E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

6 oborů - studium tří oborů ("odborná biologie") je realizováno ve spolupráci kateder biologické sekce PřF, další tři obory zajišťuje biologická sekce ve spolupráci s dalšími sekcemi PřF/fakultami UK. 

Program: Biologie
Program/obor: Ekologická a evoluční biologie
Program/obor: Molekulární biologie a biochemie organismů
Program: Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová a jednooborová)
Program: Praktická geobiologie
Program: Bioinformatika

AKTUALITY

Pravidla pro konání bakalářských státních závěrečných zkoušek a harmonogram/termíny konání SZZk v akademickém roce 2019/2020 byly zveřejněny (viz níže).

Státní bakalářská zkouška na biologické sekci

Psaní bakalářských prací a konání bakalářských zkoušek na biologické sekci (platí pro studenty "odborné" i "učitelské" biologie) upravují interní pravidla, která schvaluje vědecká rada biologické sekce. V pravidlech najdete podmínky pro skládání bakalářské zkoušky, způsob výběru a zadávání témat bakalářské práce, specifikaci pojetí a rozsahu bakalářské práce (= co musí práce obsahovat), pravidla pro průběh obhajoby bakalářské práce, informaci o organizaci a průběhu ústních bakalářských zkoušek.

Harmonogram pro konání bakalářských státních závěrečných zkoušek na biologii, obory BIOLOGIE, EKOLOGICKÁ A EVOLUČNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOCHEMIE ORGANISMŮ (akad. rok 2021/2022)                                                                                                                              

Harmonogram pro konání bakalářských státních závěrečných zkoušek na biologii, obory BIOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ (akad. rok 2021/2022)

Pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek bakalářského studia na biologii (akad. rok 2021/2022)

Příprava bakalářské práce a průběh obhajob

Okruhy ústní části státní závěrečné zkoušky, obory BIOLOGIE, EKOLOGICKÁ A EVOLUČNÍ BIOLOGIE, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOCHEMIE ORGANISMŮ

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT I. a II. - organizace předmětu a prezentace pro Bakalářský projekt I. (podzim 2021)

Informace pro studenty biologie se zaměřením na vzdělávání

Všechny informace k ústní SZZK z Biologie, včetně okruhů otázek ke zkoušce, jsou uvedeny v SIS u příslušného předmětu státní závěrečné zkoušky, který mají studenti ve svém studijním plánu.

Užitečné informace ke studiu, zejména pro 1. ročník bakalářského studia

Karolínka
Modrá Karolínka pro biologické obory (akad. rok 2021/2022)
Informace studijního oddělení pro 1. ročníky
Informace ke kurzům angličtiny v rámci celoživotního vzdělávání
Výuka tělesné výchovy pro studenty biologické sekce
Erasmus – mobility studentů bakalářského studia biologie
Studijní poradci pro bakalářské studium

Úvodní soustředění 1. ročníků
Úvodní prezentace BIOLOGIE (kombinovaná pro BBI, EKOEVO, MOBIBO) (2021)
Úvodní prezentace BIOINFORMATIKA
Informační prezentace studentské komory akademického senátu (2021)
Informační prezentace - knihovny a elektronické informační zdroje (2021)
Informační prezetace rozvrhářů biologických oborů (2021)
Informační prezentace centra informačních technologií (2021)
Informační prezentace studijního oddělení (2021)
Informační prezentace projektu bakalář plus (2021)
Informační prezentace k výuce angličtiny (2021)
Informační prezentace katedry tělesné výchovy (2021)
Bioseznamovák (2021)

Jakékoli připomínky k fungování (návrhy na zlepšení) modulového systému studia posílejte garantům studia nebo studijním poradcům.

Garanti studijních programů a oborů

Garant programu "Biologie"
Prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. (ivan.cepicka@natur.cuni.cz)
Garant oboru "Biologie"
Doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (vilim@natur.cuni.cz)
Garant programu a oboru "Ekologická a evoluční biologie"
Doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (neustupa@natur.cuni.cz)
Garant programu a výkonný garant oboru "Biologie se zaměřením na vzdělávání"
RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (jan.mourek@natur.cuni.cz)
Garant programu "Speciální chemicko-biologické obory"
Doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. (jitka.zurmanova@natur.cuni.cz)
Garant oboru "Molekulární biologie a biochemie organismů"
Doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. (jitka.zurmanova@natur.cuni.cz)

Rozvrháři biologické sekce

Své připomínky ke stávajícím rozvrhům adresujte kromě garanta studia i rozvrhářům biologické sekce:
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (vsach@natur.cuni.cz)
Mgr. David Svoboda, Ph.D. (david.svoboda@email.cz)

Akce dokumentů