E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekt a jeho cíle

Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje


UNCE = Universitní centrum excelence
Soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) má za cíl účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.
Více informací naleznete na Universitních webových stránkách


For information in English please click here.

 

Doba řešení: 2018-2023

Hlavní řešitelka: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Správce webu: RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.

Vzor poděkování (nutno uvádět u všech publikací dedikovaných UNCE):

Supported by Charles University (UNCE/HUM 018).
Podpořeno Univerzitou Karlovou (UNCE/HUM 018)

nebo

This work has been supported by Charles University Research Centre program UNCE/HUM/018
Tato práce byla podpořena programem Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018

Anotace

Jedním ze základních znaků současných globalizačních procesů je vysoký stupeň nerovnoměrnosti, s jakou dopadají na jednotlivá místa a regiony. To může představovat překážku pro dosažení dlouhodobého hospodářského rozvoje, kvalitní životní úrovně a udržení sociálního smíru. Pochopení mechanismů nerovnoměrného rozvoje je předpokladem pro vhodnou hospodářskou a sociální politiku státu a zlepšování konkurenční pozice měst, regionů a státu ve světové ekonomice.


Navrhovaný výzkum se zaměřuje na tři témata:
1. Procesy měnící geografii ekonomických aktivit
2. Vnitrostátní a mezinárodní migraci obyvatelstva
3. Demografické chování a zdravotní stav obyvatelstva

V rámci těchto témat projekt řeší tři konkrétní cíle:
1. Identifikovat klíčové mechanizmy a dopady procesů globalizace na lokální, regionální a národní úrovni v Česku.
2. Analyzovat a vysvětlit prostorové nerovnoměrnosti a navrhnout doporučení pro decizní sféru různých geografických
úrovní s cílem maximalizace pozitivních a minimalizace negativních dopadů globalizačních procesů.
3. Prezentovat výsledky na mezinárodních konferencích a v prestižních časopisech.

Další inovativní silou našeho výzkumu je tvorba online mapové Aplikace UNCE. Online mapovou aplikací UNCE (dále Aplikace s velkým A) rozumíme soubor dílčích projektů/aplikací, který je dlouhodobě vytvářený v rámci projektu UNCE. Dílčí projekty jsou propojené tematicky a zároveň svojí formou, tj. technicky a vizuálně. Z tematického hlediska mapová Aplikace jako celek naplňuje projekt UNCE a jeho cíle, tj. zaměřuje se na „Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje“. Z hlediska formy je Aplikace zajištěna jednotnou technologií, respektive technickými postupy a vizuálním stylem, které zajišťují a podporují jednotlivé tematické projekty.   

Akce dokumentů