E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředpisy

v oblasti bakalářského a navazujícího magisterského studia
Rozcestník

Bc. a NMgr. studium

Ph. D. studium

 

Tato stránka je určena studentům PřF v bakalářských a navazujících magisterských programech a slouží pro rychlou orientaci v tématu. Není však úplným výčtem platných předpisů k této oblasti se vztahujících. Aktuální platné znění všech vnitřních předpisů fakulty lze nalézt na stránkách Akademického senátu PřF UK, opatření děkana jsou zveřejňována na stránkách Děkana a kolegia. Všechny vnitřní předpisy fakult i univerzty, taktéž opatření rektora, lze nalézt na stránkách UK.

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách je Zákon č. 111/1998 Sb.

Zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů.

Zvláštní pravidla studia na UK - Tento předpis upravuje zvláštní pravidla studia pro akademický rok 2019/2020 v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR.

Statut Univerzity Karlovy je závaznou normou pro všechny složky spadající do svazku Univerzity Karlovy, tedy i pro naši fakultu. Studenti naší fakulty se řídí Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia na PřF UK a dalšími vnitřními předpisy Přírodovědecké fakulty.

Další předpisy

Akce dokumentů