E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoplňující pedagogické studium

Doplňující pedagogické studium v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) – tzv. pedagogická způsobilost

Výuka pedagogicko-psychologického bloku probíhá v blocích po 4 vyučovacích hodinách - pátky 1 blok: 15-18; soboty 2 bloky: 9-12 a 13-16  v následujících termínech:

​22. -23. 10. učebna B8, Viničná 5, v přízemí vpravo
5. - 6. 11. učebna B2, Viničná 7, v přízemí vzadu
19. -20. 11. učebna B2, Viničná 7, v přízemí vzadu
3. - 4. 12. učebna B2, Viničná 7, v přízemí vzadu
17. - 18. 12. učebna B2, Viničná 7, v přízemí vzadu
7. - 8. 1. 2022 učebna B2, Viničná 7, v přízemí vzadu

Harmonogram výuky pedagogicko-psychologického bloku ZS 2021/2022 naleznete na Moodlu. Ke stažení také ZDE. Pro vstup je potřeba přihlásit se loginem a heslem. Pro vstup do kurzu není potřeba žádný klíč. Kurz je pro všechny obory DPS!

Úvodní informace


Doplňující pedagogické studium v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) zahrnuje zpravidla čtyřsemestrální programy (je koncipováno na čtyři semestry), probíhající prezenční formou s tím, že některé části výuky (hlavně pedagogicko-psychologický blok) jsou vyučovány v několika víkendových blocích (pátek odpoledne a sobota dopoledne), nebo jsou klasicky rozvrhovány.

Úspěšné absolvování těchto programů umožňuje získat způsobilost pro vykonávání učitelského povolání. Tyto programy tedy zajišťují pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově didaktickou přípravu (vybrané katedry Přírodovědecké fakulty UK) pro učitelství přírodovědných předmětů na středních a základních školách, rozšiřují získanou odbornou kvalifikaci o pedagogické a oborově didaktické vzdělání. V současné době probíhají na PřF UK programy doplňujícího pedagogického studia biologie, chemie, geografie a geologie.

Od akademického roku 2019/2020 platí pro nově nastoupené účastníky Doplňujícího pedagogického studia nová pravidla zahrnující u některéch programů nové studijní plány i jinou cenu za semestr. Pro AR 2021/2022 otevíráme následující programy:

 1. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRB) - aktualizováno k 12.11.2021
 2. Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSBI1) - aktualizováno k 12.11.2021
 3. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRG)
 4. Doplňující pedagogické studium - geograife - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSGG1)
 5. Doplňující pedagogické studium - chemie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSCHE1)
 6. Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ (DPSGE1)

!!! Pro stávající účastníky DPS zapsané před AR 2019/2020 platí stávající podmínky i studijní plány: !!!

 1. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF – biologie – učitelství na SŠ a ZŠ
 2. Doplňující pedagogické studium – biologie – učitelství na SŠ a ZŠ
 3. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF – geografie – učitelství na SŠ a ZŠ
 4. Doplňující pedagogické studium – geografie – učitelství na SŠ a ZŠ
 5. Doplňující pedagogické studium – chemie – učitelství na SŠ a ZŠ
 6. Doplňující pedagogické studium – geologie – učitelství na SŠ a ZŠ

Informace k DPSPRBI a DPSBI také na stránkách Katedry učitelství a didaktiky biologie.  

Informace k DPSPRGG a DPSGG také na stránkách Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Informace k závěrečné práci také ke stažení ZDE.

                                                                                                                                                                      nahoru

Kontaktní osoba pro všechny programy DPS na PřF UK


Bc. Veronika Fialová
referentka celoživotního vzdělávání PřF UK,
oddělení podpory vědy,
Albertov 6, Praha 2, č.d. 343
telefon: +420 221 95 1067,
e-mail: veronika.fialova@natur.cuni.cz

Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9,00 - 11,00 a 13,00 - 15,00

Než kontaktujete referenta CŽV, prostudujte si, prosím, často kladené dotazy

                                                                                                                                                                        nahoru

Garanti programů DPS


 • biologie: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
 • chemie: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
 • geografie: RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.,doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
 • geologie: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.

                                                                                                                                                                        nahoru

Podmínkou pro přijetí


 • ukončené vysokoškolské vzdělání v některém z biologických, chemických, geologických nebo geografických studijních programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání (viz výše v informacích k jednotlivým programům) nebo 
   
 • magisterské resp. doktorské studium v prezenční formě neučitelských studijních oborů Přírodovědecké fakulty UK (viz výše KURZY 1, 3, 5 a 6).

