E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFakultní školy

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy


Partnerství mezi vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního přenosu znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru vzdělávání je zvláště významná při přípravě budoucích učitelů, podpoře mimořádně talentovaných studentů i při realizaci projektů celoživotního vzdělávání pedagogů z praxe. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze si je dobře vědoma potřeby úzké spolupráce mezi fakultou a školami. Vybraným, mimořádně kvalitním, středním školám proto propůjčuje titul „fakultní škola“.

Fakultní školy se stávají partnery fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, zejména studijních programů učitelského zaměření akreditovaných na fakultě. Pedagogové a žáci fakultních škol získávají partnerstvím střední školy s fakultou možnost nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaným fakultou. Pedagogové se se svými zkušenostmi tak stávají partnery kateder a výzkumných týmů podílejících se jednak na přípravě budoucích učitelů, jednak realizujících výzkum v oblasti přírodovědného vzdělávání a oborových didaktik. Spolupráce s fakultou fakultní škole navíc umožňuje získávat nové kvalitní vyučující pro výuku přírodovědných předmětů.

Titul fakultní škola propůjčuje děkan PřF UK vždy na dobu 5 let.


Akce pro fakultní školy

Přírodovědecká fakulta pravidelně připravuje akce, na které jsou srdečně zváni studenti, pedagogové i vedoucí pracovníci fakultních škol. Akce mohou být celofakultního i oborově specifického rázu.

Jak se stát fakultní školou?

Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se vyznačují vysokou kvalitou přípravy studentů a zvýšeným důrazem na kvalitu výuky přírodovědných oborů (biologie, geografie, geologie a chemie).

Fakultní školy především splňují tato kritéria:

 • Ve škole se realizuje kvalitní výuka alespoň dvou přírodovědných předmětů. Výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací.
 • Výuka přírodovědných předmětů ve škole je kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod výuky i po stránce materiálního a technického zabezpečení.
 • Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných oborů a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem na dobré komunikaci s pracovišti fakulty a při pedagogických praxích také s praktikujícími studenty fakulty.
 • Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí (hospitace, výukové hodiny), spolupracují s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci seminářů pro studenty učitelství, na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů a umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních kateder a výzkumných týmů.

Závazky PřF a fakultních škol

Získáním prestižního titulu „Fakultní škola PřF UK“ dochází k formalizaci úzké spolupráce školy s fakultou. Přičemž pro zdárný a oboustranně přínosný další rozvoj této spolupráce je nezbytné dodržovat níže uvedené závazky.

Závazky fakulty

 • Fakulta podle požadavků fakultní školy poskytuje bezplatné konzultace pedagogům fakultní školy. Tyto konzultace přispívají k zajištění kvalitní výuky jak žáků fakultní školy, tak i budoucích učitelů – studentů příslušných studijních programů fakulty. Konzultace se poskytují nejčastěji prostřednictvím pracovišť fakulty, která zajišťují vzdělávání budoucích učitelů a garantují výuku oborových didaktik.
 • Pedagogové fakultní školy jsou pravidelně informováni o akcích pořádaných fakultou, např. o kurzech vzdělávacího charakteru, kurzech celoživotního vzdělávání učitelů nebo o kurzech pro žáky středních škol; jsou seznamováni také s novými poznatky v přírodovědných oborech i v jejich výuce – např. formou seminářů nebo metodických materiálů.
 • Fakulta se zavazuje poskytnout fakultní škole své výukové prostory nebo technické a materiální vybavení, a to na základě smlouvy mezi fakultní školou a fakultou.
 • Pedagogové fakultních škol získávají partnerstvím školy s fakultou volný vstup do fakultních muzeí, sbírek a Botanické zahrady.

Závazky fakultní školy

 • Fakultní škola umožňuje pedagogické praxe budoucích učitelů – studentů v aprobacích s biologií, chemií, geografií, geologií, a to na základě smluvních vztahů mezi školou, jednotlivými pedagogy a fakultou.
 • Fakultní škola vytváří podmínky pro ověřování nových vyučovacích metod a forem práce, metodických postupů a pomůcek připravených v rámci výzkumné činnosti vysokoškolských učitelů a studentů fakulty.
 • Pedagogové fakultní školy participují na konzultacích a oponování kvalifikačních prací studentů fakulty a na projektech z oblasti přírodovědného vzdělávání.
 • Fakultní škola se zavazuje poskytnout fakultě k využití své prostorové nebo technické a materiální vybavení na základě smluvních vztahů mezi školou a fakultou.
 • Fakultní škola dbá dobrého jména Univerzity Karlovy v Praze a její Přírodovědecké fakulty a v souvislosti s užíváním titulu fakultní škola postupuje v souladu s vnitřními předpisy univerzity (např. Zásady používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy v Praze) a fakulty.
 • Vedení fakultní školy bezodkladně upozorní vedení fakulty na skutečnosti, které významně mění podmínky, za kterých byl škole propůjčen titul „fakultní škola“.

Seznam fakultních škol

Seznam fakultních škol včetně kontaktů naleznete zde.

Nabídka pro fakultní školy

Fakultní školy získáním svého titulu nabývají možnosti užší spolupráce s fakultou. Vyjádřením této užší spolupráce je i konkrétní nabídka akcí pro školy.

Pedagogové fakultních škol mají volný vstup do fakultních muzeí, sbírek a Botanické zahrady

Jak vyplývá ze závazků fakulty, lze po konkrétní domluvě (případně stvrzené smlouvou) fakultní škole poskytnout výukové prostory nebo technické a materiální vybavení.

Fakultní školy mohou také volit z nabídky PřF UK pro školy sestavené v „Katalogu pro učitele“ na portálu www.prirodovedci.cz.

Mateřská škola Základní škola Střední škola

Biologie   Geologie   Chemie   Geografie   Biomedicína Ekologie a živ. prostředí

 

Akce dokumentů