E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředpisy v oblasti studia

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách je Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů.

Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy jsou závazné pro všechny fakulty a součásti Univerzity Karlovy.

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty jsou závazné pro studenty a zaměstnance Přírodovědecké fakulty.

Další předpisy, které upřesňují výše uvedené univerzitní a fakultní předpisy a upravují jednotlivé postupy a agendy, jsou Opatření rektora (OR) a Opatření děkana (OD).

Přehled témat předpisů

Studium obecně

Stipendia

Poplatky

Státní zkoušky a kvalifikační práce

Doktorské studium

Rigorózní řízení

Celoživotní vzdělávání

Akreditace a garanti studijních programů

Etika a přestupky

Specifické potřeby a rodičovství

Publikace

Předpisy dle témat

Studium obecně

Studijní a zkušební řád UK

Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě ve znění platném do 30. 9. 2023

Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě  ve znění účinném od 1. 10. 2023

Harmonogram akademického roku Přírodovědecké fakulty

Opatření děkana č. 15/2023 ke stanovení seznamu předmětů souvisejících s tvorbou závěrečné práce, jejichž kontrolu studia nelze uznat

Stipendia

Stipendijní řád UK

Pravidla pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě  účinnost od 1. 4. 2022

Opatření rektora č. 24/2022 statut Stipendia Václava Havla

Opatření rektora č. 26/2022 ve znění OR č. 33/2022 přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023

Opatření rektora č. 27/2022 přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2022/2023

Opatření rektora č. 33/2023 – přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024 – účinnost od 1. 10. 2023

Opatření rektora č. 34/2023 – přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2023/2024 – účinnost od 1. 10. 2023

Opatření děkana č. 2/2019 – k programu STARS na podporu talentovaných doktorských studentů

Opatření děkana č. 8/2022 – k přiznávání a vyplácení stipendií na Přírodovědecké fakultě UKplatnost do 30. 9. 2023

Opatření děkana č. 7/2023 – k přiznávání a vyplácení stipendií na Přírodovědecké fakultě UK – účinnost od 1. 10. 2023

Poplatky

Příloha č. 2 Statutu UK – poplatky spojené se studiem – konkretizuje celý postup ve věci poplatků spojených se studiem a určuje pravidla pro stanovení výše, formu placení a splatnost poplatků

Opatření rektora č. 36/2018 – podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství

Opatření rektora č. 25/2019 ve znění OR č. 33/2019, 35/2020, 32/2021, 42/2021 a 29/2022 – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku  platnost do 30. 9. 2023

Opatření rektora č. 23/2020 – postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku v souvislosti s pandemií COVID-19 (tzv. doba narušeného studia)

Opatření rektora č. 13/2021 – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku v souvislosti s pandemií COVID-19 (uložená pracovní povinnost a dobrovolnictví)

Opatření rektora č. 25/2023 – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za delší studium)  účinnost od 1. 10. 2023

Opatření rektora č. 42/2023 – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (poplatek za studium v cizím jazyce)  účinnost od 1. 10. 2023

Opatření děkana č. 14/2021 – k výuce uskutečňované v anglickém jazyce

Státní zkoušky a kvalifikační práce

Opatření rektora č. 72/2017 – zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

Opatření rektora č. 15/2019 – porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací

Opatření děkana č. 08/2014 - pokyny pro organizaci státní závěrečné zkoušky probíhající na Přírodovědecké fakultě UK

Opatření děkana č. 22/2017 – pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací – účinnost do 30.9.2023

Opatření děkana č. 28/2021 – pravidla pro vypisování závěrečných prací ve sdruženém studiu pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 12/2022 – skládání zkoušky studenty v posledním opravném termínu před zkušební komisí

Opatření děkana č. 13/2023 – pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na PřF UK – účinnost od 1. 10. 2023

Doktorské studium

Opatření rektora č. 5/2020 – změna OR č. 19/2018 (OR č. 19/2018 ve znění OR č. 5/2020) – manuál pro doktorské studium

Rigorózní řízení

Rigorózní řád UK

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě platnost do 30. 9. 2023

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě účinnost od 1. 10. 2023

Opatření děkana č. 26/2017 – kterým se stanoví výše poplatků, náležitosti přihlášky a další podrobnosti k přípravě a průběhu státní rigorózní zkoušky

Celoživotní vzdělání

Řád celoživotního vzdělávání UK

Opatření rektora č. 40/2017 – Rada celoživotního vzdělávání

Opatření rektora č. 71/2017 – evidence programů celoživotního vzdělávání

Opatření rektora č. 19/2019 – změna opatření rektora č. 39/2017 – Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku

Opatření rektora č. 39/2022 – odevzdávání a kontrola závěrečných prací v programech celoživotního vzdělávání zaměřených na výkon povolání

Opatření děkana č. 14/2017 – k celoživotnímu vzdělávání na PřF UK

Akreditace a garanti studijních programů

Akreditační řád UK

Opatření rektora č. 12/2018 – působnost garantů studijních programů

Opatření rektora č. 22/2022změna OR č. 13/2019 (OR č. 13/2019 ve znění OR č. 22/2022) – standardy studijních programů Univerzity Karlovy

Opatření rektora č. 23/2022 – změna OR č. 14/2019 (OR č. 14/2019 ve znění OR č. 23/2022) – návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace

Etika a přestupky

Disciplinární řád pro studenty UK

Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty účinnost od 1. 7. 2017

Opatření rektora č. 13/2020 – posuzování plagiátorství na UK

Specifické potřeby a rodičovství

Opatření rektora č. 28/2023 - Podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na UK

Opatření rektora č. 36/2018 - Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství

Publikace

Opatření děkana č. 2/2018 – k tvorbě publikací a evidenci výsledků vědy, výzkumu, inovací a další tvůrčí činnosti

Akce dokumentů