E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny

Akademický rok 2017/18

Bakalářské studium

Události

Termíny

Přihlášení a závazné potvrzení práce školitelem v SIS

22. 12. 2017 - viz Harmonogram ak. roku

 

ZIMNÍ

JARNÍ

PODZIMNÍ

Podání závazných přihlášek ke SZZk (v SIS)

1.11. - 15. 12. 2017 

 1. 3. - 14. 4. 2018 

25. 5. –31. 7. 2018

Kontrola splnění studijních povinností (v SIS)

 5. 1.2018

4. červen  2018

xx. srpen 2018

Odevzdání BP  na sekretariátu ÚŽP a vložení do SIS

 5. 1.2018do 13:00 !!!

23. 5.2018 do 13:00 !!!

xx. srpen 2018
do 13:00 !!!

Obhajoby BP

22.1 - 4.2. 2018

6. 6. – 7. 6. 2018 

3. 9. – 20. 9. 2018 

Ústní SZZk

22.1 - 4.2. 2018

8. 6. – 11. 6. 2018 

3. 9. – 20. 9. 2018 

 

Magisterské studium

Události

Termíny

Přihlášení a závazné potvrzení práce školitelem v SIS

 22. 12. 2017  - viz Harmonogram ak. roku

  ZIMNÍ

JARNÍ

PODZIMNÍ

Podání závazných přihlášek ke SZZk (v SIS)  1. 11. - 15. 12.2017

 1. 3. - 14. 4. 2018 

25. 5. – 31. 7. 2018

Kontrola splnění studijních povinností (v SIS)  8.1. 2018 do 13 hod !!!!

11. 5. 2018

xx. srpen 2018

Odevzdání DP  na sekretariátu ÚŽP a vložení do SIS  8.1. 2018 do 13 hod !!!!!

14.5.2018 do 13:00 !!

xx. srpen 2018
do 13:00 !!

Obhajoby DP 29.1. - 11.2.2018

30. 5. 2018 

  3. 9. – 20. 9. 2018

Ústní SZZk

29.1. - 11.2.2018

28. 5. – 1. 6. 2018 

3. 9. – 20. 9. 2018

 

Pokyny k jednotlivým událostem (platí pro BP i DP):

1.  Přihlášení a závazné potvrzení práce školitelem v SIS v temrínu stanoveném Karolinkou. Pohlídejte si, aby vám pedagog práci závazně potvrdil. Pokud to neudělá, nejste k práci zapsáni závazně, tj. práce vám v SIS není přidělena.

2.  Podání závazných přihlášek ke SZZk student provede ELEKTRONICKY v SIS - viz Návody na webu studijního oddělení

3.  Kontrola splnění podmínek pro konání SZZK probíhá prostřednicvtím SIS elektronicky, bez účasti studenta: v okamžiku splnění podmínek systém odešle studentovi email s infomací o splnění a kdy začíná běžet a končí dvouletá lhůta pro vykonání SZZK. Student má rovněž možnost v SIS průběžně sám kontrolvoat plnění (provést kontrolu pro vlastní potřebu).

4.   Odevzdání BP/DP  na sekretariátu ÚŽP a vložení do SIS se řídí fakutlními pokyny (viz složka Závěrečné práce)

Interní pokyny:

Student odevzdá 1x výtisk  BP/DP svázané v pevné vazbě na sekretariátu ÚŽP  u paní Novotné.

Český i anglický název BP musí být totožný s názvem uvedeným v SISu.

BP i DP musí obsahovat ABSTRAKT v češtině a angličtině! Do SISu se oba abstrakty vkládají odděleně; mějte připraveny jejich pdf verze!

Elektronická verze BP/DP  (totožná s verzí tištěnou) musí být vložena ve formátu pdfA do aplikace SIS nejpozději v den odevzdání tištěné verze. Pozor, SIS zaznamenává datum vložení elektronické verze BP a sekretariát zaznamenává datum odevzdání tištěné práce!!

 

 

5.  Obhajoby a ústní SZZk - denní rozpis jednotlivých částí SZZk bude studenotovi oznámen automaticnkým emailem ze SIS min 14 dní pře konáním dané části státní zkoušky (dle Studijního a zkušebního řádu UK)

 

6. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ  BP/DP JE MOŽNÉ JEN ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ A POUZE SE SOUHLASEM DĚKANA FAKULTY!

 

 

Akce dokumentů