E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFakultní školy

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy


Aktuální termín pro podávání žádostí je uzavřen. Žádosti bude možno opět podávat od 1.3.2020


Partnerství mezi vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního přenosu znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru vzdělávání je zvláště významná při přípravě budoucích učitelů, podpoře mimořádně talentovaných žáků i při realizaci projektů celoživotního vzdělávání pedagogů z praxe. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy si je dobře vědoma potřeby úzké spolupráce mezi fakultou a školami. Vybraným, mimořádně kvalitním, středním školám proto propůjčuje titul „fakultní škola“.

Fakultní školy se stávají partnery fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, zejména studijních programů učitelského zaměření. Pedagogové a žáci fakultních škol získávají partnerstvím školy s fakultou možnost nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaným fakultou. Pedagogové se se svými zkušenostmi stávají partnery kateder a výzkumných týmů podílejících se na přípravě budoucích učitelů a realizujících výzkum v oblasti přírodovědného vzdělávání a oborových didaktik. Spolupráce s fakultou navíc fakultní škole usnadňuje získávání nových kvalitních vyučujících pro výuku přírodovědných předmětů.

Titul fakultní škola propůjčuje děkan PřF UK vybraným školám vždy na dobu 5 let.


Akce pro fakultní školy

Přírodovědecká fakulta pravidelně připravuje akce, na které jsou srdečně zváni žáci, pedagogové i vedoucí pracovníci fakultních škol. Akce mohou být celofakultního i oborově specifického rázu. Jedná se například o:

Nároky na fakultní školy

Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se vyznačují vysokou kvalitou přípravy žáků a zvýšeným důrazem na kvalitu výuky přírodovědných oborů (biologie, geografie, geologie a chemie).

Fakultní školy především splňují tato kritéria:

 1. Ve škole by se měla realizovat kvalitní výuka přírodovědných předmětů. Výuku těchto předmětů zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací. Výsledkem této kvalitní výuky by měl být vyšší zájem žáků o studium přírodovědných předmětů.
 2. Výuka přírodovědných předmětů ve škole by měla být kvalitní po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod výuky, i po stránce materiálního a technického zabezpečení.
 3. Kvalita výuky na škole se projevuje mimo jiné v úspěšnosti žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných oborů a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách.
 4. Vedení školy a jednotliví pedagogové aktivně komunikují s pracovišti fakulty a při pedagogických praxích také s praktikujícími studenty fakulty.
 5. Vedení školy a jednotliví pedagogové se aktivně podílejí na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí (hospitace, výukové hodiny), spolupracují s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci seminářů pro studenty učitelství, na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů a umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních kateder a výzkumných týmů.

Jak se stát fakultní školou?

Podmínky pro udělení titulu fakultní školy:

 • uvedeny v Opatření děkana č. 20/2020

  • kvalitní výuka alespoň 2 přírodovědných předmětů, realizována kvalifikovanými a kreativními pedagogy příslušných aprobací
  • výuka kvalitní po stránce obsahové, metodické i materiální
  • úspěšnost žáků v přírodovědných předmětových soutěžích (olympiády, SOČ aj.)
  • zájem školy na dobré komunikaci s fakultou a jejími pracovišti
  • aktivní spolupráce školy na realizaci pedagogických praxí
 • flexibilita a individuální posuzování v rámci podmínek (např. s ohledem na rozdílné typy škol)
 • klíčové podmínky pro všechny školy:
  • aktivní zájem škol o titul Fakultní školy PřF UK
  • existující funkční spolupráce s PřF UK

 
Postup výběru nových uchazečů o titul Fakultní škola PřF UK a časový harmonogram:

 1. návrhy: škola, která má zájem o titul Fakultní škola PřF UK vyplní následující evaluační dotazník
  • průběžně během akademického roku, nejpozději však do 16. října daného roku
 2. posuzování návrhů a doporučení: komise sestavená z členů didaktických pracovišť či skupin každé sekce; složení trvalé komise následující (do odvolání):
  Sekce biologie: RNDr. Irena Chlebounová, RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
  Sekce chemie: RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D., doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.

