E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro uchazeče o doktorské studium

uchazec3

Smyslem doktorského studia je výchova k samostatné vědecké práci a získání tomu odpovídající kvalifikace. Předpoklady ke studiu prokazuje uchazeč během přijímacího řízení. V průběhu studia absolvuje doktorand podle individuálního studijního plánu přednášky, kurzy, stáže, semináře a praktika a pracuje na své disertační práci. Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům je udělován akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Přírodovědecká fakulta nabízí doktorské studium v akreditovaných doktorských studijních programech. Studium celé řady doktorských studijních programů probíhá v úzké spolupráci s ústavy Akademie věd ČR a jinými výzkumnými institucemi v ČR.

Studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Studem může v průběhu studia požádat o změnu formy svého studia. Během prezenční formy studia je doktorand řádným studentem fakulty a plně se účastní odborného života na školícím pracovišti, pobírá stipendium, využívá všech sociálních výhod a práv řádného studenta UK. Během kombinované formy studia je doktorand zpravidla v řádném pracovním poměru a nemá nárok na výhody, které poskytuje VŠ prezenčním studentům (stipendium, ubytování na koleji, menza apod.).

Standardní délka doktorského studia jsou čtyři roky a maximální je devět let. V prezenčí formě studia lze studovat nejvýše čtyři roky.

Přehled doktorských studijních programů

Další informace o pravidlech doktorského studia jsou ve Studijním a zkušebním řádu UK a Pravidlech pro organizaci studia PřF.

 

Akce dokumentů