E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekt a jeho cíle

Program: EXCELES 

Název projektu: Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

Akronym: SYRI

Doba řešení: 1. 6. 2022 - 31. 12. 2025

Vědecká ředitelka projektu: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Oficiální webové stránky projektu NPO-SYRIhttps://www.syri.cz/
Anglická verze stránek projektu NPO-SYRI: https://www.syri.institute/

Vedoucí VS4: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

 

Anotace:

Česko patří do skupiny zemí s nejvyšším negativním dopadem  pandemie COVID-19 na zdravotní stav obyvatel. Zpožděné intervence jsou spojeny s vyššími počty  nadúmrtí a vyššími ekonomickými ztrátami. Extrémně vysoké epidemické vlny vedly v Česku  opakovaně k přetížení zdravotnických zařízení a k nutnému odkládání léčebných výkonů,  preventivních vyšetření a dispenzarizace. A to za podmínek, že zdraví české populace je negativně  zatěžováno vysokou spotřebou alkoholu a tabáku, nezdravou výživou a nízkou pohybovou aktivitou,  úzce asociující s nižším sociálně-ekonomickým statusem. Ze zahraničních studií je doložena platnost  tzv. Matoušova efektu, kdy krize a pandemie neúměrně ovlivňují již dříve znevýhodněné skupiny  obyvatel a prohlubují prostorové sociální nerovnosti. Nedostatek adekvátních dat z českého  prostředí však zatím neposkytl možnost relevantních metodologických studií. Výzkum sociálních a zdravotních nerovností (jak těch z doby před pandemií, tak těch způsobených následky pandemie)  na úrovni jednotlivce i sub-populací je tak aktuální výzvou českého veřejného zdraví. 

Systémová společenská rizika typu zdravotních ohrožení (pandemií) kladou nové typy závažných  nároků na společenské obranné mechanismy a formování veřejné politiky. Zdravotní a systémové krize mají společenské dopady, jejichž řešení, stejně jako akutní obrana proti krizím, vyžadují  systematický společenskovědní výzkum.

Projekt vytváří v devíti vzájemně provázaných vědních okruzích (výzkumných skupinách) národní autority, které na základě badatelského a aplikovaného výzkumu nabídnou oporu pro veřejné politiky. Tyto okruhy jou:

  • VS1Komunikace, riziko a nejistota
  • VS2 Právo a vládnutí
  • VS3 Systémy resilience
  • VS4 Socioekonomické nerovnosti. Tuto část výzkumu zastřešuje Přírodovědecká fakulta UK. V ČR existují významné sociálně-ekonomické determinanty zdravotních rizik a prostorových souvislostí zdravotního potenciálu. Analýza jejich vlivu v průběhu  zdravotní krize na základě unikátních individuálních longitudinálních dat pomůže snížení  negativních dopadů na zdravotní stav obyvatel a redukci socioekonomických nerovností ve zdraví.  
  • VS5 Polarizace a populismus
  • VS6 Efektivita zdravotního systému
  • VS7 Vzdělávání a dopady pandemie
  • VS8 Ekonomické dopady pandemie
  • VS9 Sociální dopady pandemie a trh práce


Cílem projektu je dosáhnout jak špičkových publikací v mezinárodních časopisech a nakladatelstvích, kde projekt uplatní badatelské výsledky přispívající k obecnému poznání, tak aplikovaných výsledků, u kterých se zaměří na diseminaci a podporu jejich uplatnění v domácí veřejné politice. Dále pak zvýšení schopnosti výzkumných kapacit ve vybraných prioritních oblastech VaVaI (Veda a Vyzkum a Inovace) reagovat na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI v návaznosti na výskyt závažných chorob a sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s nimi spojenými.

 

Dedikace projektu: 
Tato práce vznikla v rámci projektu NPO „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik,“ č. LX22NPO5101, financovaného Evropskou unií - Next Generation EU (MŠMT, NPO: EXCELES)

This output was supported by the NPO "Systemic Risk Institute" number LX22NPO5101, funded by European Union - Next Generation EU (Ministry of Education, Youth and Sports, NPO: EXCELES)

Akce dokumentů