E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOmbudsmanka Přírodovědecké fakulty

Nezávisle na ostatních orgánech fakulty pomáhá vytvářet bezpečné, respektující, spravedlivé a příjemné studijní a pracovní prostředí.

     

Tereza Petrusková, Ombudsmanka PřF UK, foto Vladimír Šigut

„Problémy můžeme řešit, jen pokud o nich víme. Nebojte se ozvat a sdílet své negativní zážitky související s Vaším studiem či zaměstnáním na fakultě. Jedině tak je možné to změnit.“

Email: ombudsmani@natur.cuni.cz

Tel: +420 778 788 658

 

Konzultační hodiny

Každý čtvrtek 13:00 – 16:00, dále dle domluvy


 

Podle jakých zásad a pravidel ombudsmanka postupuje?

 • Nikdo nesmí být za svou stížnost nebo podnět sankcionován.

 • Při šetření postupuje ombudsmanka diskrétně, citlivě, s respektem k právům a osobnostem dotčených osob

 • Ombudsmanka zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své funkce dozví.

 • Ombudsmanka je nezávislá na ostatních orgánech fakulty, nepřijímá od nikoho žádné pokyny.

 • Při řešení konkrétní stížnosti či podnětu postupuje ombudsmanka nestranně a objektivně.

 • Ombudsmanka postupuje transparentně, každý oznamovatel je informován o postupu při řešení své stížnosti či podnětu.

 

Kdo se může na ombudsmanku obrátit?

Kdokoli ze studujících (včetně těch s přerušeným studiem, v programu celoživotního vzdělávání i zahraničních na výměnném pobytu), akademických i vědeckých pracovnic a pracovníků nebo jiných zaměstnanců a zaměstnankyň Přírodovědecké fakulty UK.

 

Kdy může ombudsmanka pomoci?

Ombudsmanka řeší zejména (ale nikoliv výlučně) problematické situace týkající se sexuálního obtěžování, diskriminace z důvodu rasy, etnika, genderu, zdravotního postižení aj., zneužívání mocenského postavení, nevhodného způsobu komunikace, mobbingu a bossingu, šikany, rozdílných, bezdůvodných a nerovných nároků na studující, akademické pracovníky a jiné zaměstnance fakulty, ale řeší také nečinnost osob nebo orgánů.

Neváhejte se na ombudsmanku obrátit, pokud řešíte problém související s Vašim působením na fakultě, obáváte se ho z různých důvodů řešit s oprávněným orgánem nebo si nevíte rady s dalším postupem. Poradenství je důvěrné, pomoc diskrétní.

 

Kdy naopak ombudsmanka zasahovat nemůže?

V oblastech, které primárně spadají do působnosti jiných fakultních orgánů či oddělení fakulty. To samozřejmě neplatí v případě, kdy se bude ombudsmanka v této souvislosti zabývat nevhodným jednáním nebo nečinností konkrétních osob nebo se bude podílet na systémových změnách. Ombudsmanka tedy např. nezodpovídá dotazy týkající se studia, nemůže změnit výsledek zkoušení nebo rozhodnutí o vyloučení ze studia, neovlivňuje rozdělování financí, ale může jednat, pokud se v těchto situacích budete cítit diskriminováni.

Nebojte se ale na ombudsmanku obrátit s jakýmkoliv dotazem nebo prosbou o pomoc. Pokud věc nebude spadat do její působnosti, pomůže nalézt jinou cestu, odkáže Vás na oprávněný orgán, předá Váš podnět nebo stížnost. Ale jednat bude vždy s Vašim vědomím a souhlasem.

 

Jak se na ombudsmanku obrátit?

 • Emailem: ombudsmani@natur.cuni.cz

 • Telefonicky: +420 778 788 658

 • Osobně na předem telefonicky či emailem domluvené schůzce.

 • Emaily a telefonáty budou vyřizovány vždy během konzultačních hodin
  (čtvrtek 13:00 – 16:00)

 

Je kontaktování ombudsmanky považováno za formální podání podnětu k šetření?

Není. S ombudsmankou je možné si domluvit schůzku, poradit se a pak se teprve rozhodnout, zda chcete formálně podat podnět/stížnost. Ombudsmanka nezahajuje šetření, dokud nemá souhlas od osoby, která se na ni s problémem obrátila.


Případný střet zájmů

Ombudsmanka je zaměstnána na katedře ekologie PřF UK a bude jednat nestranně i v případných stížnostech studujících a zaměstnanců této katedry. Pokud by se ale kdokoliv z nich obával případného střetu zájmů, může se namísto na ombudsmanku PřF UK obrátit na ombudsmanku UK PhDr. Kateřinu Šámalovou, Ph.D.  (ombudsman@cuni.cz). 


 

Akce dokumentů