E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeznam doktorandů ÚŽP

Studenti doktorského studia oborů Aplikovaná a krajinná ekologie (útlumový obor) a Environmentální vědy (nově akreditovaný obor)

Jan Bendl

PAU a genotoxicita velikostně segregovaných částic atmosférického aerosolu

Filip Beneš

Makrozoobentos horských potoků, vliv acidifikace

Luděk Bujalský

Půdní respirace výsypkových půd; světelné znečištění a jeho vliv na obratlovce.

Lenka Čermáková

Adsorpce organických látek produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí

Barbora Čížková

Plant soil feedback během primární sukcese na výsypkách

Hana Dvořáková (Bendáková)

Adéla Holubová Šmejkalová

Tvorba a transformace atmosférického aerosolu v mezní vrstvě

Jiří Hromádka

Využití alternativních metod pro kvantifikaci atmosférické depozice dusíku.

Peter Chanas

Termoregulce lesních mravenců

Eva Juranová (Kalinová)

Marie Kahounová (Hynštová)

Vliv vlastností povodí na reakci společenstva horských jezerních ekosystémů v podmínkách globálních změn klimatu

Lenka Kamasová (Ungermannová)

Makrozobentos horských jezer ovlivněných acidifikací

Miroslav Klán

Charakterizace aerosolů vznikajících povrchovou těžbou nerostných surovin

Olesya Korotkevych

Mesocosm studies of rebound effect on stability and degradation potential of soil microbial communities.

Jaroslav Kukla

Dekompozice organické hmoty v půdě

Ondřej Lhotský

Testy biodegradace persistentních organických polutantů v průběhu procesu kompostování

Otakar Makeš

Studium atmosférického aerosolu - měření, zjišťování fyzikálních a chemických charakteristik aerosolových částic

Denisa Nechanská

Environmentální modelování rozptylu znečišťujících látek v atmosféře s využitím GIS

Vojtěch Pilnáček

Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů

Petra Radochová

Změny společenstev hlístic během primární a sekundární sukcese

Jaroslav Řeřicha

Jaroslav Semerád

Vývoj a aplikace nových ekotoxikologických testů využívající houby pro zjišťování environmentálního rizika nanomateriálů

Bikram Shrestha

Implications of snow leopard distribution, population dynamics and habitat and prey preference for its conservation in Nepal

Vojtěch Stráník

Příspěvek HNO3 (g) k atmosférické depozici dusíku v České republice

Kamila Šrédlová

Mechanismus biodegradace polychlorovaných bifenylů

Zuzana Štípková

Determinanty druhové diverzity orchidejí

Jitka Štolcpartová

Cecílie Tesnerová (Jarošíková)

Zabývám se vegetací na územých zasažených těžbou. V nejbližší době bych se měla zajímat především o vztah bobovitých rostlin k půdě.

Nicholas Philip Talbot

Detailní studie rozdělení velikosti částic aerosolu ve vnitřním a venkovním prostředí

Binu Timsina

Hana Veselá

Význam ekologické stechiometrie při studiu půd

Adam Veselý

Hlavní faktory ovlivňující sukcesi rostlin na výsypkách a možnosti jejího urychlení

Daniel Vondrák

Paleolimnologie - subfosilní pakomáři (Chironomidae), rekonstrukce vývoje klimatu v holocénu, rekonstrukce vývoje glaciálních jezer; Ekologie zooplanktonu - sukcese zooplanktonních organismů na nově vzniklých lokalitách, vířníci (Rotifera) acidifikovaných nádrží Jizerských hor

Akce dokumentů