E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř environmentální chemie a analýz půd

LECHAP se skládá ze tří pracovišť: Laboratoř environmentální chemie, Laboratoř instrumentální analýzy a Půdní laboratoř. LECHAP slouží jak pregraduálním, tak postgraduálním studentům k realizaci jejich závěrečných prací a současně k výuce některých předmětů (např. Praktikum z environmentální chemie).

Zodpovědná osoba: Ing. Hana Veselá, Ph.D.
Telefon: 22195 1914
Kde: domeček


Analýzy a přístrojové vybavení LECHAPu

Dílčí laboratoře jsou dobře vybavené pro zpracování vzorků různého charakteru, především však půdy a biomasy:

 • vážení (vč. vážení na mikrováhách Metler Toledo MX5), třepání, filtrace, titrace, inkubace, sonikace, extrakce apod.
 • sušení v sušárně, lyofilizování, sušení v proudu dusíku nebo rotační vakuovou odparkou
 • mikrovlnné rozklady a rozklady v topných hnízdech
 • mineralizace půdních a rostlinných vzorků v mineralizačním bloku (MB 64 RTK)
 • homogenizace a mletí půd, rostlinné biomasy (oscilační kulový mlýn Retsch MM 400)

Využíváme následující instrumentaci:

 • absorpční spektrofotometr Genesys 10, Thermo Scientific
 • destičkový absorpční a fluorescenční spektrofotometr Infinite M200 Pro, Tecan
 • kombinovaný kapalinový a iontový chromatograf Dionex ICS 5000+, Thermo Scientific
 • plynový chromatograf Hewlett Packard 5890 Series II
 • jednoúčelový atomový absorpční spektrofotometr pro stanovení rtuti AMA 254, Altec
 • atomový absorpční spektrofotometr Perkin Elmer 306
 • TOC/TN analyzátor Formacs, Skalar
 • elementární analyzátor FLASH 2000 CHNS/O

Běžně provádíme tyto analýzy:

 • pH a vodivost
 • sušina ve vzorku
 • organická hmota žíháním pomocí pece MLW, Electro
 • bazální respirace půdy titrací či plynovým chromatografem HP 5890
 • celkový fosfor v mineralizátu a dostupný fosfor podle Mehlicha III spektrofotometricky
 • stanovení dusíku a fosforu ve vodných výluzích půd, potenciální nitrifikace spektrofotometricky
 • výměnné bazické kationty (Na, K, Mg, Ca) pomocí iontového chromatografu Dionex ICS 5000
 • extrakce mastných kyselin (PLFA, NLFA) a ergosterolu z buněčných membrán mikroorganismů
 • stanovení ergosterolu pomocí kapalinového chromatografu Dionex ICS 5000
 • stanovení metylesterů mastných kyselin (PLFA, NLFA) pomocí plynového chromatografu Varian s hmotnostní detekcí Finnigan Mat Magnum
 • stanovení rtuti v pevných a kapalných vzorcích (půda, vlasy, voda)
 • hot-water extractable carbon pomocí TC/TOC
 • stanovení uhlíku mikrobiální biomasy

 

 

Akce dokumentů