E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum na geografické sekci

Klíčový program koncepčního rozvoje výzkumu představuje Program rozvoje vědních oborů na UK PRVOUK P43 Geografie. Program nastavuje dlouhodobý plán výzkumu ve vědní oblasti geografie, zajišťované na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK v oborech fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, demografie, kartografie a geoinformatika. Tým vynikajících Juniorských badatelů napříč geografickými obory je podpořen  v rámci Univerzitního centra excelence UNCE.

Ve výzkumných aktivitách geografických pracovišť hrají rozhodující roli výzkumné týmy, které koordinují výzkumné aktivity v jednotlivých disciplínách a oborech. Ve výzkumných týmech se soustředí akademičtí pracovníci, postgraduální studenti i externí spolupracovníci, zabývající se řešením společných výzkumných otázek v rámci realizovaných projektů základního i aplikovaného výzkumu.

Integrujícím prvkem zaměření výzkumu geografických pracovišť jsou rizikové procesy a dynamika změn přírodních a socioekonomických systémů, probíhající na rozdílných prostorových úrovních. Výzkumné týmy v těchto směrech výzkumu řeší řadu různorodých témat, jako jsou přírodní ohrožení a rizika, hydrologické extrémy a odtokový režim, změny ekologického stavu a zátěže prostředí, výzkum horských jezer, změny biotopů a krajinné struktury, problémy regionálního rozvoje vybraných oblastí, urbanizace a suburbanizace, proměny venkovské krajiny, procesy vnitřní a zahraniční migrace, současné změny demografického chování obyvatelstva, populační prognózy, studium populačního klimatu a populační politiky, pořizování, zpracování a analýza geoinformačních dat, dálkový  průzkum Země nebo numerické modelování procesů.

Odborníci z geografických pracovišť řeší výzkumné projekty v různých regionech světa, mj. v oblastech Jižní Ameriky, Střední Asie, Svalbardu nebo Antaktidy, těžiště výzkumných aktivit je soustřěděno na oblast Evropy. 

Základní koncepční rozvoj výzkumu geografických oborů je zabezpečen institucionálním financováním prostřednictvím programů UK PRVOUK, UNCE nebo SVV. Pro rozvoj výzkumných týmů, vznik nových témat a oblastí výzkumu je pak klíčová podpora ze strany mezinárodních i národních výzkumných grantů. Klíčové je zapojení do mezinárodních výzkumných projektů - jednotlivé katedry se účastní řešení řady zejména evropských výzkumných projektů, mj. 6. RP, projektů COST, INTERREG, IDEA, nebo ESA, stejně jako např. projektů NASA aj. 

Největší podíl na zajištění výzkumných  projektů mají národní projekty. Jde zejména o standardní či juniorské granty GAČR, centrum excelence GAČR, NAKI aj. a dále projekty orientovaného výzkumu, realizované v rámci grantů TAČR nebo smluvního výzkumu.

Geografická sekce v letech 2014-15 získala podporu pro modernizaci přístrojového vybavení v rámci projektu OP VaVpI "Rozvoj PřF UK". Z hlediska budoucí perspektivy je zásadní plánované zapojení uvedených směrů výzkumu do univerzitního centra excelence Globcentrum, kde budou klíčové výzkumné týmu moci využívat synergií z mezioborového výzkumu, sdílené infrastruktury a přístrojových kapacit.

Akce dokumentů