E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPlatné předpisy

Opatření rektora, doporučená kriteria UK a fakulty, Řád habilitačního řízení, Výtah ze zákona o VŠ, požadovaná úprava pedagogické činnosti a publikační činnosti, formuláře pro stanovisko habilitační a hodnotící komise, doporučení, jak by měla vypadat přednáška před VRF
Řád habilitačního řízení a řízení a řízení ke jmenování profesorem PřF UK
Vnitřní předpis platný od 1.9.2017
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK
Účinnost od 1.1.2017
Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách
Habilitační a jmenovací řízení je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Opatření rektora č. 55/2023
Platné od 1. ledna 2024.
Opatření rektora č. 20/2023
Novelizace OR 35/2019
Opatření rektora č. 35/2019
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy (dokument PDF)
Návrh komise a oponentů-předcházení střetu zájmů v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem
OR č. 55/2023 s účinností od 1. ledna 2024
Doporučená kritéria hodnocení uchazeče o habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
Doporučená kritéria fakultní
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK
Část 1.1. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově; část 1.3. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro přírodovědné obory na Univerzitě Karlově
Stanovisko habilitační komise
Formulář - vyplní komise. Platné pro řízení zahájená po 1.5.2023.
Stanovisko komise v řízení ke jmenování profesorem
Formulář - vyplní komise. Platné pro řízení zahájená po 1.5.2023.
Podklad pro stanovisko habilitační komise - Údaje o uchazeči
Formulář - vyplní uchazeč. Platí pro zahájená řízení po 1.5.2023.
Podklad pro stanovisko komise v řízení ke jmenování profesorem - Údaje o uchazeči
Formulář - vyplní uchazeč. Platí pro zahájená řízení po 1.5.2023.
Požadovaná úprava pedagogické činnosti pro habilitační a jmenovací řízení
Vzorový dokument
Požadovaná úprava seznamu publikací pro habilitační a jmenovací řízení
Vzorová úprava
Habilitační a jmenovací přednáška před vědeckou radou fakulty
Opatření rektora č. 26/2017
Novelizace Opatření rektora č. 9/2014 . Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy v Praze ve znění opatření rektora č. 17/2014
Opatření rektora č. 13/2017
Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací
Opatření rektora UK č. 17/2014
Změna OR č. 9/2014
Opatření rektora č. 9/2014
Úplné znění Opatření rektora 9/2014 se všemi přílohami

Akce dokumentů