E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRigorózní řízení

Absolventi magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se jim v oblasti přírodních věd uděluje titul doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem). Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá Univerzita Karlova v Praze uchazeči vysokoškolský diplom, který uchazeč může převzít, mimo jiné, při slavnostní promoci. Bližší procesní informace o průběhu rigorózního řízení na PřF UK viz Postup rigorózního řízení.

Diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v Rigorózním řádu UK, čl. 4 odst. 3. a 4 může být komisí uznána jako rigorózní práce.

Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle §22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách, může být komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu. Pokud byla disertační práce podle první věty obhájena v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného před 29. květnem 1998 jako postgraduální studium (§98 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách), uzná se jako rigorózní práce podle tohoto řádu; v tomto případě se náhrada nákladů nevyžaduje. Ustanovení druhé věty platí i pro uznání rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky jako ústní zkoušky, dle Rigorózního řádu UK.

V případě, že bude diplomová nebo dizertační práce uznána jako práce rigorózní, o zveřejnění práce obhájené na PřF rozhoduje vedoucí práce. O zveřejnění práce obhájené na jiné fakultě či vysoké škole rozhoduje předseda státní rigorózní komise.

Rigorózní řád UK - ze dne 14. 12. 2016 s účinností od 1. 1. 2017
Rigorózní řad PřF UK - ze dne 10. 10. 2008
Postup rigorózního řízení na PřF

Náležitosti rigorózní práce

Opatření děkana č. 16/2010 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování záv. prací
Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 16/2010

Formulář vyjádření ke zveřejnění závěrečné práce

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce
Seznam povinných příloh k přihlášce

Opatření děkana č. 6/2015, kterým se stanoví výše poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky a výše náhrady nákladů spojených s rigorózní zkouškou a přípravou na ni. I v případě, kdy má být jako rigorózní práce uznaná práce disertační či diplomová nebo má být jako ústní zkouška uznána státní doktorská zkouška, je třeba podat přihlášku a zaplatit poplatek podle čl. 2 tohoto opatření.

Seznam předmětů rigorózních zkoušek

Termíny státních rigorózních zkoušek

Komise pro státní rigorózní zkoušky  (odkaz do SIS) -  pro zobrazení členů komise je nutné předchozí přihlášení do SIS. Komise pro rigorózní zkoušky je totožná s komisí pro magisterské státní závěrečné zkoušky pro příslušný studijní obor.

Promoce absolventů rigorózního řízení a přihláška k účasti na rigorózní promoci

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte paní Kateřinu Tesaříkovou, referentku studijniho oddělení (katerina.tesarikova@natur.cuni.cz).

Další informace pro žadatele o titul RNDr.:

Biologie

Geografie

Geologie

  • Aplikovaná geologie (hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika)
  • Geologie (základní geologie, paleontologie, mineralogie, geochemie, ložisková geologie, geologie životního prostředí, petrologie, strukturní geologie, geologie pro střední školy)
  • Geobiologie

Chemie

Ochrana životního prostředí

 

Aktualizace 15.3.2016

Akce dokumentů