                                                                                                                                                                        nahoru

Termín pro podání přihlášky pro AR 2021/2022


Přihláška do programů doplňujícího pedagogického studia v roce 2021/2022 se podává výhradně elektronicky v SIS, v termínu od 1. 6. do 20. 9. 2021.  K přihlášce je nutno vložit naskenovaný VŠ diplom (Mgr./Ing.) a dodatek k diplomu, nebo vysvědčení/osvědčení o státní závěrečné zkoušce a výpis splněných předmětů. Před obdržením VŠ diplomu je možno vložit k přihlášce potvrzení studijního oddělení o získání magisterského/inženýrského studia a výpis studijních povinností. Požadavek vložení přílohy k přihlášce se nevztahuje na studenty Přírodovědecké fakulty UK.

*Pokud je v době podávání přihlášky uchazeč mezi magisterským a doktorským studiem na PřF (tj. zápis do doktorského studia má až po uzavření přihlašování), nechť kontaktuje referentku CŽV. 

                                                                                                                                                                        nahoru

Zápis do studia v AR 2021/2022


Zápis je pouze pro nově nastoupené posluchače. Zápis proběhne 23.9. v 8:00 v Mineralogické posluchárně (1.patro vpravo od hlavního schodiště) a bude přibližně na 1 hodinu. 

POTVRZENÍ O OTEVŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ A DALŠÍ POKYNY K ZÁPISU OBDRŽÍ ZÁJEMCI O STUDIUM PO SKONČENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ.

U zápisu je nutné předložit:

1) platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),

2) potvrzení o studiu dokládající řádné navazující magisterské, nebo doktorské studium v prezenční formě odborného oboru (biologie, chemie, geografie, geologie) na PřF UK nebo doklad o absolvování magisterského resp. inženýrského stupně chemických, biologických, geografických a geologických, případně jim blízkým oborům (požadujeme úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu),

3) vytištěnou a podepsanou úvodní stranu dokumentu Informace pro účastníky Doplňujícího pedagogického studia v rámci celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK v AR 2021/2022 a dokumentu k nástupnímu školení o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví.

4) doklad o zaplacení poplatku (výše poplatků a pokyny k platbě jsou specifikovány v rámci Informací pro účastníky DPS nebo také níže v sekci Výše poplatků a Poplatky obecně).

Po zápisu bude posluchači ve Studijním informačním systému UK (SIS) přidělena samostatná role (účet). Posluchači bez průkazu UK si po zápise vyzvednou průkaz externího uživatele služeb ve výdejním centru, kde jim budou vydány i přihlašovací údaje pro SIS.

                                                                                                                                                                        nahoru

Předepsané studijní povinnosti


Účastník si zapisuje předměty dle „Studijního plánu doplňujícího pedagogického studia v rámci kurzů celoživotního vzdělávání v daném akademickém roce“  a dle pokynů garanta programu.

Uznávání předmětu splněných v rámci předchozího řádného studia podléhají schválení příslušného garanta programu. Po kladném vyjádření garanta je možné tyto splněné předměty uznat i v rámci doplňujícího pedagogického studia. Nicméně doporučuji tuto záležitost konzultovat s danými garanty předem, protože obecně je tato možnost vyhraněna pro několik předem definovaných předmětů. Jinak jsou předměty doplňujícího pedagogického studia zajišťovány ve zvláštním režimu a nelze tedy umožnit jejich plnění studentům, kteří nejsou na program řádně přihlášení a program nemají zaplacený. Předměty splněné pouze v doplňujícím pedagogickém studiu v rámci programů celoživotního vzdělávání  nelze převést do řádného studia za žádných okolností.

Součástí studia pro získání pedagogické způsobilosti na Přírodovědecké fakultě jsou předměty pedagogické praxe. Kromě zapsání do SISu je třeba se přihlásit na odkazu v prostředí Moodle. 

Povinností účastníka doplňujícího pedagogického studia je zaplatit na začátku každého semestru stanovený poplatek, doložit tuto skutečnost referentce CŽV a zapsat si další požadované předměty pro akademický rok do SISu podle Harmonogramu příslušnéno akademického roku (Čl.4).

