E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro uchazeče o doktorské studium

uchazec3

Smyslem doktorského studia je výchova k samostatné vědecké práci a získání tomu odpovídající kvalifikace. Předpoklady ke studiu prokazuje uchazeč během přijímacího řízení. V průběhu studia absolvuje doktorand podle individuálního studijního plánu přednášky, kurzy, stáže, semináře a praktika a pracuje na své disertační práci. Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům je udělován akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Přírodovědecká fakulta nabízí doktorské studium ve 30 akreditovaných doktorských studijních programech. Studium celé řady doktorských studijních programů probíhá v úzké spolupráci s ústavy Akademie věd ČR a jinými výzkumnými institucemi v ČR.

Studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Při prezenčním studiu je doktorand řádným studentem fakulty a plně se účastní odborného života na školícím pracovišti. Během studia pobírá stipendium a využívá všech sociálních výhod a práv řádného studenta UK. Při kombinovaném studiu je doktorand zpravidla v řádném pracovním poměru a nemá nárok na výhody, které poskytuje VŠ prezenčním studentům (stipendium, ubytování na koleji, menza a pod.)

Standardní délka prezenčního studia jsou čtyři, případně tři roky. Pokud student neukončí  ve standardní době prezenční studium, je převeden do kombinovaného studia. Maximální délka doktorského studia je standardní doba, navýšená o pět let.

Další informace o pravidlech doktorského studia jsou ve Studijním a zkušebním řádu UK a Pravidlech pro organizaci studia PřF.

 

Akce dokumentů