E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKvalita

Výběrová škola


chemický ústav PřF UK

Přírodovědecká fakulta UK nabízí přijetí do bakalářského studia bez přijímacích zkoušek. Individuální přístup ke studentům je samozřejmostí. Důraz ve výuce je kladen na kvalitu, aktuálnost a komplexnost získaných poznatků v kontextu měnících se požadavků praxe. Absolventi fakulty získávají kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, usnadňující pozici na celoevropském trhu práce. Chemické obory udělují prestižní tituly Chemistry Eurobachelor®Chemistry Euromaster®. Vysoké renomé Přírodovědecké fakulty UK zajišťuje jejím absolventům výborné profesní uplatnění v Česku i ve světě.

Přírodovědecká fakulta je školou výběrovou, z absolventů středních škol si vybírá na základě přijímací zkoušky a nebo úspěšné účasti v národním či krajském kole olympiády. Fakulta tradičně staví na individuálním přístupu ke studentům a zakládá si rovněž na neformálním akademickém prostředí, kdy učitelé jsou studentům partnery. Velká pozornost je věnována tomu, aby přijatí uchazeči, kteří se zapíší ke studiu, fakultu úspěšně absolvovali. Spojení výuky s vědeckým výzkumem je silnou stránkou fakulty. Studium probíhá podle kreditního systému European Credit Transfer System (ECTS).

Obory pro uplatnění v životě


Absolventi Přírodovědecké fakulty po dokončení studia snadno nalézají zaměstnání. V dlouhodobém přehledu přírodovědných škol v Česku si fakulta udržuje velmi nízkou míru nezaměstnanosti svých absolventů i v porovnání s ostatními školami.

graf míry nezaměstnanosti absolventů českých VŠ

Hodnoty uvedené v grafu pochází z databáze Střediska vzdělávací politiky při Pedagogické fakultě UK. Hodnoty za jednotlivé roky vyjadřují nezaměstnanost absolventů dané školy za období 1 roku po absolvování k září jako k měsíci získání dat  pro daný rok.

Přírodovědecká fakulta má širokou nabídku studijních programů, které vychovávají studenty k ohleduplnosti vůči přírodě a společnosti. Absolventům středoškolského vzdělání nabízí Přírodovědecká fakulta tříleté bakalářské vzdělání v akreditovaných bakalářských studijních programech zahrnujících studijní obory, lišící se svou obsahovou náplní.  Úspěšným ukončením bakalářského studia získávají jeho absolventi možnost pracovat v laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, ve zdravotnictví nebo ve státní správě. Většina studentů fakulty nicméně pokračuje ve studiu dvouletého navazujícího magisterského studia, které  klade důraz na zapojení studenta do týmové vědecké práce zvoleného studijního oboru. Klíčové postavení má v magisterském studiu diplomová práce, která si klade za cíl naučit studenty samostatné odborné práci a prakticky tak uplatnit znalosti a dovednosti nabyté během studia. Absolventi jsou připraveni pro samostatnou vědeckou práci s vynikajícími předpoklady k mezinárodnímu uplatnění. Nejlepší z absolventů navazujícího magisterského studia pokračují v doktorských programech. Odborníci v přírodovědných oborech jsou velmi žádaní na trhu práce, absolventi si proto mohou vybírat z široké škály nabídek a uplatnit se ve všech druzích profesní kariéry, ať už výzkumné ve výzkumných ústavech a firmách nebo pedagogické na středních a vysokých školách či manažerské ve firmách a orgánech státní správy a samosprávy.

Vzdělávání a podmínky pro studium


Univerzita Karlova je nejznámější a mezinárodně nejlépe hodnocenou českou vysokou školou, má nejširší nabídku studijních programů a nejvíce mezinárodních partnerů a kontaktů po celém světě. Přírodovědecká fakulta je z hlediska počtu studentů i vědeckého výkonu jednou z jejích nejvýznamnějších součástí. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie, biochemie, chemie, ochrany životního prostředí, geografie a geologie. Studium je zaměřeno především na výchovu budoucích vědeckých a odborných pracovníků. K tradičním typům studia patří rovněž studium učitelství přírodovědných předmětů, v rámci tohoto studia se připravují budoucí učitelé středních škol.

studentiPedagogové Přírodovědecké fakulty UK jsou významné, mezinárodně uznávané osobnosti. Integrální součástí studia jsou kurzy nebo prezentace předních zahraničních akademických pracovníků. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích. Součástí studia jsou exkurze a terénní cvičení. Pro zpracovávání studentských prací je k dispozici špičkové přístrojové a softwarové vybavení. Kreditní systém a studijní plány umožňují značnou volnost podle individuálního zaměření. Ti nejlepší se brzy zapojují do výzkumných projektů a učí se tak pracovat v týmech, prezentovat výsledky své práce a získávat další praktické dovednosti a návyky pro vlastní profesní kariéru. Nejlepší diplomové práce jsou často základem publikací v prestižních vědeckých časopisech. Široká nabídka zahraničních pobytů v programech ERASMUS, CEEPUS atd. umožňuje získat odborné, jazykové i kulturní znalosti z jiných zemí.

Akce dokumentů