E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

6 oborů - studium tří oborů ("odborná biologie") je realizováno ve spolupráci kateder biologické sekce PřF, další tři obory zajišťuje biologická sekce ve spolupráci s dalšími sekcemi PřF/fakultami UK. 

Obor: Biologie
Obor: Ekologická a evoluční biologie
Obor: Molekulární biologie a biochemie organismů
Obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
Obor: Praktická geobiologie
Obor: Bioinformatika

AKTUALITY

Termín přihlašování se k tématu bakalářské práce (informace ze 16.11.2016): Studenti, kteří v tomto akademickém roce hodlají předložit bakalářskou práci k obhajobě, musí mít téma této práce přiděleno v SISu nejpozději do 30.11.2016 (= student se musí k tématu přihlásit do 30.11.2016).  Informace, která zazněla ústně na semináři "Bakalářský projekt I.", tedy termín 16.11.2016, se týká výhradně potenciálních školitelů, kteří mají volná/nepřidělená témata zveřejnit jako nabídku v SISu do 16.11.2016; tento termín není studijní povinností pro studenty. Pokud má již student téma dohodnuto s budoucím školitelem a chybí záznam tématu v SISu (a tudíž i přiřazení studenta k tématu), je potřeba toto napravit (vypsat téma a přiřadit jméno studenta dle dohody) nejpozději do termínu určeného studentům, tedy do 30.11.2016. Petr Horák, garant studia

Seminář Bakalářský projekt I. (pro všechny bakalářské obory na biologii) se uskuteční 4.11. a 11.11.2016 v Braunerově posluchárně CH1 (Hlavova 8). Studenti posledních ročníků, kteří si tento povinný předmět zapisují, najdou informaci o náplni předmětu v SISu nebo na těchto stránkách. Studenti se zapisují na jeden z nabídnutých termínů prostřednictvím webového formuláře - viz výše uvedený odkaz.

Státní bakalářská zkouška na biologické sekci

Psaní bakalářských prací a konání bakalářských zkoušek na biologické sekci (platí pro studenty "odborné" i "učitelské" biologie) upravují interní pravidla, která schvaluje vědecká rada biologické sekce. V pravidlech najdete podmínky pro skládání bakalářské zkoušky, způsob výběru a zadávání témat bakalářské práce, specifikaci pojetí a rozsahu bakalářské práce (= co musí práce obsahovat), pravidla pro průběh obhajoby bakalářské práce, informaci o organizaci a průběhu ústních bakalářských zkoušek.

Harmonogram pro konání bakalářských státních závěrečných zkoušek na biologii (akad. rok 2016/2017)
Pravidla pro konání státních závěrečných zkoušek bakalářského studia na biologii (akad. rok 2016/2017)
Citování zdrojů a plagiáty (listopad 2015)
Práce s citačním softwarem (listopad 2015)
Příprava bakalářské práce a průběh obhajob
Informace k ústní části státní závěrečné zkoušky

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT I. a II. - ORGANIZACE PŘEDMĚTU (podzim 2016)

Informace pro studenty biologie se zaměřením na vzdělávání

Informace garantky studia k okruhům ústní části státní zkoušky
Okruhy témat pro ústní část státní zkoušky

Užitečné informace ke studiu, zejména pro 1. ročník bakalářského studia

Karolínka
Modrá Karolínka pro biologické obory (2017)
Informace studijního oddělení pro 1. ročníky
Informace ke kurzům angličtiny v rámci celoživotního vzdělávání (29.8.2014)
Výuka tělesné výchovy pro studenty biologické sekce
Erasmus – mobility studentů bakalářského studia biologie
Studijní poradci pro bakalářské studium

Úvodní soustředění 1. ročníků (30.8.-1.9.2017)
Úvodní prezentace BIOLOGIE (kombinovaná pro BBI, EKOEVO, MOBIBO) (2017)
Úvodní prezentace BIOINFORMATIKA (2017)
Informační prezentace studentské komory akademického senátu (2017)
Informační prezentace - knihovny a elektronické informační zdroje (2017)
Informační prezetace rozvrhářů biologických oborů (2017)
Informační prezentace centra informačních technologií (2017)
Informační prezentace studijního oddělení (2017)
Informační prezentace projektu bakalář plus (2017)
Informační prezentace k výuce angličtiny (2017)
Informační prezentace katedry tělesné výchovy (2017)
Bioseznamovák (2017)

Jakékoli připomínky k fungování (návrhy na zlepšení) modulového systému studia posílejte garantům studia nebo studijním poradcům.

Garanti studijních programů a oborů

Garant programu "Biologie"
Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (petrhorak@petrhorak.eu)
Garant oboru "Biologie"
Doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (vilim@natur.cuni.cz)
Garant oboru "Ekologická a evoluční biologie"
Doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (neustupa@natur.cuni.cz)
Výkonný garant oboru "Biologie se zaměřením na vzdělávání"
RNDr. Alena Drda Morávková, Ph.D., MBA (almor@natur.cuni.cz)
Garant programu "Speciální chemicko-biologické obory"
Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (jitkaf@natur.cuni.cz)
Garant oboru "Molekulární biologie a biochemie organismů"
Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (jitkaf@natur.cuni.cz)

Rozvrháři biologické sekce

Své připomínky ke stávajícím rozvrhům adresujte kromě garanta studia i rozvrhářům biologické sekce:
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (vsach@natur.cuni.cz)
Mgr. David Svoboda, Ph.D. (david.svoboda@email.cz)

Akce dokumentů