E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČasto kladené dotazy k DPS

Než kontaktujete referenta CŽV, prostudujte si, prosím, následující dotazy:

Nový uchazeč


Nejsem si jistý, zda můj obor studia je dostačující pro přihlášení do DPS, co s tím?

 • zašlete referentce CŽV výpis splněných předmětu z Mgr. studia a garant studia posoudí, zda je studium dostačující

Jak podat přihlášku na DPS pro studenty PřF, když ještě nejsem zapsaný do Mgr. studia?

 • v případě, že zápis do Mgr. studia má zájemce o DPS až po uzavření přihlašování na DPS, je potřeba kontaktovat referentku CŽV a ta sdělí další pokyny

nahoru

Studijní povinnosti


Kde najdu studijní plán a další povinnosti?

 • studijní plán je k nahlédnutí na webu DPS - úvodní informace pro konkrétní obory, kde jsou shrnuty požadavky na přijetí do programu, studijní povinnosti, pořadí skládání závěrečných zkoušek, max. doba studia, výše poplatku

 • studijní plán lze zobrazit také v SIS (kód studijního plánu MDPSxx)

Jak probíhá výuka pedagogicko-psychologického bloku?

 • výuka probíhá pro všechny účastníky společně bez ohledu na obor studia

 • výuka probíhá pouze v 1. (zimním) semestru studia většinou 1x za 14 dní v pátek odpoledne a v sobotu celý den

 • rozvrh a studijní materiály jsou k dispozici na Moodle - předmět v Moodle je určen VŠEM oborům DPS

Jak probíhá výuka DPSPRBI a DPSPRGG?

 • výuka probíhá společně se studenty řádného studia učitelských oborů v průběhu týdne

Jak probíhá výuka externího DPS (DPSBI, DPSGG, DPSGE, DPSCHE)?  

 • výuka odborných předmětů probíhá až od 2. (letního) semestru

 • výuka probíhá většinou 1x za 14 dní v pátek odpoledne a v sobotu celý den

 • před každým semestrem kontaktuje posluchače referent CŽV nebo garant s konkrétními informacemi

Je potřeba provádět kontrolu splněných povinností mezi ročníky?

 • ne, kontrolu není potřeba v SIS zadávat a provádět

Musím se zapisovat do dalšího ročníku studia?

 • ne, stačí zaplacení poplatku na další semestr a doručení dokladu o provedení platby

Kdy si můžu zapisovat předměty na další semestr?

 • pro zápis předmětů platí stejné termíny jako pro klasické řádné studium podle aktuálního harmonogramu akademického roku

Kdy si mám zapsat předmět Závěrečný projekt?

 • tento předmět je dvousemestrální a je potřeba si jej zapsat již v zimním semestru 2. ročníku studia (tj. 3. semestr)

 • zápočet se pak uděluje v letním semestru

Mohu si nechat uznat předměty splněné v předchozím studium?

 • ano, již jednou splněné předměty je možné nechat si uznat nejpozději do 6 let od splnění

 • žádat o uznání je možné prostřednictvím formuláře žádosti o uznání již jednou splněného předmětu

Komu doručit žádost o přerušení/uznání předmětu/závazné zapsání předmětu?

 • originál žádosti odevzdávejte osobně nebo poštou referentovi CŽV, ten již zajistí podpis garanta programu a proděkana pro CŽV a žádost vyřídí

Mohu studium přerušit?

 • ano, přerušení studia je možné, min. na jeden semestr, max. na dva semestry

 • funkce v SIS budou omezeny, nebude ani možno přihlásit se k závěrečné zkoušce

Co musím učinit pro opětovné nastoupení do studia po přerušení?

 • pro opětovné nastoupení není potřeba žádných speciálních úkonů

 • jediným úkonem je platba poplatku za další semestr k prvnímu dni nového semestru a zaslání dokladu o provedení platby

Kolik času mám na absolvování studia?

 • studium je rozloženo do 4 semestrů, lze jej prodloužit na 6 semestrů

 • obhajobu závěrečné písemné práce musí student absolvovat nejpozději do 2 let od splnění poslední dílčí studijní podmínky

Co musím učinit, abych si mohla studium prodloužit na 6 semestrů?

