E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny

Akademický rok 2017/18

Bakalářské studium

Přihlášení a závazné potvrzení
práce školitelem
 v SIS
22. 12. 2017 - viz Harmonogram ak. roku
  ZIMNÍ JARNÍ PODZIMNÍ

Podání závazných přihlášek 
k SZZk (v SIS)

1.11. - 15. 12. 2018 

xx. 2019 

25. 5. –31. 7. 2018

Kontrola splnění
studijních povinností (v SIS)

7. leden  2019

xx. květen 2019

13. srpen 2018

Odevzdání BP 
na sekretariátu ÚŽP
a vložení do SIS

7. leden 2019
do 13:00 !!!

květen 2019
do 13:00 !!!

13. srpen 2018
do 13:00 !!!

Obhajoby BP

21.01.2019 - 03.02.2019

xx. 2019 

3. 9. – 16. 9. 2018 

Ústní SZZk

21.01.2019 - 03.02.2019

xx. 2019

3. 9. – 16. 9. 2018 

Magisterské studium

 

Přihlášení a závazné potvrzení
práce školitelem
 v SIS
22. 12. 2017 - viz Harmonogram ak. roku
  ZIMNÍ JARNÍ PODZIMNÍ

Podání závazných přihlášek 
(v SIS)

1.11. - 15. 12. 2018 

xx. 2019 

25. 5. –31. 7. 2018

Kontrola splnění
studijních povinností (v SIS)

7. 1.2019

xx  2019

16. srpen 2018

Odevzdání BP 
na sekretariátu ÚŽP
a vložení do SIS

7.1.2019
do 13:00 !!!

xx.2019
do 13:00 !!
!

16. srpen 2018
do 13:00 !!!

Obhajoby BP

21.01.2019 - 03.02.2019

xx. 2019

10. 9. – 20. 9. 2018 

Ústní SZZk

21.01.2019 - 03.02.2019

xx. 2019

10. 9. – 20. 9. 2018 

 

Pokyny k jednotlivým událostem (platí pro BP i DP):

1.  Přihlášení a závazné potvrzení práce školitelem v SIS v temrínu stanoveném Karolinkou. Pohlídejte si, aby vám pedagog práci závazně potvrdil. Pokud to neudělá, nejste k práci zapsáni závazně, tj. práce vám v SIS není přidělena.

2.  Podání závazných přihlášek ke SZZk student provede ELEKTRONICKY v SIS - viz Návody na webu studijního oddělení

3.  Kontrola splnění podmínek pro konání SZZK probíhá prostřednicvtím SIS elektronicky, bez účasti studenta: v okamžiku splnění podmínek systém odešle studentovi email s infomací o splnění a kdy začíná běžet a končí dvouletá lhůta pro vykonání SZZK. Student má rovněž možnost v SIS průběžně sám kontrolvoat plnění (provést kontrolu pro vlastní potřebu).

4.   Odevzdání BP/DP  na sekretariátu ÚŽP a vložení do SIS se řídí fakutlními pokyny (viz složka Závěrečné práce)

Interní pokyny:

Student odevzdá 1x výtisk  BP/DP svázané v pevné vazbě na sekretariátu ÚŽP  u paní Novotné.

Český i anglický název BP musí být totožný s názvem uvedeným v SISu.

BP i DP musí obsahovat ABSTRAKT v češtině a angličtině! Do SISu se oba abstrakty vkládají odděleně; mějte připraveny jejich pdf verze!

Elektronická verze BP/DP  (totožná s verzí tištěnou) musí být vložena ve formátu pdfA do aplikace SIS nejpozději v den odevzdání tištěné verze. Pozor, SIS zaznamenává datum vložení elektronické verze BP a sekretariát zaznamenává datum odevzdání tištěné práce!!

 

 

5.  Obhajoby a ústní SZZk - denní rozpis jednotlivých částí SZZk bude studenotovi oznámen automaticnkým emailem ze SIS min 14 dní pře konáním dané části státní zkoušky (dle Studijního a zkušebního řádu UK)

 

6. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ  BP/DP JE MOŽNÉ JEN ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ A POUZE SE SOUHLASEM DĚKANA FAKULTY!

 

 

Akce dokumentů