Od akademického roku 2018/2019 není potřeba zapisovat výsledky předmětů pedagogicko-psychologického bloku do indexu. 

Závěrečnou zkoušku z Pedagogiky a Psychologie je možné skládat až po splnění všech předmětů pedagogicko-psychologického bloku. Závěrečnou zkoušku může posluchač následně skládat již na konci zimního semestru. Termíny závěrečné zkoušky se vypisují minimálně 3x ročně - leden, květen/červen a září. 

Harmonogram výuky pedagogicko-psychologického bloku ZS 2018/2019 naleznete na Moodlu. Pro vstup je potřeba přihlásit se loginem a heslem. Pro vstup do kurzu není potřeba žádný klíč.

nahoru

Osvědčení o pedagogické způsobilosti bude vydáno:


 • po vykonání všech předepsaných dílčích studijních povinností dle uveřejněných studijních plánů
 • po vykonání všech závěrečných zkoušek dle uveřejněných studijních plánů,
  • po absolvování odborného magisterského studia na PřF (resp. analogické vzdělání na jiné přírodovědně zaměřené vysoké škole),
  • po zaplacení předepsaných poplatků (tyto poplatky se platí na začátku každého semestru výuky).

Absolventům fakulta vydá osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání. 

                                                                                                                                                                        nahoru

Výše poplatků 


Výše poplatků pro nově zapsané účastníky DPS od AR 2016/2017:

Název kurzu Poplatek za semestr (Kč)
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – biologie 2 100,-
Doplňující pedagogické studium – biologie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – geografie 2 500,-
Doplňující pedagogické studium – geografie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – chemie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – geologie 4 500,-

 

Stávající studenti DPS zapsaní před AR 2016/2017

Název kurzu Poplatek za semestr (Kč)
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – biologie 2 100,-
Doplňující pedagogické studium – biologie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – geografie 2 500,-
Doplňující pedagogické studium – geografie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – chemie 4 400,-
Doplňující pedagogické studium – geologie 4 400,-

Poplatky obecně


 • Poplatky se hradí ve prospěch účtu UK PřF, číslo 38533021/0100, variabilní symbol:  5040010 (nutno uvést)specifický symbol: číslo osoby - UKČO (číslo uvedené na průkazu externího uživatele pod fotkou) případně číslo webové přihlášky pro nově zapsané studenty.
 • Poplatek za ZS akademického roku 2018/2019 lze uhradit do 1. 10. 2018, u nově zapsaných studentů musí být platba uhrazena do dne zápisu. Poplatek za LS akademického roku 2017/2018 je třeba uhradit do 18. 2. 2019.
 • Po provedení platby doručí referentce CŽV posluchač doklad o zaplacení poplatku. Platným dokladem je ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení platby nebo stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky.
 • Výše poplatků je stanovena u jednotlivých studijních plánů doplňujícího pedagogického studia v rámci programů celoživotního vzdělávání (viz Studijní plány doplňujícího pedagogického studia v rámci kurzů celoživotního vzdělávání).

                                                                                                                                                                        nahoru

Závěrečné zkoušky


 Termíny obhajoby závěrečné práce, závěrečné zkoušky z Didaktiky 
v akademickém roce 2017/2018

                                                                                                                                                        nahoru

Formuláře


ORIGINÁL ŽÁDOSTI NEBO OZNÁMENÍ JE NUTNÉ DORUČIT REFERENTOVI CŽV  OSOBNĚ NEBO POŠTOU NA ADRESU ALBERTOV 6,  128 43 PRAHA 2, (3. patro, č. dveří 331)

nahoru

Často kladené dotazy


Než kontaktujete referenta CŽV, prostudujte si, prosím, často kladené dotazy ohledně studia. 

nahoru

Důležité zdroje informací


                                                                                                                                                                        nahoru

 

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání

 

 

V Praze, dne 8.10.2013, aktualizace 11. 9. 2018

Akce dokumentů