                                                                                                                                                                        nahoru

Informace k pedagogicko-psychologickému bloku


Od akademického roku 2018/2019 není potřeba zapisovat výsledky předmětů pedagogicko-psychologického bloku do indexu. 

Závěrečnou zkoušku z Pedagogiky a Psychologie je možné skládat až po splnění všech předmětů pedagogicko-psychologického bloku. Závěrečnou zkoušku může posluchač následně skládat již na konci zimního semestru. Termíny závěrečné zkoušky se vypisují minimálně 3x ročně - leden, květen/červen a září. 

Harmonogram výuky pedagogicko-psychologického bloku ZS 2021/2022 naleznete na Moodlu. Pro vstup je potřeba přihlásit se loginem a heslem. Pro vstup do kurzu není potřeba žádný klíč. Kurz je pro všechny obory DPS!

nahoru

Osvědčení o pedagogické způsobilosti bude vydáno:


 • po vykonání všech předepsaných dílčích studijních povinností dle uveřejněných studijních plánů
 • po vykonání všech závěrečných zkoušek dle uveřejněných studijních plánů,
  • po absolvování odborného magisterského studia na PřF (resp. analogické vzdělání na jiné přírodovědně zaměřené vysoké škole),
  • po zaplacení předepsaných poplatků (tyto poplatky se platí na začátku každého semestru výuky).

Absolventům fakulta vydá osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání. 

                                                                                                                                                                        nahoru

Výše poplatků 


Výše poplatků pro nově zapsané účastníky DPS od AR 2019/2020:

Název kurzu Poplatek za semestr (Kč)
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – biologie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – biologie 7 000,-
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – geografie 2 500,-
Doplňující pedagogické studium – geografie 5 500,-
Doplňující pedagogické studium – chemie 6 500,-
Doplňující pedagogické studium – geologie 8 000,-

 

Stávající studenti DPS zapsaní od AR 2016/2017 do AR 2018/2019

Název kurzu Poplatek za semestr (Kč)
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – biologie 2 100,-
Doplňující pedagogické studium – biologie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – geografie 2 500,-
Doplňující pedagogické studium – geografie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – chemie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – geologie 4 500,-

Poplatky obecně


 • Poplatky se hradí ve prospěch účtu UK PřF, číslo 38533021/0100, variabilní symbol:  5040010 (nutno uvést)specifický symbol: číslo osoby - UKČO (číslo uvedené na průkazu externího uživatele pod fotkou) případně číslo webové přihlášky pro nově zapsané studenty.
 • Poplatek za ZS akademického roku 2020/2021 lze uhradit do 1. 10. 2020, u nově zapsaných studentů musí být platba uhrazena do dne zápisu. Poplatek za letní semestr 2020/2021 je třeba uhradit do 15. 2. 2021. POPLATEK ZŮSTÁVÁ VE STEJNÉ VÝŠI, JAKO PŘI ZÁPISU!!!
 • Po provedení platby doručí referentce CŽV posluchač doklad o zaplacení poplatku. Platným dokladem je ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení platby nebo stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky.
 • Výše poplatků je stanovena u jednotlivých studijních plánů doplňujícího pedagogického studia v rámci programů celoživotního vzdělávání (viz Studijní plány doplňujícího pedagogického studia v rámci kurzů celoživotního vzdělávání).

                                                                                                                                                                        nahoru

Závěrečné zkoušky


Závěrečné zkoušky jsou vypisovány 3x ročně - zimní termín (leden/únor), jarní (květen/červen) a podzimní (září).

Pro skládání závěrečných zkoušek je potřeba přihlásit se k danému termínu přes SIS. 

                        nahoru

Formuláře


ORIGINÁL ŽÁDOSTI NEBO OZNÁMENÍ JE NUTNÉ DORUČIT REFERENTOVI CŽV  OSOBNĚ NEBO POŠTOU NA ADRESU ALBERTOV 6,  128 43 PRAHA 2, (3. patro, č. dveří 343)

nahoru

Často kladené dotazy


Než kontaktujete referenta CŽV, prostudujte si, prosím, často kladené dotazy ohledně studia. 

nahoru

Důležité zdroje informací


                                                                                                                                                                        nahoru

 

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání

 

 

V Praze, dne 8.10.2013, aktualizace 23.2.2021

Akce dokumentů