E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlatné předpisy

Opatření rektora, doporučená kriteria UK a fakulty, Řád habilitačního řízení, Výtah ze zákona o VŠ, požadovaná úprava pedagogické činnosti a publikační činnosti, formuláře pro stanovisko habilitační a hodnotící komise, doporučení, jak by měla vypadat přednáška před VRF
Opatření rektora č. 26/2017
Novelizace Opatření rektora č. 9/2014 . Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 17/2014
Opatření rektora č. 13/2017
Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací
Opatření rektora UK č. 17/2014
Změna OR č. 9/2014
Opatření rektora č. 9/2014
Úplné znění Opatření rektora 9/2014 se všemi přílohami
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro přírodovědné obory na UK
Opatření rektora 9/2014
Doporučená kritéria hodnocení uchazeče o habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
Doporučená kritéria fakultní
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
účinnost od 1.1.2017
Výtah ze Zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách
týkající se habilitačních a jmenovacích řízení text se zapracovanými novelami v r. 2009
Požadovaná úprava pedagogické činnosti pro habilitační a jmenovací řízení
Vzorový dokument
Požadovaná úprava seznamu publikací pro habilitační a jmenovací řízení
Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově
Stanovisko habilitační komise
formulář - vyplní komise
Stanovisko komise v řízení ke jmenování profesorem
formulář - vyplní komise
Podklad pro stanovisko habilitační komise - Údaje o uchazeči
formulář - vyplní uchazeč
Podklad pro stanovisko komise v řízení ke jmenování profesorem - Údaje o uchazeči
formulář - vyplní uchazeč
Habilitační a jmenovací přednáška před vědeckou radou fakulty

Akce dokumentů