E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlatné předpisy

Opatření rektora, doporučená kriteria UK a fakulty, Řád habilitačního řízení, Výtah ze zákona o VŠ, požadovaná úprava pedagogické činnosti a publikační činnosti, formuláře pro stanovisko habilitační a hodnotící komise, doporučení, jak by měla vypadat přednáška před VRF
Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách
Habilitační a jmenovací řízení je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK
Účinnost od 1.1.2017
Řád habilitačního řízení a řízení a řízení ke jmenování profesorem PřF UK
Vnitřní předpis platný od 1.9.2017
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK
Část 1.1. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově; část 1.3. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro přírodovědné obory na Univerzitě Karlově
Doporučená kritéria hodnocení uchazeče o habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
Doporučená kritéria fakultní
Požadovaná úprava pedagogické činnosti pro habilitační a jmenovací řízení
Vzorový dokument
Požadovaná úprava seznamu publikací pro habilitační a jmenovací řízení
Vzorová úprava
Opatření rektora č. 26/2017
Novelizace Opatření rektora č. 9/2014 . Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 17/2014
Opatření rektora č. 13/2017
Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací
Opatření rektora UK č. 17/2014
Změna OR č. 9/2014
Opatření rektora č. 9/2014
Úplné znění Opatření rektora 9/2014 se všemi přílohami
Stanovisko habilitační komise
formulář - vyplní komise
Stanovisko komise v řízení ke jmenování profesorem
formulář - vyplní komise
Podklad pro stanovisko habilitační komise - Údaje o uchazeči
formulář - vyplní uchazeč
Podklad pro stanovisko komise v řízení ke jmenování profesorem - Údaje o uchazeči
formulář - vyplní uchazeč
Habilitační a jmenovací přednáška před vědeckou radou fakulty
Opatření rektora č. 35/2019
Název: Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy K provedení: Čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy Gestor: OVaV Účinnost: 1. října 2019 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy Čl. 1 Tímto opatřením se na základě čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy stanoví a. doporučená hlediska pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem (dále jen „doporučená hlediska“), b. minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem a náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče. Čl. 2 Doporučená hlediska jsou podkladem zejména pro jednání habilitačních komisí (habilitační řízení) a komisí v řízení ke jmenování profesorem. Úkolem komisí je zhodnotit údaje předložené uchazečem při zahájení řízení i konkrétní vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Ve stanovisku habilitační komise je úkolem komise navíc informovat o provedení kontroly originality habilitační práce a jejím vyhodnocení. Ve stanovisku komise pro jmenování profesorem je úkolem komise navíc konkrétně formulovat výkony a další důvody, pro které lze uchazeče považovat za mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost. Čl. 3 Doporučená hlediska jsou stanovena v částech 1.1 - 1.4 přílohy tohoto opatření, přičemž a. obecně platná hlediska jsou stanovena v části 1.1 přílohy tohoto opatření, b. doporučená hlediska pro humanitní, sociálně vědní a umělecko-tvůrčí obory jsou stanovena v části 1.2 přílohy tohoto opatření, c. doporučená hlediska pro přírodovědné obory jsou stanovena v části 1.3 přílohy tohoto opatření a d. doporučená hlediska pro lékařské obory jsou stanovena v části 1.4 přílohy tohoto opatření. Čl. 4 Minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a komise v řízení ke jmenování profesorem a náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče jsou uvedeny v částech 2.1 – 2.6 přílohy tohoto opatření, přičemž a. minimální požadavky na obsah odůvodnění stanoviska habilitační komise jsou stanoveny v části 2.1 přílohy tohoto opatření, b. požadavky na údaje o uchazeči v habilitačním řízení jsou stanoveny v části 2.2 přílohy tohoto opatření c. požadavky na přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u habilitačního řízení jsou stanoveny v části 2.3 přílohy tohoto opatření, d. minimální požadavky na odůvodnění stanoviska komise v řízení ke jmenování profesorem jsou uvedeny v části 2.4 přílohy tohoto opatření, e. požadavky na údaje o uchazeči pro jmenování profesorem jsou stanoveny v části 2.5 přílohy tohoto opatření, f. požadavky na přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u jmenovacího řízení jsou stanoveny v části 2.6 přílohy tohoto opatření. Čl. 5 Formuláře, které jsou v přílohách č. 2.1, 2.2, 2.4 a 2.5 tohoto opatření, jsou dvojjazyčně. V případě rozporu je rozhodující české znění. Toto opatření nabývá účinnost dnem 1. října 2019. Zrušují se opatření rektora č. 9/2014, č. 17/2014 a č. 26/2017. V Praze dne 30. září 2019 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor .pdf ke stažení Přílohy: 1.1 - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově PDF DOC 1.2 - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro humanitní, sociálně-vědní a umělecko-tvůrčí obory na Univerzitě Karlově PDF DOC 1.3 - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro přírodovědné obory na Univerzitě Karlově PDF DOC 1.4 - Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro lékařské obory na Univerzitě Karlově PDF DOC 2.1 - Stanovisko habilitační komise / Opinion of the Associate professorship committee PDF DOC 2.2 - Údaje o uchazeči / Candidate information PDF DOC 2.3 - Přílohy PDF DOC 2.4 - Stanovisko komise v řízení ke jmenování profesorem / Opinion of the committee in the full professorship appointment procedure PDF DOC 2.5 - Údaje o uchazeči / Candidate information PDF DOC 2.6 - Přílohy PDF DOC

Akce dokumentů