E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiologická sekce

Biologické obory mají na Univerzitě Karlově dlouhou tradici a představují i dnes silnou stránku její Přírodovědecké fakulty.

Sekce biologie sdružuje 11 kateder, které svým zaměřením pokrývají široké spektrum biologických oborů od antropologie přes botaniku, buněčnou biologii, ekologii, experimentální biologii rostlin, fyziologii živočichů, genetiku, mikrobiologii, molekulární biologii a parazitologii až po zoologii. Portfolio základních pracovišť doplňují ještě katedra filosofie a dějin přírodních věd a katedra učitelství a didaktiky biologie. Sekce v rámci společného Centra řídí i Laboratoř sekvenace DNA, Laboratoř elektronové mikroskopie, Laboratoř konfokální a fluorescenční mikroskopie, Genomickou a proteomickou laboratoř a Laboratoř hmotnostní spektrometrie. Díky pozornosti, která se v posledních letech věnovala rozvoji přístrojového zázemí, jsou dnes na biologii kvalitní konfokální i elektronové mikroskopy, cytometr, zařízení pro práci s mikročipy, funkční DNA-sekvenační servis, hmotnostní spektrometr vynikajících parametrů a další přístroje.

Mikroskopy

Pracoviště biologické sekce sídlí ve třech budovách na obvodu Botanické zahrady PřF UK. Historické pláště budov ale skrývají nejen unikátní herbářové položky z předminulého století, ale především moderní vědu, která se dělá dobře, a v některých případech na špičkové světové úrovni. Mezi vědecké úspěchy z nedávné doby je možno zařadit objev nového mechanismu vzniku zubního základu, poznání historie mitochondrií, podíly na přečtení genomů důležitých organismů, poznání nových signálních molekul, objev nových buněčných organel, či objev orientace živočichů v magnetickém poli.

 

Sekční vědecká rada působí jako stálý poradní orgán sekčního proděkana a spolupracuje s Vědeckou radou fakulty.

Akce dokumentů