E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekt a jeho cíle

 

Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století

(UNCE - univerzitní výzkumné centrum)

 

Doba řešení: 2012-2017

Hlavní řešitelka: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Tajemník: RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

Správce webu: Mgr. Jiří Hasman, Ph.D.

 

Projekt UNCE na geografické sekci "Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století" propojuje etablované výzkumníky (seniory) a mladé akademické pracovníky (juniory) při studiu aktuálních společenských problémů a při hledání jejich řešení. Výzkum se zaměřuje na aktuální společensky relevantní problémy spojené s přírodními a společenskými procesy v krajině a jejich vzájemnými interakcemi v různých místech nebo regionech.

V rozmanitých místech se prolínají sociální nerovnosti (mezi jednotlivci a skupinami) s prostorovými nerovnostmi (např. mezi státy, regiony nebo částmi měst), což vytváří řadu rizik a výzev pro udržitelný rozvoj společnosti. Obyvatelé a sídla jsou vystavena rizikům povodní. Dlouhodobé důsledky mají změny v demografickém chování, které vedou např. ke stárnutí populace. S demografickým stárnutím, ale i s životním stylem a úrovní sociálních a prostorových nerovností, jsou spojeny také změny zdravotního stavu obyvatelstva. Tyto problémy v jednotlivých městech a regionech jsou úzce provázány s ekonomickým rozvojem, zapojením do globální dělby práce nebo do mezinárodní migrace. Do projektu UNCE jsou proto zapojeni výzkumníci z různých geografických disciplín, kteří se zabývají povodňovými riziky, demografií a zdravotním stavem obyvatelstva, mezinárodní migrací, vývojem měst a regionů a ekonomickou geografií.

Cílem výzkumu je zprvu analýza a následně také pokus o syntetické hodnocení vývoje a úrovně regionální demografické, socioekonomické a sociokulturní diferenciace společnosti v období její posttotalitní a postindustriální transformace. Vedle postižení územní diferenciace v rozmístění demografických, sociálních, ekonomických a kulturních jevů a procesů se výzkum zaměřuje na identifikaci klíčových problémů a mechanizmů , sociálně-prostorových nerovností v měřítkově různých regionech, a to s důrazem na vyhodnocení jejich společenských důsledků, včetně identifikace rizik a potenciálních problémů. Specifická pozornost je pak věnována politikám a nástrojům ovlivňujícím vývoj regionálních a sociálních rozdílů.

Projekt navazuje a rozvíjí témata, na nichž senioři dlouhodobě pracují. Originalita projektu spočívá v možnosti „vzájemně úzce sledovaného“ soustředění se na problematiku sociálních a socio-prostorových nerovností z mnoha různých úhlů pohledů, v určitých případech pokusu o propojení sociálních a přírodních aspektů vstupujících do hry a konečně i v pokusu o jisté syntetizující pojetí řešené problematiky. Výstupy projektu jsou akademické publikace zaměřené jak na empirický výzkum, tak na teoretické a metodologické otázky výzkumu sociálně-prostorových nerovností a rizik. Dalšími výstupy jsou expertízy nebo doporučení zpracované pro potřeby decisní sféry.

 

Postup řešení - informace o dílčích tématech výzkumu

Univerzitní výzkumná centra - monotematické číslo časopisu Forum UK

Hodnocení výsledků - odkaz na metodiku na webu Rady vlády

 

Průběžné zprávy o řešení projektu

 

 

 

Akce dokumentů