E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPožadovaná úprava seznamu publikací pro habilitační a jmenovací řízení

Vzorová úprava

Seznamy publikací musí být v návrzích na jmenování docentem i profesorem přesně rozčleněny na:

 1. vědecké monografie (jejich význam a závažnost posoudí příslušná hodnotící, event. habilitační komise a konkrétně se k nim v předkládaném Stanovisku hodnotící, resp. habilitační komise vyjádří),
 2. kapitoly v monografiích, (jejich význam a závažnost zodpovědně posoudí příslušná hodnotící, event. habilitační komise a konkrétně se k nim v předkládaném Stanovisku hodnotící, resp. habilitační komise vyjádří),
 3. původní práce a práce v recenzovaných sbornících – národních/mezinárodních (jejich význam a závažnost zodpovědně posoudí příslušná hodnotící, resp. habilitační komise a konkrétně se k nim v předkládaném Stanovisku hodnotící, resp. habilitační komise vyjádří),
 4. učebnice a učební texty,
 5. různé závažné práce (např. recenze v odborných časopisech, dobrozdání, expertizy, encyklopedie, slovníky, příručky, překlady atd.),
 6. přednášky typu "invited speaker",
 7. přehledy a souborné referáty,
 8. patenty národní a zahraniční, objevy
 9. disertační, rigorózní práce, habilitační práce (u profesorských řízení)
 10. abstrakta ze sjezdů a sympozií (za akceptovatelné lze pokládat pouze sjezdy a sympozia s mezinárodní účastí) na seznamu být nemusí, pokud je přesto uchazeč zařadit chce, musí být uvedena jako zvláštní část seznamu,
 11. účast na řešení grantů, (název a číslo grantu, VZ nebo VC, poskytovatel, roky realizace)
 12. ostatní publikace (populární články, recenze atd.).

Akce dokumentů