E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny

Veškeré informace o konání Státní závěrečné zkoušky jsou uvedeny na webu studijního oddělení v záložce Státní závěrečné zkoušky​

Naleznete zde

  • obecné informace o SZZk platné pro všechny studenty PřF
  • návod na kontrolu splění podmínek pro konání SZZk
  • návod na přihlašování k temrínu SZZk
  • detailní informace k omlouvání z termínu SZZk

 

 Hlídejte si následující termíny
 

1.  Přihlášení a závazné potvrzení práce školitelem v SIS v temrínu stanoveném Harmonogramem daného akademického roku. Pohlídejte si, aby vám pedagog práci závazně potvrdil. Pokud to neudělá, nejste k práci zapsáni závazně, tj. práce vám v SIS není přidělena.

2.  V okamžiku vypsání termínu SZZk v SIS je student automaticky emailem informován:

  • o 14 období v němž SZZk proběhne,
  • o termínu a místě odevzdání závěrečné práce,
  • o termínu kontroly splnění podmínek pro konání SZZk.

Student se na termín SZZk přihlašje ELEKTRONICKY v SIS  (viz Návody na webu studijního oddělení). 

Kontrola splnění podmínek pro konání SZZK probíhá prostřednicvtím SIS elektronicky, bez účasti studenta: v okamžiku splnění podmínek systém odešle studentovi email s infomací o splnění a kdy začíná běžet a končí dvouletá lhůta pro vykonání SZZK.  Student má rovněž možnost v SIS průběžně sám kontrolvoat plnění (provést kontrolu pro vlastní potřebu).

Odevzdání tištěné BP/DP  a vložení do SIS se řídí fakutlními pokyny (viz složka Závěrečné práce)

Interní pokyny:

Student odevzdá 1x výtisk  BP/DP svázané v pevné vazbě na místě a v termínu stanovém v SIS.

Český i anglický název BP musí být totožný s názvem uvedeným v SISu.

BP i DP musí obsahovat ABSTRAKT v češtině a angličtině! Do SISu se oba abstrakty vkládají odděleně; mějte připraveny jejich pdf verze!

Elektronická verze BP/DP  (totožná s verzí tištěnou) musí být vložena ve formátu pdfA do aplikace SIS nejpozději v den odevzdání tištěné verze. Pozor, SIS zaznamenává datum vložení elektronické verze BP a sekretariát zaznamenává datum odevzdání tištěné práce!!

 

3.  Obhajoby a ústní SZZk -   dle pokynů Studijního a zkušebního řádu UK bude denní rozpis jednotlivých částí SZZk studenotovi oznámen automaticnkým emailem ze SIS minimálně týden před konáním dané části státní zkoušky

 

 

 

Akce dokumentů