E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř environmentální chemie a analýz půd

LECHAP se skládá ze tří pracovišť: Laboratoř environmentální chemie, Laboratoř instrumentální analýzy a Půdní laboratoř. LECHAP slouží jak pregraduálním, tak postgraduálním studentům k realizaci jejich závěrečných prací a současně k výuce některých předmětů (např. Praktikum z environmentální chemie).

Zodpovědná osoba: Ing. Hana Veselá, Ph.D.
Telefon: 22195 1914
Kde: domeček


Analýzy a přístrojové vybavení LECHAPu

Dílčí laboratoře jsou dobře vybavené pro zpracování vzorků různého charakteru, především však půdy a biomasy:

 • vážení (vč. vážení na mikrováhách Metler Toledo MX5), třepání, filtrace, titrace, inkubace, sonikace, extrakce apod.
 • sušení v sušárně, lyofilizování, sušení v proudu dusíku nebo rotační vakuovou odparkou
 • mikrovlnné rozklady a rozklady v topných hnízdech
 • mineralizace půdních a rostlinných vzorků v mineralizačním bloku (MB 64 RTK)
 • homogenizace a mletí půd, rostlinné biomasy (oscilační kulový mlýn Retsch MM 400)

Využíváme následující instrumentaci:

 • absorpční spektrofotometr Genesys 10, Thermo Scientific
 • destičkový absorpční a fluorescenční spektrofotometr Infinite M200 Pro, Tecan
 • kombinovaný kapalinový a iontový chromatograf Dionex ICS 5000+, Thermo Scientific
 • jednoúčelový atomový absorpční spektrofotometr pro stanovení rtuti AMA 254, Altec
 • ICP-OES 5900, Agilent
 • TOC/TN analyzátor Formacs, Skalar
 • elementární analyzátor FLASH 2000 CHNS/O

Běžně provádíme tyto analýzy:

 • pH a vodivost
 • sušina ve vzorku
 • organická hmota žíháním pomocí pece MLW, Electro
 • bazální respirace půdy titrací 
 • celkový fosfor v mineralizátu a dostupný fosfor podle Mehlicha III spektrofotometricky
 • stanovení dusíku a fosforu ve vodných výluzích půd, potenciální nitrifikace spektrofotometricky
 • výměnné bazické kationty (Na, K, Mg, Ca) pomocí iontového chromatografu Dionex ICS 5000
 • extrakce mastných kyselin (PLFA, NLFA) a ergosterolu z buněčných membrán mikroorganismů
 • stanovení ergosterolu pomocí kapalinového chromatografu Dionex ICS 5000
 • stanovení metylesterů mastných kyselin (PLFA, NLFA) pomocí plynového chromatografu Varian s hmotnostní detekcí Finnigan Mat Magnum
 • stanovení rtuti v pevných a kapalných vzorcích (půda, vlasy, voda)
 • hot-water extractable carbon pomocí TC/TOC
 • stanovení uhlíku mikrobiální biomasy

 

 

Ceník chemických analýz 

Laboratoř environmentální chemie a analýzy půd, ÚŽP PřF UK v Praze

Ceny platné od 1.11.2020


 

Typ analýzy

Interní zakázky

Kč bez DPH/vzorek

Příprava vzorku, sušení, sítování (2mm)

50,-

Homogenizace a mletí půd, biomasy (oscilační kulový mlýn MM400)

50,-

Lyofilizace (půda)

40,-

Sušina

50,-

Extrakce (včetně filtrace)

35,-

Ztráta žíhání

110,-

Mineralizace půdy, biomasy

70,-

Stanovení aktivní pH

50,-

Stanovení výměnné pH

60,-

Respirace půdy (titračně, týden, 3 opakování)

220,-

Uhlík v mikrobiální biomase

220,-

PLFA extrakce

420,-

Ergosterol extrakce

320,-

Ergosterol analýza (Dionex ICS 5000)

60,-

Přístupný P dle Mehlicha III extrakce

110,-

Elementární analýza CHN/S/O (Flash2000) 

vč. vážení vzorku (Mettler Toledo MX5)

180,-/90,- /90,-

Spektrofotometrická analýza UV/VIS (Genesys10S)

65,-

Nitrifikace 4 stanovení (včetně inkubace)

280,-

HWC příprava vzorku vč. filtrace

80,-

TOC v povrchové vodě, půdní výluh HWC

60,-

Zrnitost půdy (Casagrande)

150,-

Hg v kapalném nebo pevném vzorku (AMA 254)

120,-

Filtrace vzorku pro analýzu (filtr 45μm)

70,-

Kationty (Dionex ICS 5000) 

130,-

Anionty(Dionex ICS 5000)

130,-

ICP OES Agilent 5900 SVDV (Na, Mg, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Mo, Co, Cu, Zn, Cd, Al, Pb)

500,-

 

 

Akce dokumentů