E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZájemci o studium

Pozor! Novinka! Příjímací zkouška jen motivačním pohovorem. Jejím smyslem je ověřit tvoje základní znalosti v přírodních vědách. Součástí je volná diskuse o tvých zájmech v oboru Ochrana životního prostředí. Pojď to zkusit

 • Baví tě biologie, chemie, zeměpis nebo jakékoliv přírodní vědy?
 • Chceš studovat obor s výborným uplatněním v praxi?

 

Letošní rok je nově přijímací řízení formou ústního pohovoru!!

Přijímací zkouška ověřuje základní znalosti a orientaci uchazečů v přírodních vědách. Součástí zkoušky je i tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru Ochrana životního prostředí.

 

Orientace v přírodních vědách

Bude se týkat přehledu buď v chemii, nebo biologii (dle výběru uchazeče) v rozsahu středoškolského učiva.

 

Zájem o obor

Povězte nám, proč chcete studovat ochranu životního prostředí.

Vidíte v tomto směru své profesní uplatnění? Máte představu, co práce v tomto oboru obnáší?

Jaké jsou podle Vás hlavní environmentální problémy naší společnosti a jak byste navrhoval je řešit?

Účastnil/a jste se jakékoli aktivity nad rámec povinných školních osnov, která by pramenila z Vašeho zájmu o přírodní vědy anebo životní prostředí? Povězte nám, co Vás k tomu vedlo, co Vás na tom zaujalo co se Vám povedlo.

Zajímá nás skutečně cokoli organizovaného i neorganizovaného, např. zda jste se účastnil/a soutěže SOČ, předmětové olympiády (Biologické, Chemické, Ekologické, Fyzikální, Matematické, Zeměpisné), programu Otevřená věda apod. Relevantní je také psaní článků do školního časopisu na téma životního prostředí, nebo docházka na přírodovědný kroužek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na vzájemných vztazích a vlivech ovzduší, vody, hornin, půdy, organismů, včetně člověka, ekosystémů i energie, závisí přežití lidstva na planetě Zemi. Navíc pochopení těchto vztahů je opravdu nádherné dobrodružství

Chceš jim porozumět a pomoc?

Studuj program Ochrana životního prostředí při Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Co nabízíme?   

 • studium (bakalářské až doktorandské) na prestižní škole
 • nadprůměrné šance na přijetí a motivační stipendia
 • přípravné kurzy a modelové testy
 • špičkově vybavené laboratoře
 • kvalitní učitele z výzkumu a praxe (evropská komise, státní správa, soukromé firmy, akademie věd)
 • široké uplatnění absolventů v oboru
 • zkušenosti z terénu a účast ve výzkumných týmech, a to i se zahraniční působností
 • řešení praktických úkolů již během studia
 • mezinárodní kontakty a spolupráci s vysokými školami a odborníky ze zahraničí, ústavy Akademie věd ČR

 

Kde najdeš po studiu uplatnění?

Uplatnění je široké, najdeš ho ve všech oborech a organizacích souvisejících se životním prostředím:

 • v národních parcích a chráněných územích
 • v úřadech a ústavech, včetně ministerstev životního prostředí, zemědělství, místního rozvoje, či průmyslu a obchodu, ČHMÚ, agentury životního prostředí
 • jako podnikoví ekologové
 • v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA (například developerské projekty)
 • ve výzkumu – Akademie věd ČR, vysoké školy, výzkumné organizace a společnosti s výzkumnou složkou
 • v nevládních organizacích
 • v odpadovém hospodářství
 • ve firmách zabývajících se likvidací ekologických zátěží a znečištění, rekultivací a těžbou atd.

 

Jaká je šance na přijetí?

 • přijat ke studiu je zhruba každý druhý uchazeč!!!

 

Jaké předměty tě čekají?

Bakalářské studium

 • Základy přírodních věd (biologie, ekologie, geologie, chemie, matematika a statistika)
 • Doplněno dalšími předměty (ochrana přírody, ovzduší a vod; odpady; dekontaminace; toxikologie; hygiena)

 

      Navazující magisterské i doktorské studijní programy!

 

Jak a do kdy máš podat přihlášku?

 • Elektronická přihláška je přístupná z webu fakulty (netiskne se a neposílá
 • Předepsaný tiskopis čitelně vyplněný a podepsaný se doručuje osobně nebo poštou na adresu fakulty: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 PRAHA 2
 • Termín přihlášek je do 28.2. 2019!!!
 • Do stejného data je nutné uhradit poplatek za přijímací řízení (600 Kč za elektronickou přihlášku, 650 za písemnou)
 • Dále absolvuješ přijímací ústní zkoušku (termín 11.6. nebo 12.6. 2019) a doložíš ukončené středoškolské vzdělání do 30. září 2019, a to úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

 

Kde o nás získáš další informace?

Přírodovědecká fakulta UK

Ústav pro životní prostředí

Benátská 2

12800 Praha 2

Tel. na sekretariát: 22195 1901

E-mail pro dotazy: uzp@natur.cuni.cz

Web: www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi

 

Akce dokumentů