E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

Doktorské studium (stupeň) - řádně 4 roky


Informace pro uchazeče o doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Smyslem doktorského studia je výchova k samostatné vědecké práci a získání tomu odpovídající kvalifikace. Předpoklady ke studiu prokazuje uchazeč během přijímacího řízení. V průběhu studia absolvuje doktorand podle individuálního studijního plánu přednášky, kurzy, stáže, semináře a praktika a pracuje na své disertační práci. Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům je udělován akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Přírodovědecká fakulta nabízí doktorské studium ve 31 akreditovaných doktorských studijních programech. Studium celé řady doktorských studijních programů probíhá v úzké spolupráci s ústavy Akademie věd ČR a jinými výzkumnými institucemi v ČR.

 

Doktorské studijní programy

Podrobné informace o doktorských studijních programech naleznete na samostatných stránkách.


Akreditované doktorské studijní programy

  • Geologie - geologie se zaměřeními (na stratigrafickou a historickou geologii, strukturní geologii, paleobotaniku, zoopaleontologii, mineralogii a krystalografii, geochemii, ložiskovou geologii a petrologii).
  • Aplikovaná geologie - aplikovaná geologie se zaměřeními (na ložiskovou geologii, inženýrskou geologii, hydrogeologii, užitou geofyziku, geologii a geochemii životního prostředí se zabývá úkoly studia a využití horninového prostředí a ochranou životního prostředí).

Akce dokumentů