 • pro prodloužení studia není potřeba žádných úkonů, jen zaplacení poplatku za další semestr, pokud ještě plníte nějaké předměty

Co mám dělat, když studuji DPSPRBI nebo DPSPRGG, a už jsem absolvoval řádné studium a nejsem už dále studentem? Mám se přehlásit do externího DPS?

 • po absolvování řádného studia na PřF UK je možné pokračovat ve studiu DPSPRBI i DPSPRGG, včetně konání závěrečných zkoušek až do vypršení maximální doby studia.

nahoru

Poplatky


Do kdy je potřeba poplatek za další semestr zaplatit?

 • poplatek za další semestr je splatný vždy nejpozději v první den nového semestru

Když nezaplatím poplatek za další semestr, přeruší se mi automaticky studium?

 • ne, pokud nezaplatíte poplatek za další semestr, bude zaslána upomínka a pokud ani po této upomínce nebude poplatek zaplacen, má se za to, že posluchač studium zanechal (viz Informace pro účastníky DPS Čl VI., odst. 2)

Proč musím posílat doklad o provedení platby?

 • v SIS zatím není možné párovat platby s předepsanými poplatky, proto je potřeba toto dokladovat ve formě dokladu o provedení platby

Stačí jako doklad o provedení platby příkaz k úhradě?

 • ne, příkaz k úhradě není prokazatelným dokladem, že peníze z účtu opravdu odešly
 • platným dokladem je ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení platby nebo stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky

Mohu si poplatek za účast v programu odečíst z daní?

 • ne, odpočet z daně se vztahuje pouze na zákonem přesně stanovené druhy zkoušek, na tento poplatek se nevztahuje

nahoru

Závěrečné zkoušky


Jak často se vypisují termíny závěrečných zkoušek?

 • termíny jsou vypisovány 3x ročně - zimní termín (leden/únor), jarní (květen/červen) a podzimní (září)

Je potřeba podávat také papírovou přihlášku k závěrečným zkouškám?

 • ne, k závěrečné zkoušce se přihlašuje pouze prostřednictvím SIS

Je potřeba v SIS zadávat kontrolu splněných povinností před závěrečnými zkouškami?

 • ne, kontrolu není potřeba v SIS zadávat a provádět, kontrolu provede pouze referent CŽV

V jakém pořadí mohu závěrečné zkoušky skládat?

 • jako první je vždy potřeba složit ZZK z Pedagogiky a psychologie (je doporučeno splnit ji hned po absolvování výuky pedagogicko-psychologického bloku)

 • poté můžete buď zvlášť skládat ZZK z Didaktiky a nakonec obhajovat práci, nebo můžete obě části spojit

Proč mám v SIS zapsaný předmět MDIPL001 a MSZCZVxxx, když jsem si jej nezapsal/la?

 • předměty MDIPL001 (Závěrečná práce) a MSZCZxxx (Pedagogika a psychologie nebo Didaktika) se studentům zapisují do SIS automaticky a představují závěrečné zkoušky jako takové

 • bez nagenerování těchto předmětů není možné se do SIS k závěrečné zkoušce přihlásit

Co vše potřebuji mít splněné k ZZK z Pedagogiky a psychologie?

 • pro skládání ZZK z Pedagogiky a psychologie je potřeba mít splněny pouze předměty pedagogicko-psychologického bloku (předměty MDPSPP001-MDPSPP007)

Co vše potřebují mít splněné k ZZK z Didaktiky?

 • pro skládání ZZK z Didaktiky je potřeba mít splněny všechny předměty studijního plánu (vyjma Závěrečného projektu - zápočtu za zpracovávání závěrečné práce), ZZK z Pedagogiky a psychologie a také již zapsanou závěrečnou práci v SIS

V jaké formě se odevzdává závěrečná práce?

 • práce se odevzdává 2x v tištěné podobě (není potřeba pevná vazba) a také se nahrává do SIS

 • podrobnosti vždy sdělí vedoucí práce

 • pravidla pro psaní prací pro DPS - biologie naleznete na webu KUDBI

Kdy a jak mi bude předáno osvědčení?

 • po absolvování studia bude absolvent informován e-mailem, že je jeho osvědčení připraveno a že si jej může vyzvednout (v kanceláři referenta CŽV)

 • toto může chvíli trvat, závisí na dodáni protokolů, podpisu osvědčení panem děkanem atd.

nahoru

 

Aktualizace 24.9.2020

Akce dokumentů