E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny

Akademický rok 2016/17

Bakalářské studium

Události

Termíny

Přihlášení a závazné potvrzení práce školitelem v SIS

23. 12. 2016 - viz Karolinka

 

JARNÍ

PODZIMNÍ

Podání závazných přihlášek ke SZZk (v SIS)

1. 3. - 31. 3. 2017

15.5. - 31. 7. 2017

Kontrola splnění studijních povinností (v SIS)

8. 6. 2017

14. srpen 2017

Odevzdání BP  na sekretariátu ÚŽP a vložení do SIS

22.5.2017 do 13:00 !!!

14. srpen 2017
do 13:00 !!!

Obhajoby BP


12. a 13. 6. 2017

4. a 5.. září 2017

Ústní SZZk

14. - 15. 6. 2017

6. a 7. září 2017

 

Magisterské studium

Události

Termíny

Přihlášení a závazné potvrzení práce školitelem v SIS

23. 12. 2016 - viz Karolinka

 

JARNÍ

PODZIMNÍ

Podání závazných přihlášek ke SZZk (v SIS)

1. 3. - 31. 3. 2017

15.5. - 31. 7. 2017

Kontrola splnění studijních povinností (v SIS)

 17. 5. 2017

18. srpen 2017

Odevzdání DP  na sekretariátu ÚŽP a vložení do SIS

12.5.2017 do 13:00 !!

18. srpen 2017
do 13:00 !!

Obhajoby DP

22.5. - 4.6.2017

 11. a 12. září 2017

Ústní SZZk

22.5. - 4.6.2017

13. - 19. září 2017

 

Pokyny k jednotlivým událostem (platí pro BP i DP):

1.  Přihlášení a závazné potvrzení práce školitelem v SIS v temrínu stanoveném Karolinkou. Pohlídejte si, aby vám pedagog práci závazně potvrdil. Pokud to neudělá, nejste k práci zapsáni závazně, tj. práce vám v SIS není přidělena.

2.  Podání závazných přihlášek ke SZZk student provede ELEKTRONICKY v SIS - viz Karolinka

3.  Kontrola splnění podmínek pro konání SZZK probíhá prostřednicvtím SIS elektronicky, bez účasti studenta: v okamžiku splnění podmínek systém odešle studentovi email s infomací o splnění a kdy začíná běžet a končí dvouletá lhůta pro vykonání SZZK. Student má rovněž možnost v SIS průběžně sám kontrolvoat plnění (provést kontrolu pro vlastní potřebu).

4.   Odevzdání BP/DP  na sekretariátu ÚŽP a vložení do SIS se řídí fakutlními pokyny (viz složka Závěrečné práce)

Interní pokyny:

Student odevzdá 2  BP/DP svázané v pevné vazbě na sekretariátu ÚŽP  u paní Novotné.

Český i anglický název BP musí být totožný s názvem uvedeným v SISu.

BP i DP musí obsahovat ABSTRAKT v češtině a angličtině! Do SISu se oba abstrakty vkládají odděleně; mějte připraveny jejich pdf verze!

Elektronická verze BP/DP  (totožná s verzí tištěnou) musí být vložena ve formátu pdf do aplikace SIS nejpozději v den odevzdání tištěné verze. Pozor, SIS zaznamenává datum vložení elektronické verze BP a sekretariát zaznamenává datum odevzdání tištěné práce!!

Pokud student práci nahraje do SIS a potvrdí její odevzdání, v případě odstoupení od obhajoby není možné později práci přehrát novým souborem. (vyhláška studijní proděkanky z 7.2.2013)

V odůvodněných případech lze zažádat o vyjmutí příloh nebo celé práce ze zveřejnění (Dodatek č. 1 k opatření děkana 16/2010)

5.  Obhajoby a ústní SZZk - denní rozpis jednotlivých částí SZZk bude studenotovi oznámen automaticnkým emailem ze SIS min 14 dní pře konáním dané části státní zkoušky (dle Studijního a zkušebního řádu UK)

6. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ  BP/DP JE MOŽNÉ JEN ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ A POUZE SE SOUHLASEM DĚKANA FAKULTY!

 

 

Akce dokumentů