E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředpisy v oblasti studia

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách je Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů.

Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy jsou závazné pro všechny fakulty a součásti Univerzity Karlovy.

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty jsou závazné pro studenty a zaměstnance Přírodovědecké fakulty.

Další předpisy, které upřesňují výše uvedené univerzitní a fakultní předpisy a upravují jednotlivé postupy a agendy, jsou Opatření rektora (OR) a Opatření děkana (OD).

Přehled témat předpisů

Studium obecně

Stipendia

Poplatky

Státní zkoušky a kvalifikační práce

Rigorózní řízení

Celoživotní vzdělávání

Akreditace a garanti studijních programů

Etika a přestupky

Specifické potřeby a rodičovství

Publikace

Předpisy dle témat

Studium obecně

Studijní a zkušební řád UK

Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě  znění účinné od 1. 10. 2023

Opatření rektora č. 19/2018 ve znění OR č. 5/2020 – manuál pro doktorské studium

Opatření děkana k harmonogramu akademického

Opatření děkana č. 12/2022 – skládání zkoušky studenty v posledním opravném termínu před zkušební komisí

Opatření děkana č. 15/2023 – ke stanovení seznamu předmětů souvisejících s tvorbou závěrečné práce, jejichž kontrolu studia nelze uznat. Toto OD omezuje uznávání předmětů splněných v předchozím studiu, netýká se předmětů uznávaných v souvislosti s výjezdem v rámci Erasmu.

Stipendia

Stipendijní řád UK

Pravidla pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě  účinnost od 1. 4. 2022

Opatření rektora č. 24/2022 statut Stipendia Václava Havla

Opatření rektora č. 26/2022 ve znění OR č. 33/2022 přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023

Opatření rektora č. 27/2022 přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2022/2023

Opatření rektora č. 33/2023 – přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024

Opatření rektora č. 34/2023 – přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2023/2024

Opatření děkana č. 2/2019 – k programu STARS na podporu talentovaných doktorských studentů

Opatření děkana č. 7/2023 – k přiznávání a vyplácení stipendií na Přírodovědecké fakultě UK

Poplatky

Příloha č. 2 Statutu UK – poplatky spojené se studiem – konkretizuje celý postup ve věci poplatků spojených se studiem a určuje pravidla pro stanovení výše, formu placení a splatnost poplatků

Opatření rektora č. 36/2018 – podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství

Opatření rektora č. 23/2020 – postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku v souvislosti s pandemií COVID-19 (tzv. doba narušeného studia)

Opatření rektora č. 13/2021 – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku v souvislosti s pandemií COVID-19 (uložená pracovní povinnost a dobrovolnictví)

Opatření rektora č. 25/2023 – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za delší studium)

Opatření rektora č. 42/2023 – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (poplatek za studium v cizím jazyce)

Opatření děkana č. 14/2021 – k výuce uskutečňované v anglickém jazyce

Státní zkoušky a kvalifikační práce

Opatření rektora č. 72/2017 ve znění OR č. 16/2019 – zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Opatření rektora č. 15/2019 – porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací

Opatření děkana č. 08/2014 - pokyny pro organizaci státní závěrečné zkoušky probíhající na Přírodovědecké fakultě UK

Opatření děkana č. 28/2021 – pravidla pro vypisování závěrečných prací ve sdruženém studiu pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 13/2023 – pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na PřF UK

Rigorózní řízení

Rigorózní řád UK

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě účinnost od 1. 10. 2023

Opatření děkana č. 26/2017 – kterým se stanoví výše poplatků, náležitosti přihlášky a další podrobnosti k přípravě a průběhu státní rigorózní zkoušky

Celoživotní vzdělání

Řád celoživotního vzdělávání UK

Opatření rektora č. 39/2017 ve znění OR č. 19/2019 – podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

Opatření rektora č. 40/2017 – Rada celoživotního vzdělávání

Opatření rektora č. 71/2017 – evidence programů celoživotního vzdělávání

Opatření rektora č. 39/2022 – odevzdávání a kontrola závěrečných prací v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na výkon povolání

Opatření děkana č. 14/2017 – k celoživotnímu vzdělávání na PřF UK

Akreditace a garanti studijních programů

Akreditační řád UK

Opatření rektora č. 12/2018 – působnost garantů studijních programů

Opatření rektora č. 13/2019 ve znění OR č. 22/2022 – standardy studijních programů Univerzity Karlovy

Opatření rektora č. 14/2019 ve znění OR č. 23/2022 – návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

Opatření rektora č. 9/2024 - Podrobnosti k zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu v případě zániku akreditace a oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace

Etika a přestupky

Disciplinární řád pro studenty UK

Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty účinnost od 1. 7. 2017

Opatření rektora č. 13/2020 – posuzování plagiátorství na UK

Specifické potřeby a rodičovství

Opatření rektora č. 18/2024 - Program na finanční podporu zahraniční mobility studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově

Opatření rektora č. 28/2023 - podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na UK

Opatření rektora č. 36/2018 - podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství

Publikace

Opatření děkana č. 2/2018 – k tvorbě publikací a evidenci výsledků vědy, výzkumu, inovací a další tvůrčí činnosti

Akce dokumentů