E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO odboru správy budov a investic

 

Odbor správy budov a investic zajišťuje provoz a údržbu budov a movitého majetku v jeho evidenci. Je zodpovědné za přípravu a realizaci větších oprav a investičních akcí fakulty. Zajišťuje činnosti požární prevence, vodohospodářské a energetické agendy a bezpečnosti a hygieny práce. Hodiny pro veřejnost po-pá od 8,30 do 15,30 hod. Provoz vrátnic - ohlašoven požáru je nepřetržitý.


Formuláře | Návody a informace


Kontakt:

Odbor správy budov a investic
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: barbora.sejblova@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1178 mobil: 775 563 827
Personální složení - kontakty

Úřední hodiny:

pondělí - pátek: 9:00 - 11:30, 13:00 - 15:00

 

Přehled hlavních činností:

Zpracováno podle katalogu služeb děkanátu

Agenda Garant agendy
provoz a údržba budov PřF UK
zahrnuje zajišťování úklidu veřejných a společných prostor, běžnou údržbu, obsluhu vrátnic EZS/EPS (ohlašoven požáru), spojovatelské služby telefonní centrály, provoz kotelen, koliště a vnitrobloku Horská.
Mgr. Barbora Šejblová
2 2195 1178

Petr Javůrek
221 951 173
příprava a realizace investic na fakultě
zahrnuje podklady pro zpracování kapitálového rozpočtu fakulty, zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebně investiční činnosti dle zák.137/2006 Sb., zpracování investičních záměrů, zpracování podkladů pro smluvní zabezpečení akcí, zajišťování všech náležitostí dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., výkon technického dozoru, sledování čerpání finančních prostředků, zpracování hodnotících zpráv rozpracovaných nebo dokončených investic a oprav.
Ing. Ludvík Šafránek, Ing. Pavel Sittek, Ing. Miroslav TichýMartin Votava
opravy svěřených nemovitostí
zahrnuje zajišťování plánovaných i havarijních oprav z provozních prostředků fakulty nebo účelových dotací RUK..
Ing. Ludvík Šafránek, Ing. Pavel Sittek, Ing. Miroslav Tichý, Martin Votava, Petr Javůrek
PO (požární ochrana), BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), CO (civilní obrana)
Zahrnuje činnosti vyžadované zákony a předpisy od vlastníka nebo uživatele nemovitostí jako jsou revize hydrantů, RHP,PK, EPS a EZS, tlakových nádob, povinné lékařské prohlídky, školení řidičů, vedení přehledů o pracovních a školních úrazech, o rizikových pracovištích a pravidelné aktualizace Povodňového plánu Loděnice Podolí.
Ing. Pavel Šimůnek, 2 2195 1167

728 603 672
energetik fakulty
Zahrnuje sběr podkladů pro fakturaci za energie, sjednávání odběrových diagramů, vyhodnocování průběhů spotřeby, přípravu podkladů pro financování spotřeb energií na fakultě, zajišťuje měření emisí z plynových kotelen, revize trafostanic a navrhuje úsporná opatření.
Jan Císař,
2 2195 1177
pronájmy prostor nad 48 hodin
Zahrnuje v rámci doplňkové činnosti podkladování smluv na pronájmy fakultních prostor s trváním nad 48 hod.
Mgr. Barbora Šejblová
2 2195 1178

775 563 827
udržba / provoz budovy Hlavova 8, Benátská 4 Veronika Skalická, 2 2195 1172

605 305 800
udržba / provoz budovy Albertov 6 +3 / Horská 3 / Legerova 6 / Na Slupi 16 / Loděnice Podolí Petr Javůrek, 2 2195 1173

605 544 986
udržba / provoz budov Viničná 5+7 / Benátská 2 / Albertov 8 Jaroslav Fapšo, 2 2195 1171

603 769 096
terénní stanice Rejvíz Mgr. Barbora Šejblová
2 2195 1178

775 563 827
terénní stanice Ruda / Velemín / Poltruba Jaroslav Fapšo, 2 2195 1171
vrátnice Albertov 6 Petr Javůrek, 2 2195 1111

732 866 487
vrátnice Hlavova 8 Veronika Skalická, 2 2195 1186

736 719 953
vrátnice Viničná 7 Jaroslav Fapšo, 2 2195 1180
vrátnice Benátská 2 Jaroslav Fapšo, 2 2195 1169
administrativní podpora / objednávky / smlouvy / žádanky Mgr.Barbora Šejblová
2 2195 1178
kontrola rozpočtů jednotlivých investičních / provozních účtů / objednávky / žádanky Mgr.Barbora Šejblová
2 2195 1178

 

Akce dokumentů