  Sekce geologie: doc. RNDr. Václav Kachlík, Csc., RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
  Sekce geografie: RNDr. Martin Hanus, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
  Ústav pro životní prostředí: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
  • do 9. listopadu daného roku
 3. schvalování doporučených návrhů: děkan a kolegium děkana PřF UK
  • do 30. listopadu daného roku
 4. informování škol: Oddělení vnějších vztahů PřF UK
  • do 21. prosince daného roku
 5. jmenování nově schválených fakultních škol: děkan PřF UK
  • při setkání se zástupci dotčených škol během Dne otevřených dveří PřF UK (zpravidla 3. týden v lednu následujícího roku po schvalovacím procesu)

V případě nejasností či dotazů prosím pište na adresu fakultni-skoly@natur.cuni.cz

 

Závazky PřF a fakultních škol

Získáním prestižního titulu „Fakultní škola PřF UK“ dochází k formalizaci spolupráce školy s fakultou, přičemž pro zdárný a oboustranně přínosný další rozvoj této spolupráce je nezbytné dodržovat níže uvedené závazky.

Závazky fakulty

 1. Fakulta podle požadavků fakultní školy poskytuje bezplatné konzultace pedagogům fakultní školy. Tyto konzultace přispívají k zajištění kvalitní výuky jak žáků fakultní školy, tak i budoucích učitelů – studentů příslušných studijních programů fakulty. Konzultace se poskytují nejčastěji prostřednictvím pracovišť fakulty, která zajišťují vzdělávání budoucích učitelů a garantují výuku oborových didaktik.
 2. Fakultní školy jsou pravidelně informovány o akcích pořádaných fakultou, např. o kurzech vzdělávacího charakteru, kurzech celoživotního vzdělávání učitelů nebo o kurzech pro žáky středních škol; jsou seznamovány také s novými poznatky v přírodovědných oborech i v jejich výuce – např. formou seminářů nebo metodických materiálů.
 3. Pedagogové fakultní školy participují na konzultacích a oponování kvalifikačních prací studentů fakulty a na projektech z oblasti přírodovědného vzdělávání.
 4. Fakultní školy mají možnost se registrovat v platformě Přírodovědci.cz, kde mohou využívat zvýhodněných podmínek, konkrétně možnost objednat zdarma 6 aktivit (oproti 2 pro nefakultní školy).

Závazky fakultní školy

 1. Fakultní škola umožňuje pedagogické praxe budoucích učitelů – studentů v aprobacích s biologií, chemií, geografií, geologií, a to na základě
  1. dohody o provedení práce uzavřené mezi fakultou a pedagogem školy, ve které bude sjednán rozsah a obsah praxe studenta;
  2. oznámení pedagogické praxe fakultou škole nejméně čtrnáct dnů předem, a to prostřednictvím datové schránky.
 2. Fakultní škola vytváří podmínky pro ověřování nových vyučovacích metod a forem práce, metodických postupů a pomůcek připravených v rámci výzkumné činnosti vysokoškolských učitelů a studentů fakulty.
 3. Fakultní škola dbá dobrého jména Univerzity Karlovy a její Přírodovědecké fakulty a v souvislosti s užíváním titulu fakultní škola postupuje v souladu s vnitřními předpisy univerzity (např. Zásady používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy) a fakulty.
 4. Fakultní škola bezodkladně upozorní fakultu na skutečnosti, které významně mění podmínky, za kterých byl škole propůjčen titul „fakultní škola“.

Seznam fakultních škol

Seznam fakultních škol včetně kontaktů naleznete zde.

Nabídka pro fakultní školy

Fakultní školy získáním svého titulu nabývají možnosti užší spolupráce s fakultou. Vyjádřením této užší spolupráce je i konkrétní nabídka akcí pro školy.

Fakultní školy mají volný vstup do fakultních muzeí, sbírek a do Botanické zahrady

Fakultní školy mohou také volit z nabídky vzdělávacích aktivit nebo programů PřF UK sestavené pro školy v rámci „Katalogu pro učitele“ na portálu www.prirodovedci.cz. Po zaregistrování může škola využít 2 aktivit ročně zdarma, za úhradu pak libovolný počet dalších aktivit z nabídky.

Dále je školám po registraci na portálu www.prirodovedci.cz k dispozici webové úložiště s výukovými materiály k přírodovědným předmětům a přibližně dvakrát ročně obdrží newsletter s aktuálními akcemi PřF UK a novinkami.
Mateřská škola Základní škola Střední škola

Biologie   Geologie   Chemie   Geografie   Biomedicína Ekologie a živ. prostředí

 

Akce dokumentů