E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeznam doktorandů ÚŽP

Studenti doktorského studia oborů Aplikovaná a krajinná ekologie (útlumový obor) a Environmentální vědy (nově akreditovaný obor)

Magdalena Barešová

Koagulace organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM) při úpravě vody, vliv AOM na odstraňování ostatních ve vodě přítomných znečišťujících příměsí

Jan Bendl

PAU a genotoxicita velikostně segregovaných částic atmosférického aerosolu

Filip Beneš

Makrozoobentos horských potoků, vliv acidifikace

Marek Biskupič

Monitorování lavinové aktivity a modelování dosahu lavin s použitím GIS

Josef Brůna

Modelování změn krajiny pomocí historických leteckých snímků, GIS, DPZ. Role rozsáhlých disturbancí na dynamiku horských lesů, historický a současný vývoj vegetace, především v bezzásahových oblastech.

Luděk Bujalský

Půdní respirace výsypkových půd; světelné znečištění a jeho vliv na obratlovce.

Jiří Cejpek

Vodní režim, fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti degradovaných půd zejména na sokolovských výsypkách. Zabývám se též povrchovým a podpovrchovým odtokem a distribuci půdní vody. Vliv půdní fauny a vodního režimu na rozklad organické hmoty na rekultivovaných a nerekultivovaných výsypkách.

Lenka Čermáková

Adsorpce organických látek produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí

Barbora Čížková

Plant soil feedback během primární sukcese na výsypkách

Hana Dvořáková (Bendáková)

Martin Ezechiáš

Látky s endokrinně disruptivním účinkem v životním prostředí, Bromované zpomalovače hoření, sledování estrogenní a androgenní aktivity

Adéla Holubová Šmejkalová

Tvorba a transformace atmosférického aerosolu v mezní vrstvě

Jiří Hromádka

Využití alternativních metod pro kvantifikaci atmosférické depozice dusíku.

Peter Chanas

Termoregulce lesních mravenců

Eva Juranová (Kalinová)

Marie Kahounová (Hynštová)

Vliv vlastností povodí na reakci společenstva horských jezerních ekosystémů v podmínkách globálních změn klimatu

Lenka Kamasová (Ungermannová)

Makrozobentos horských jezer ovlivněných acidifikací

Miroslav Klán

Charakterizace aerosolů vznikajících povrchovou těžbou nerostných surovin

Olesya Korotkevych

Mesocosm studies of rebound effect on stability and degradation potential of soil microbial communities.

Michaela Koschová

Vliv klimatických změn a změn probíhajících v krajině na ptačí společenstva.

Jana Kozáková

Zdroje hrubého atmosférického aerosolu v městském prostředí / Sources of coarse particulate matter in urban environment

Lucie Kubelová

Jaroslav Kukla

Dekompozice organické hmoty v půdě

Cecilia Leoni

Ultrajemný aerosolu: Fyzikálně-chemická analýza, prostorová distribuce a odhad zdrojů v městském prostředí

Ondřej Lhotský

Testy biodegradace persistentních organických polutantů v průběhu procesu kompostování

Roman Lyach

Role vysazovaných, invazních a ohrožených druhů v potravě rybožravých ptáků a savců

Otakar Makeš

Studium atmosférického aerosolu - měření, zjišťování fyzikálních a chemických charakteristik aerosolových částic

Jabbar Moradi

Změny společensten půdní fauny během sukcese na výsypkách a jejich interakce s ostatními složkami ekosystému

Denisa Nechanská

Environmentální modelování rozptylu znečišťujících látek v atmosféře s využitím GIS

Vojtěch Pilnáček

Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů

Petra Radochová

Změny společenstev hlístic během primární a sekundární sukcese

Jaroslav Řeřicha

Jaroslav Semerád

Vývoj a aplikace nových ekotoxikologických testů využívající houby pro zjišťování environmentálního rizika nanomateriálů

Bikram Shrestha

Implications of snow leopard distribution, population dynamics and habitat and prey preference for its conservation in Nepal

Vojtěch Stráník

Příspěvek HNO3 (g) k atmosférické depozici dusíku v České republice

Kamila Šrédlová

Mechanismus biodegradace polychlorovaných bifenylů

Zuzana Štípková

Determinanty druhové diverzity orchidejí

Jitka Štolcpartová

Tomáš Telenský

Dlouhodobé změny početnosti ptáků v České republice - analýza hlavních působících faktorů

Cecílie Tesnerová (Jarošíková)

Zabývám se vegetací na územých zasažených těžbou. V nejbližší době bych se měla zajímat především o vztah bobovitých rostlin k půdě.

Nicholas Philip Talbot

Detailní studie rozdělení velikosti částic aerosolu ve vnitřním a venkovním prostředí

Binu Timsina

Hana Veselá

Význam ekologické stechiometrie při studiu půd

Adam Veselý

Hlavní faktory ovlivňující sukcesi rostlin na výsypkách a možnosti jejího urychlení

Olga Vindušková

Půdní organická hmota (POH), využití CENTURY modelu pro studium dynamiky POH na sokolovských výsypkách, faktory ovlivňující dynamiku POH na půdních sesuvech v Moravskoslezských Beskydech, mechanismy stabilizace POH v globálním měřítku

Daniel Vondrák

Paleolimnologie - subfosilní pakomáři (Chironomidae), rekonstrukce vývoje klimatu v holocénu, rekonstrukce vývoje glaciálních jezer; Ekologie zooplanktonu - sukcese zooplanktonních organismů na nově vzniklých lokalitách, vířníci (Rotifera) acidifikovaných nádrží Jizerských hor

Akce dokumentů