E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHabilitační a jmenovací přednáška před vědeckou radou fakulty

Vystoupení před VRF je příležitost pro uchazeče, aby ukázal, zda a jak je schopen širšího rozhledu po disciplíně i přírodních vědách obecně. Zatímco vystoupení před sekční vědeckou radou spolu s hodnotící komisí poskytnou informaci zejména o vlastních vědeckých schopnostech uchazeče, vystoupení před vědeckou radou fakulty dává obecnější informace o uchazeči, jeho schopnosti oslovit širší přírodovědeckou veřejnost a ukázat jeho vědeckou práci v souvislostech. Je zpravidla kratší verzí přednášky na sekční vědecké radě. Téma si volí uchazeč sám tak, aby jejím těžištěm byla vlastní vědecká práce začleněná do kontextu širší disciplíny v mezinárodním měřítku. Přednáška má stanovenou dobu trvání nejvýše 20 minut (jak pro habilitační, tak profesorské přednášky).

Přednáška má obecný úvod s uvedením do problematiky pro širší spektrum posluchačů z různých oborů, vlastní náplň a obecný závěr. Obecný úvod představí problematiku a ukáže, proč se uchazeč ve své dráze ubíral právě zvoleným směrem. Pojednání o vlastních výsledcích musí zřetelně na tento obecný úvod navazovat, a musí být zřejmé, jakým způsobem vlastní poznatky uchazeče a jeho žáků přispěly k poznání ve zvolené disciplíně zvoleném oboru. Uváděná zjištění je vhodné dokumentovat odkazy na publikace, v nichž byly výsledky tohoto výzkumu publikovány – nicméně důraz musí být na vlastní obsah práce a získané výsledky, nikoli na formální bibliometrické záležitosti. Je žádoucí ukázat účast zapojení studentů (zejména doktorského studia) při získání těchto výsledků a zdůraznit širší význam získaných výsledků. Na závěr přednášky uchazeč zmíní (i) své další badatelské směřování (na co se hodlá dále soustředit a proč), včetně aktivit na poli získávání prostředků na výzkum (granty) a (ii) pedagogický výhled (co je třeba předat studentům a proč, případně komentář k vhodným formám výuky).

V přednášce je třeba položit důraz na jednu oblast zájmu/práce; ty ostatní je možné/vhodné stručně zmínit, nicméně nikoli na úkor vlastního tématu přednášky. U habilitačních přednášek nechť nosným tématem je téma pokryté habilitační prací, nicméně není nutné se striktně habilitační práce držet (přednáška není z formálního hlediska obhajobou habilitační práce; ta probíhá před tím před příslušnou sekční vědeckou radou).

Prezentační stránka vystoupení slouží rovněž jako informace o pedagogických schopnostech uchazeče.

Projednala Vědecká rada fakulty dne 12.4. 2007

Akce dokumentů