E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLenka Dvořáková

Ochrana ptáků prostřednictvím mimoprodukčních biotopů v současné zemědělské krajině

 

Výzkumná témata: Zabývám se otázkou, jak podoba zemědělské krajiny, především jejích mimoprodukčních biotopů, ovlivňuje druhovou biodiverzitu a skladbu ptačího společenstva. Z mimoprodukčních biotopů se věnuji hlavně těm antropogenním - jednak rozptýlené zeleni, jednak územím dříve využívaným armádou, kterých zůstalo dodnes v české krajině mnoho.

Publikace:

Rajmonová, L., & Reif, J. (2018): Significance of non-forest woody vegetation for birds in farmland. Sylvia, 54, 3–24. 

Granty:

GAUK č. 70120 Jak naložit s refugii biodiverzity v zemědělské krajině? Poučení z vývoje ptačích společenstev v opuštěných vojenských prostorech.

Stáže:

2019 duben – červen Praktická stáž Erasmus: Population Ecoloy Lab , Faculty of Biology, Adam Mickiewicz Univerzity, Poznaň, Polsko. Vedoucí terénního výzkumu - monitoring hnízdní úspěšnosti budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix).

Popularizace:

Dvořáková, L. (2020): Pět míst v Česku, kde se zkouší nekonvenční způsoby ochrany přírody. Ekolist. Zveřejněno 30.12.2020.

Aktivity:

  • členství v ČSO, spolupráce na monitoringu čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a rorýse obecného (Apus apus) v Jihomoravské pobočce ČSO
  • odborné posudky, tvorba plánů péče pro zvláště chráněná území
  • organizátorka dobrovolnických akcí zaměřených na ochranu přírody v Hnutí Brontosaurus (např. článek z akce zde)

 

Akce dokumentů