E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

teoretická a evoluční ekologie, populační dynamika, stabilita ekologických společenstev, ochrana přírody

 

 

Seznam publikací

 

Výzkum v týmu, náměty na bakalářky a diplomky

 

Projekty:

CENTRUM PRO TROPICKOU BIOLOGII (GA ČR, 2014-2018)

Centrum tropické biologie integruje tropický ekologický a evolučně-biologický výzkum v České republice. Přestože je česká tropická biologie světově proslulá, doposud byl tropický výzkum značně fragmentován a věnovalo se mu nezávisle několik týmů a institucí, i když všechny studovaly velmi podobné otázky vzniku rozdílů v biologické diverzitě v prostoru a čase. Projekt umožní koordinované studium gradientů diverzity replikovaných v hlavních biogeografických oblastech světa, jehož cílem bude odhalit mechanismy vzniku a udržování biologické rozmanitosti. Gradienty diverzity budou studovány multidisciplinárně, s využitím vzájemně komplementárních přístupů makroekologických, fylogenetických a fylogeografických, kombinovaných s přístupy ekologie společenstev a ekofyziologie. Tento přístup povede k synergiím ve výzkumu a výchově studentů pro čtyři zúčastněné týmy. Metodicky mnohovrstevný přístup je rovněž nezbytný pro pochopení procesů formujícím biologickou rozmanitost Země, a tedy i pro porozumění jejího osudu v současném neustále se měnícím a propojeném světě.

 

FAKTORY LIMITUJÍCÍ GEOGRAFICKÉ ROZŠÍŘENÍ DOMÁCÍCH A INVAZNÍCH DRUHŮ U SLUNÉČKOVITÝCH (GA ČR, 2017-2019)

V projektu vysvětlíme teoreticky i pomocí empirických dat latitudinální trendy v druhovém složení slunéček a objasníme faktory limitující jejich latitudinální geografické rozšíření. Na základě toho předpovíme i limity pro rozšíření invazního druhu slunéčka, H. axyridis, jenž může podle některých předpovědí narušit přirozenou biologickou kontrolu škůdců (mšic) v oblastech svého rozšíření tím, že požírá místní druhy slunéček. Ukážeme, že trvání kolonií mšic klesá směrem k rovníku a že tento fakt limituje především velké mšicožravé druhy, včetně H. axyridis, jenž se proto zřejmě oproti dnešku směrem k rovníku (do Mediteránu) nikdy nerozšíří. Tuto predikci budeme verifikovat pomocí: (i) matematických optimalizačních modelů odhalujících evoluční tlaky na vývoj velikosti těla dravce v závislosti na teplotně závislém trvání kolonie jeho kořisti, (ii) monitorování druhového složení společenstev slunéček a trvání kolonií mšic podél latitudinálního gradientu a (iii) experimentů sledujících vývoj různě velkých druhů slunéček na experimentálních parcelách s různou dobou trvání kolonií mšic.

 

EVOLUCE FUNKČNÍCH ZNAKŮ TEMPERÁTNÍCH A TROPICKÝCH ALPÍNSKÝCH ROSTLIN (GA ČR, 2017-2019)

Alpínské rostliny osídlující tropické velehory nejsou vystaveny silně omezujícím podmínkám prostředí, které v temperátních horských oblastech představují sněhová pokrývka a dlouhotrvající nízké teploty pod bodem mrazu. V rámci koordinovaného výzkumu ve třech geografických oblastech, tj. rovníkových Andách Ekvádoru, subtropických Andách Bolívie a Skalistých horách v USA, budeme na skupinách rostlin, které do rovníkových And přimigrovaly ze sezónních temperátních alpínských oblastí, studovat evoluci funkčních znaků rostlin. Budeme studovat druhy a blízce příbuzné skupiny druhů s širokým geografickým areálem s cílem ověřit hypotézy, že tropické alpínské druhy na rozdíl od druhů temperátních mají: i) užší fyziologickou toleranci k extrémním teplotám, ii) rozvolněnou fenologii a tvoří listy a květy s delší životností, iii) nižší účinnost opylování. Získané údaje budou použity k vytvoření predikčního modelu o alokaci zdrojů rostlinami v podmínkách vyrovnaného a sezónního klimatu. Výzkum bude zahrnovat terénní pozorování a měření a analýzy nasbíraných vzorků v laboratoři.

 

Starší projekty

 

Akce dokumentů