E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO oddělení správy budov a investic

 

Oddělení správy budov a investic zajišťuje provoz a údržbu budov a movitého majetku v jeho evidenci. Je zodpovědné za přípravu a realizaci větších oprav a investičních akcí fakulty. Zajišťuje činnosti požární prevence, vodohospodářské a energetické agendy a bezpečnosti a hygieny práce. Hodiny pro veřejnost po-pá od 8,30 do 15,30 hod. Provoz vrátnic - ohlašoven požáru je nepřetržitý.


Formuláře | Návody a informace


Kontakt:

Oddělení správy budov a investic
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: pavel.sittek@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1170 mobil. 736442970
Personální složení - kontakty

Úřední hodiny:

pondělí - pátek: 9:00 - 11:30, 13:00 - 15:00

 

Přehled hlavních činností:

Zpracováno podle katalogu služeb děkanátu

Agenda Garant agendy
provoz a údržba budov PřF UK
zahrnuje zajišťování úklidu veřejných a společných prostor, běžnou údržbu, obsluhu vrátnic EZS/EPS (ohlašoven požáru), spojovatelské služby telefonní centrály, provoz kotelen, koliště a vnitrobloku Horská.
Ing. Pavel Sittek, 2 2195 1170

736442970
příprava a realizace investic na fakultě
zahrnuje podklady pro zpracování kapitálového rozpočtu fakulty, zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebně investiční činnosti dle zák.137/2006 Sb., zpracování investičních záměrů, zpracování podkladů pro smluvní zabezpečení akcí, zajišťování všech náležitostí dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., výkon technického dozoru, sledování čerpání finančních prostředků, zpracování hodnotících zpráv rozpracovaných nebo dokončených investic a oprav.
Ing. Ludvík Šafránek, Ing. Pavel Sittek, Ing. Miroslav Tichý, 2 2195 1175
opravy svěřených nemovitostí
zahrnuje zajišťování plánovaných i havarijních oprav z provozních prostředků fakulty nebo účelových dotací RUK.
Ing. Ludvík Šafránek, Ing. Pavel Sittek, Ing. Miroslav Tichý, 2 2195 1175
PO (požární ochrana), BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), CO (civilní obrana)
Zahrnuje činnosti vyžadované zákony a předpisy od vlastníka nebo uživatele nemovitostí jako jsou revize hydrantů, RHP,PK, EPS a EZS, tlakových nádob, povinné lékařské prohlídky, školení řidičů, vedení přehledů o pracovních a školních úrazech, o rizikových pracovištích a pravidelné aktualizace Povodňového plánu Loděnice Podolí.
Ing. Pavel Šimůnek, 2 2195 1167

728603672
energetik fakulty
Zahrnuje sběr podkladů pro fakturaci za energie, sjednávání odběrových diagramů, vyhodnocování průběhů spotřeby, přípravu podkladů pro financování spotřeb energií na fakultě, zajišťuje měření emisí z plynových kotelen, revize trafostanic a navrhuje úsporná opatření.
Jan Vodička, 2 2195 1177

732843683
pronájmy prostor nad 48 hodin
Zahrnuje v rámci doplňkové činnosti podkladování smluv na pronájmy fakultních prostor s trváním nad 48 hod.
Ing. Pavel Sittek, 2 2195 1170

736442970
udržba / provoz budovy Hlavova 8, Benátská 4 Veronika Skalická, 2 2195 1172

605305800
udržba / provoz budovy Albertov 6 +3 / Horská 3 / Legerova 6 / Na Slupi 16 / Loděnice Podolí Petr Javůrek, 2 2195 1173

605544986
udržba / provoz budov Viničná 5+7 / Benátská 2 / Albertov 8 Jaroslav Fapšo, 2 2195 1171

603769096
terénní stanice Rejvíz 1+2 / Klíčava / Blatná Petr Javůrek, 2 2195 1173
terénní stanice Ruda / Velemín / Poltruba Jaroslav Fapšo, 2 2195 1171
vrátnice Albertov 6 Petr Javůrek, 2 2195 1111

732866487
vrátnice Hlavova 8 Veronika Skalická, 2 2195 1186

736719953
vrátnice Viničná 7 Jaroslav Fapšo, 2 2195 1180
vrátnice Benátská 2 Jaroslav Fapšo, 2 2195 1169
administrativní podpora / objednávky / smlouvy / žádanky Mgr.Barbora Šejblová
2 2195 1178
kontrola rozpočtů jednotlivých investičních / provozních účtů / objednávky / žádanky Mgr.Barbora Šejblová
2 2195 1178

 

Akce dokumentů