E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSlužby, půjčování a exkurze

"Národní památkový ústav  mapuje systémy polních opevnění z války o dědictví bavorské v letech 1778-1779. Snahou archeologické památkové péče je lokalizovat a dokumentovat tyto lokality. Nepostradatelné jsou mapové podklady uložené v  Mapové sbírce PřF UK v Praze. Sbírka obsahuje několik zcela ojedinělých map, resp. ručně kreslených plánů obou zúčastněných válečných armád (armády Pruské a armády Rakouské monarchie) v oblasti severních Čech s výjimečnou vypovídací hodnotou. Díky nim je možné lokality v podobě polního opevnění lokalizovat přímo v terénu a podrobně zdokumentovat. Mapová sbírka  poskytuje tudíž zcela unikátní pramennou základnu ke studiu polních vojenských opevnění. Rekonstrukce historické krajiny z období válečných konfliktů druhé poloviny 18. století vede k možnosti rozšíření památkové ochrany posledních pozůstatků pohybu soupeřících armád a vedla již k několika návrhům na zařazení lokalit do Ústředního seznamu Kulturních památek ČR." (Mgr. Renata Tišerová, Národní památkový ústav)

 

  • úterý a čtvrtek: pro badatele: 10-12 hod. a 13-15 hod. (tichý režim)

  • středa: 10-17 hod.:  exkurze (jednotlivci, skupiny - ohlášené), bližší informace Zde

  • kromě: prázdnin (1. července-31. srpna), konce roku (15.-31. prosince) a  státních svátků

 

Níže jsou uvedené řády a pokyny, kterými se musí uživatelé řídit, pokud chtějí studovat v Mapové sbírce:

Organizační řád Mapové sbírky

Badatelský řád Mapové sbírky

 

Dokumenty nutné pro registraci:

Badatelský průkaz

Badatelský list

Ceník služeb

 

Kromě výpůjčních služeb poskytujeme také skenování buď na deskovém skeneru do formátu A3 nebo na průtahovém skeneru až do šíře formátu B0. Ceník služeb naleznete Zde.

 

Smlouvy pro užití dokumentů z Mapové sbírky:

Licenční smlouva pro studijní účely - fyzická osoba

Licenční smlouva pro studijní účely - korporace

Smlouva k reprodukčním právům

Licenční smlouva pro výstavní účely

Prohlášení o ochraně dat (pouze pro studenty PřF UK)

 

Vybrané články k problematice volných a autorsky chráněných kartografických děl:

NOVOTNÁ, Eva a Alena VONDRÁKOVÁ. Zpřístupnění a užití digitalizovaných kartografických děl. Geografické rozhledy. 2012, roč. 22, č. 3, příloha, s. 1-4. ISSN 1210-3004.

NOVOTNÁ, Eva. Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl. ProInflow [online]. 31.10.2013 [cit. 2015-02-09]. Dostupný z WWW: http://pro.inflow.cz/moznosti-uziti-dila-autorsky-chranenych-kartografickych-del. ISSN 1804-2406.

NOVOTNÁ, Eva. Volně dostupná díla českých kartografů (1933-1943). Geodetický a kartografický obzor. 2014, roč. 60, č. 3, s. 51-59. ISSN 1805-7446. Dostupný z WWW: http://egako.eu/wp-content/uploads/2015/01/gako_2014_03.pdf

 

DŮLEŽITÉ upozornění!

Vážení badatelé, vzhledem k omezené kapacitě studijních míst v sále, Vám doporučujeme předem písemně sdělit předmět Vašeho zájmu, popř. zaslat signaturu, abychom Vám mohli dokumenty připravit a sdělit Vám, zda v uvedeném termínu bude místo ve studovně. V opačném případě budete odkázáni  na další termín. Tento postup je praktický zejména pro mimopražské badatele.

 

Bibliografické citace

Přehledný seznam odkazů na portály a normy zabývající se citační problematikou je k dispozici na stránkách Knihovny geografie PřF UK.

 

Kontakty:

Ing. Markéta Hyndráková

Mapová sbírka
Albertov 6, 128 43 Praha 2
2. patro

e-mail: mapcol@natur.cuni.cz

telefon: (+420) 221 951 590
 

 

 

 

Akce dokumentů