E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRigorózní řízení

(aktualizace 12.10.2017)

Absolventi magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří získali titul Magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se jim v oblasti přírodních věd uděluje titul Doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem). Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá Univerzita Karlova uchazeči vysokoškolský diplom, který uchazeč může převzít, mimo jiné, při slavnostní promoci. Bližší procesní informace o průběhu rigorózního řízení na PřF UK viz Postup rigorózního řízení na PřF.

Uznání disertační nebo diplomová práce jako rigorózní

Disertační nebo diplomová práce vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4, odst. 3 Rigorózního řádu UK může být komisí uznána jako rigorózní práce.

I v případě, kdy má být jako rigorózní práce uznaná práce disertační či diplomová nebo má být jako ústní zkouška uznána státní doktorská zkouška, je třeba podat přihlášku a zaplatit poplatek podle čl. 2 opatření děkana č. 6/2015.

V případě, že bude disertační nebo diplomová práce uznána jako práce rigorózní, o zveřejnění práce obhájené na PřF rozhoduje vedoucí práce. O zveřejnění práce obhájené na jiné fakultě či vysoké škole rozhoduje předseda státní rigorózní komise.

Státní rigorózní zkouška

Komise pro státní rigorózní zkoušky  (odkaz do SIS) - pro zobrazení členů komise je nutné předchozí přihlášení do SIS. Komise pro rigorózní zkoušky je totožná s komisí pro magisterské státní závěrečné zkoušky pro příslušný studijní obor.

Promoce a diplom

Vnitřní předpisy, opatření, metodické materiály a postupy

Formulář vyjádření ke zveřejnění závěrečné práce

Informace pro žadatele o titul RNDr. specifické pro program/obor:

Program Biochemie

Program Biologie

Program Demografie

Program Ekologie a ochrana prostředí

Program Geografie

Program Geologie

Program Chemie

Program Klinická a toxikologická analýza

 


V případě dalších dotazů prosím kontaktujte paní Kateřinu Tesaříkovou.

Akce dokumentů