E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty

Běžící projekty
  • CLIMHEAD - Integrovaný vliv změn klimatu, kvality ovzduší a lesnického hospodaření na vodní ekosystémy v pramenných povodích

Řešitel: Evžen Stuchlík
Spoluředitel: Jiří Kopáček (HBÚ BC AV ČR)
Členové řešitelského týmu: Zuzana Hořická, Jolana Tátosová, Iva HůnováLuboš Matějíček
GA ČR No. 526/09/0567

Doba řešení: 2009–2013


  • ICP Waters – International Cooperative pregramme on Assessment and Monitoring of Rivers and Lakes .

ICP Waters is a programme for monitoring of the effects of acid rain and air pollution on water and water courses. Twenty countries (18 European countries, USA and Canada) participate and supply monitoring data to the programme's central database at NIVA. The monitoring data provide a basis for documenting effects of long-range transboundary air pollutants.  Results from annual assessments of surface water chemistry and biology demonstrate the success of international agreements to reduce emissions of pollutants.

Řešitel: Evžen Stuchlík a jeho tým 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ...


  • INAIR - Charakteristika zdrojů znečištění ovzduší ve vnitřním prostředí

MŠMT - Národní program výzkumu II - 2B08077
Období řešení: 2008-2011
Řešitelský kolektiv: Martin Braniš, Jan HovorkaIva Hůnová.


Hlavní řešitel: Jiří Reif

Studenti: Jaroslav Koleček, Michaela Koschová, Magdalena Krsová, Pavlína Ráslová, Tomáš Telenský
Studenti, kteří mají zájem se na projektu podílet v rámci své diplomové práce, se mohou obrátit přímo na hlavního řešitele (email: jirireif@yahoo.com).

Další info o projektu


Jedno z center základního výzkumu.

MŠMT, grant č. LC06073

Hlavní řešitel a koordinátor centra: Pavel Kindlmann


Projekt je zaměřen na analýzy složení komunálního odpadu, zejména směsného odpadu z domácností a objemného odpadu. Vzhledem ke změnám životního stylu občanů ztrácí totiž dříve získané  standardní hodnoty na objektivitě.  Naléhavost nového sledování skladby komunálních odpadů vyplývá zejména z požadavků na omezení množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky a k možnostem  zpracování tohoto odpadu.

SP/2f1/132/08 ( MŽP)
Hlavní řešitel: Libuše Benešová


 

  • Vzorkování a analýza elektrozařízení zpětně odebíraných kolektivním systémem ASEKOL

Projekt je financován kolek. systémem ASEKOL, a.s. a je zaměřen na stanovení metodiky vzorkování a analýzy elektrozařízení. Projekt byl zahájen v roce 2009, byl připraven návrh metodiky a ten byl zkušebně ověřen.  Hlavní část projektu je podle harmonogramu stanovena na rok 2010 a 2011, kdy bude ověřena navržená metodika a budou zpracovány výsledky.

Hlavní řešitel: Libuše Benešová


Projekt je financován CHKO Křivoklátsko a je zaměřen na dlouhodobé sledování kvality vody a sedimentů ve vybraných tocích CHKO Křivoklátsko. Vzorky jsou odbírány pravidelně jednou měsíčně po dobu 6 let,  v 18 odběrných místech a  projekt pokračuje i v roce 2010.

Výsledky slouží jednak k zjištěná dlouhodobého vývoje kvality vody , jednak  k provedení potřebných  opatření s cílem dosáhnout dobrého stavu vod, popř. dobré ekologické stability.

V rámci projektu byla zpracována jedna diplomová práce a další právě probíhá.

Hlavní řešitel: Libuše Benešová


Projekt JPD3/308 (spolufinancování  ze stát. rozpočtu, rozpočtu hl.m.Prahy a Evropského sociálního fondu)
Programový manager: Martin Čihař
Partner EnviConsult, s.r.o.
www.management-chu.cz

Leták projektu

Aktualita: v akademickém roce 2009/2010 probíhá, v lednu proběhl úspěšně a za značného zájmu studentů teoretický blok, chystá se týdenní tematická exkurze (24. až 28.5.2010) a letní praktikum.
Ohlasy studentu po teoretickém bloku


  • Systém indikátorů a monitorovací program pro sledování a hodnocení dlouhodobých environmentálních, sociálních a ekonomických změn v národních parcích a biosférických rezervacích České republiky.

VaV MŽP ČR č. (evid. č. SP/4i2/40/08)

Hlavní řešitel: Martin Čihař
spouřešitel EnviConsult, s.r.o.
www.management-chu.cz


Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Hlavní řešitel: Martin Čihař


Partnerská spolupráce s řešitelem úkolu: Ústav pro ekopolitiku Praha 
Zadavatel Magistrát hl.m.Prahy


Další informace o aktuálních projektech naleznete na webu Oddělení vědy.


Akce dokumentů