E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInternacionalizace

Geografická sekce dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních partnerů a je zapojena do mezinárodních sítí a projektů zaměřených na vzdělávání, výzkum a aplikaci do praxe. Podporujeme příjezdovou i výjezdovou mobilitu studentů a akademických pracovníků.

Geografická sekce dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních partnerů a je zapojena do mezinárodních sítí a projektů zaměřených na vzdělávání, výzkum a aplikaci do praxe. Na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje studují již od roku 1994 každý jarní semestr studenti z Dartmouth College v USA. V doktorském studiu vznikají dizertační práce pod tzv. dvojím vedení (co-tutelle) při spolupráci s partnery z Francie. Na výzkumu socio-ekonomických aspektů zdraví spolupracujeme s předními odborníky z University of California, School of Public Health. Katedra demografie a geodemografie je součástí mezinárodní sítě Population Europe: The European Population Partnership zahrnující 30 prestižních evropských demografických pracovišť. Zřízení přijímací stanice dat z družice ENVISAT a pořádání kurzů s účastí předních evropských odborníků v oblasti dálkového průzkumu Země jsou příklady rozvíjející se spolupráce katedry aplikované geoinformatiky a kartografie s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Výzkumnému týmu geomorfologie a geodynamiky z katedry fyzické geografie a geoekologie byl na období 2017–2020 přidělen statut World Centre of Excellence za výzkum sesuvů půdy. Na tématech z oblasti přírodních ohrožení a důsledků klimatických změn spolupracuje tento tým např. s kolegy na univerzitách v Oxfordu a Cambridge v Anglii. Pracujeme v mezinárodních profesních organizacích (např. IGU – International Geographical Union, ICL – International Consortium on Landslides, IALE – International Association of Landscape Ecology, ICGdR – International Consortium on Geo-disaster Reduction) a v redakčních radách renomovaných časopisů (např. Geografiska Analler B: Human Geography, Geomorphology, Health & Place, Landslides, Urban Research and Practice).

Podporujeme příjezdovou i výjezdovou mobilitu studentů a akademických pracovníků. Usilujeme o posílení mezinárodního prostředí na sekci zapojením zahraničních pedagogů a talentovaných domácích i zahraničních studentů v programu STARS, ale i ve studijních programech realizovaných v anglickém a českém jazyce.

 

Aktuální vývoj internacionalizace na sekci geografie

Výzkumné týmy sekce geografie či jejich zástupci se podílejí na řešení mezinárodních projektů financovaných Evropskou komisí (H2020 – např. projekt PULCHRA: Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation, Erasmus+ KA2, Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita), dalšími mezinárodními sponzory (UNFPA – Populační fond OSN, COST) i domácími grantovými schématy (OP VVV, MŠMT program INTER-EXCELENCE, Inter-Transfer, mezinárodní projekty GAČR). Probíhá také mezinárodní spolupráce na dalších projektech s partnery z Evropy, USA a dalších států světa. Sekce geografie je aktivní také v rámci meziuniverzitní aliance 4EU+ podpořené výzvou Evropské komise, která usiluje o podporu výuky zaměřené na výzkum. V pilotní výzvě spolupráce univerzit 4EU+ byly podpořeny dva projekty podané výzkumníky sekce geografie: projekt Landcover monitoring with emphasis on vegetation under the climatic change pressure using multitemporal and multisource remote sensing data fusion vedený dr. Potůčkovou z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie a projekt Impact of climate change on the environment – research and education podaný prof. Vilímkem z katedry fyzické geografie a geoekologie.

Výzkumné týmy geografické sekce jsou nositeli řady mezinárodních smluv, např. Earth Observation Capacity Building for Baltic Countries and Eastern Europe (ESA), Mezinárodní smlouva s experty s University College London (UCL) a University of Coimbra, mezikatedrová smlouva s Earth Sciences Department na University of Firenze, Memorandum o spolupráci s Taškentskou státní ekonomickou univerzitou. Výzkumné centrum Geomigrace má trvalou smlouvu o spolupráci v prestižní evropské síti výzkumníků zabývajících se mezinárodní migrací a integrací cizinců IMISCOE Network. Spolupráce probíhá také v programu Erasmus+, díky které byly v roce 2018 mimo jiné podepsány nové smlouvy umožňující mezinárodní mobilitu.

Akademičtí a vědečtí pracovníci sekce geografie participují na mezinárodních studijních programech, a to například prostřednictvím European Space Education Resources Office (ESERO CZ) či díky zapojení do mezinárodního studijního programu 4Cities zaměřeného na urbánní studia jako associated partner. Pracovníci sekce geografie se podílejí také na organizaci a přednáškách mezinárodních letních škol v Praze i v zahraničí a na organizaci mezinárodních konferencí. Zapojujeme se i do další mezinárodní odborné činnosti a vzdělávání, publikujeme v mezinárodních odborných časopisech a ve spoluautorství se zahraničními kolegy. Naši studenti a pracovníci vyjíždějí na krátkodobé i dlouhodobé zahraniční pobyty na partnerská pracoviště. Na geografické sekci působí hostující pedagogové ze zahraničí, pracoviště je rovněž oblíbenou destinací mobility zahraničních studentů, kteří se mohou zapojit do aktivit organizovaných domácími studenty sdruženými v Erasmus Clubu či v místní organizaci studentů geografie EGEA.

Akce dokumentů