E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř environmentální chemie a analýz půd

Laboratoř tvoří analytické zázemí pro vědecké projekty řešené na Ústavu pro životní prostředí nebo řešené ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí. Laboratoř slouží jak bakalářským a magisterským, tak postgraduálním studentům Ústavu pro životní prostředí k realizaci jejich závěrečných prací a současně k výuce některých předmětů (např. Praktikum z environmentální chemie).

 

logo

 

     Vedoucí laboratoře:

     Mgr. Jaroslav Kukla, Ph.D.
     kontakt: jaroslav.kukla@natur.cuni.cz

 

     Pracovníci laboratoře:

     Filip Křivohlavý
     kontakt: filip.krivohlavy@natur.cuni.cz

     Denisa Hartová
     kontakt: denisa.hartova@natur.cuni.cz

 

 


 

 

Analýzy a přístrojové vybavení

Provádíme například tyto analýzy:

 • Stanovení stabilních izotopů vodíku a kyslíku ve vodě
 • celkový fosfor v mineralizátu a dostupný fosfor podle Mehlicha III spektrofotometricky
 • Prvkovou analýzu metodou ICP-OES
 • stanovení kationtů a aniontů pomocí iontové chromatografie
 • stanovení rtuti v pevných a kapalných vzorcích (např. půda, vlasy, voda)
 • Celkové množství C,N,H,O,S v pevných vzorcích
 • Celkové množství organického a anorganického uhlíku v kapalných vzorcích
 • stanovení dusíku a fosforu ve vodných výluzích půd, potenciální nitrifikace spektrofotometricky
 • extrakce mastných kyselin (PLFA, NLFA) a ergosterolu z buněčných membrán mikroorganismů
 • stanovení ergosterolu pomocí kapalinového chromatografu Dionex ICS 5000
 • hot-water extractable carbon s analýzou na TC/TOC
 • stanovení uhlíku mikrobiální biomasy
 • pH a vodivost
 • sušina ve vzorku
 • organická hmota žíháním v muflovací peci
 • bazální respirace půdy titrací 

Využíváme následující instrumentaci:

 • analyzátor izotopů δ18O a δD Picarro L2130-i
 • ICP-OES 5900, Agilent
 • elementární analyzátor FLASH 2000 CHNS/O
 • kombinovaný kapalinový a iontový chromatograf Dionex ICS 5000+, Thermo Scientific
 • Nicolete FTIR spektrometr, Thermo Scientific
 • destičkový absorpční a fluorescenční spektrofotometr Infinite M200 Pro, Tecan
 • TOC/TN analyzátor Formacs, Skalar s přídavným modulem pro měření TOC v pevných vzorcích
 • absorpční spektrofotometr Genesys 10, Thermo Scientific
 • jednoúčelový atomový absorpční spektrofotometr pro stanovení rtuti AMA 254, Altec

Jsme vybaveni pro zpracování vzorků různého charakteru:

 • vážení (vč. vážení na mikrováhách Metler Toledo MX5), třepání, filtrace, titrace, inkubace, sonikace, extrakce apod.
 • homogenizace a mletí půd, rostlinné biomasy (oscilační kulový mlýn Retsch MM 400)
 • mikrovlnné rozklady (mikrovlnný mineralizátor Mars 5)
 • lyofilizace, sušení v sušárně, sušení v proudu dusíku nebo rotační vakuovou odparkou
 • mineralizace půdních a rostlinných vzorků v mineralizačním bloku (MB 64 RTK)

Provádíme 3D tisk:

 • Realizace 3D tisku od návrhu až po hotový výrobek
 • Využíváme tiskárnu Prusa MK4 a řadu různých druhů filamentů

 

 


 

 

 

Ceník vybraných chemických analýz 

Laboratoř environmentální chemie a analýzy půd, ÚŽP PřF UK v Praze

Ceny platné od 1.2.2021


 

Typ analýzy

Interní zakázky

Kč bez DPH/vzorek

Příprava vzorku, sušení, sítování (2mm)

65,-

Homogenizace a mletí půd, biomasy (oscilační kulový mlýn MM400)

65,-

Lyofilizace (půda)

52,-

Sušina

65,-

Extrakce (včetně filtrace)

46,-

Ztráta žíhání

143,-

Mineralizace půdy, biomasy

91,-

Stanovení aktivní pH

65,-

Stanovení výměnné pH

78,-

Respirace půdy (titračně, týden, 3 opakování)

286,-

Uhlík v mikrobiální biomase

286,-

PLFA extrakce

546,-

Ergosterol extrakce

416,-

Ergosterol analýza (Dionex ICS 5000)

78,-

Přístupný P dle Mehlicha III extrakce

143,-

Elementární analýza CHN/S/O (Flash2000) 

vč. vážení vzorku (Mettler Toledo MX5)

234,-/117,- /117,-

Spektrofotometrická analýza UV/VIS (Genesys10S)

85,-

Nitrifikace 4 stanovení (včetně inkubace)

364,-

HWC příprava vzorku vč. filtrace

104,-

TOC v povrchové vodě, půdní výluh HWC

78,-

Zrnitost půdy (Casagrande)

195,-

Hg v kapalném nebo pevném vzorku (AMA 254)

156,-

Filtrace vzorku pro analýzu (filtr 45μm)

91,-

Kationty (Dionex ICS 5000) 

169,-

Anionty (Dionex ICS 5000)

169,-

ICP OES Agilent 5900 SVDV (Na, Mg, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Mo, Co, Cu, Zn, Cd, Al, Pb)

650,-

Izotopy kyslíku δ18O a vodíku δD ve vodě 250,-
   
   

 

 


 

 

 

 

Akce dokumentů