E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTémata BP a DP

Jednotlivá konkrétní aktuální nabízená témata BP a DP naleznete po přihlášení v SISu. Pokud se teprve rozhlížíte, pak je tento přehled určen právě vám!!

 

Environmentální technologie

Výzkumný tým se zaměřuje především na problémy spojené s kvalitou vody a nakládáním s odpady.

Téma : Úprava vody

Vliv AOM (Algal Organic Matter) na koagulační procesy: studium mechanismů koagulace hydrofilních koloidů a studium interakcí hydrofobních a hydrofilních koloidů

Proces agregace destabilizovaných částic: měření a popis vlastností tvořených agregátů; vliv hydrodynamických sil na vlastnosti a separaci agregátů

Vedlejší produkty dezinfekce: Kombinace různých procesů dezinfekce pitné vody a jejich vliv na tvorbu vedlejších produktů dezinfekce

Kontakt: RNDr. Jana Načeradská, Ph.D. ( e-mail: naceradska(at)ih.cas.cz)

Téma: Odpady a odpadové hospodářství

Kontakt: Mgr. Petra Innemanová, Ph.D. (innemanova(at)dekonta.cz)

Limnologie a hydrobiologie

Téma: Paleolimnologické analýzy

Biologická proxy v sedimentech: historický vývoj společenstev jezer; stanovení referenčních období (např. před acidifikační), vývoj klimatu na území ČR, detekce klimatických událostí

Kontakt: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (jolana.tatosova(at)natur.cuni.cz)

Téma: Rybí společenstva

Rybí společenstva: vliv antropogenních vlivů (eutrofizace, zákal, příčné přepážky aj,) na společenstva ryb a jejich trofickou strukturu.

Kontakt: RNDr. Petra Horká, Ph.D. (petra.horka(at)natur.cuni.cz)

Ochrana biodiverzity

Skupina provádí výzkum zaměřený na populační dynamiku, druhové bohatství ekologických společenstev a evoluční ekologii.

Téma: Populační dynamika

Modelování dynamiky populací: sledování dynamiky kůrovce na Šumavě na základě historických i současných dat - generační šíření  kůrovce, vytvoření modelu jeho šíření, predicke vývoje vlivu kůrovce na smrkové porosty

Vztahy predátor - kořist: modelové organismy slunéčka: preference potravy, pachové stopy rostlin a vliv na výběr potravy slunéček, interakce s feromony jiných bezobratlých predátorů

Ekologie a management orchidejí: práce s obsáhlou databází nálezů orchidejí a verifikace názelů, souvislost výskytu  s typem historického a současného managementu na lokalitách

Kontakt: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrCs. (pavel.kindlmann(at)centrum.cz)

Téma: Management národních parků a ochrana divočiny

Management NP: monitoring rašelinišť, srovnání manatementu různých NP

Ochrana divočiny: co je to divočina a jak k ní přistupovat, na která území lze nahlížet jako na divočinu a mohou MCHÚ ochránit taková území?

Obecní pastviny:  obnova managementu obecních pastvin (tzv. draha) , jejich význam v hospodářsky využívané krajině, jejich historický vývoj

Kontakt: RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. (zd.krenova(at)gmail.com)

Dynamika a funkce lesních ekosystémů: vliv disturbance na primární lesy, struktura a dynamika lesních ekosystémů, dlouhodobý vývoj druhového složení v lesích

Management lesa a biodiverzita:  lesnický management a jeho vliv na biodiverzitu

Kontakt:  RNDr. Jan Hofmeister, Ph.D. (jenyk.hofmeister(at)email.cz)

Téma: Ekologie a  ochrana ptáků

Co způsobuje změny rozšíření a početnosti ptáků? Jde o podrobnější prozkoumání vlivu klimatických změn, způsobu využití krajiny, rozšíření invazních rostlin a také vlastností samotných druhů na změny ptačích populací. Čím se vyznačují druhy, které přibývají, a čím, které ubývají? V jakých prostředích dochází k nejrychlejšímu úbytku? Jsou hory ostrůvky stability v rychle se měnícím světě? Jak ptáci reagují na rostlinné invaze? Jsou ekologicky výrazně vyhraněné druhy ohroženější než generalisté? Tyto i další otázky budou patřit k tématům diplomových prací.

Speciace a evoluční ekologie ptáků: Na modelovém systému slavíků zkoumáme mechanismy, jak vlastně biodiverzita, která nás obklopuje a kterou chráníme, vzniká. Mezi typické okruhy otázek patří: jak u ptáků souvisí mezidruhová agresivita a mezidruhová kompetice? Čím se vyznačuje konkurenčně silnější a čím méně zdatný druh? Proč jeden druh slavíka kopíruje zpět druhého druhu, ale naopak už to neplatí? V čem se liší a jak se překrývají jejich potravní a biotopové niky? Může cesta do zimovišť a migrační chování zesilovat mezidruhovou reprodukční izolaci? Jaké jsou vlastnosti mezidruhových kříženců?

Kontakt:  doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (jirireif(at)natur.cuni.cz)

Téma: Ekologie ryb

Potrava rybožravých predátorů a konflikt s ochrano přírody: Alternativní stanovení počtu ryb v potravě vydry říční a ledňáčka říčního; Využití analýz potravy rybožravých predátorů k odhadu reprodukční úspěšnosti jednotlivých druhů ryb

Kontakt: doc. RNDr. Martin Čech, PhD (carcharhinusleucas(at)yahoo.com)

Ekosystémová ekologie a obnova ekosystémů

Skupina provádí výzkum zabývající se interakcí jednotlivých složek ekosystémů a jejich změnami během primární sukcese, tyto poznatky jsou následně aplikovány do rozvoje metod obnovy těžce disturbovaných ekosystémů.

Téma: Obnova ekologických funkcí ekosystémů po těžbě

obnova vegetačního krytu, obnova půd, akumulace a stabilizace organické hmoty, obnova koloběhu živin, vodní režim a tepelná bilance, význam interakcí mezi organismy pro obnovu vegetace, půd a ekosystémových funkcí (např. vliv žížal nebo podzemních herbivorů na růst rostin, vliv bezobratlých na aktivitu mikrorganismů atp.), srovnání rekultivovaných a nerekultivovaných ploch, výsypky po těžbě hnědého uhlí, pískovny, obnova vřesovišť v Belgii

Téma: Ekologie mravenců

jak si mravenci topí (termoregulační chování), mravenci jako ekosystémoví inženýři (akumulace živin v hnízdě, ovlivňování růstu stromů, respirace hnízdního materiálu, energetický tok), mapování výskytu lesních mravenců

Kontakt: prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (frouz(at)natur.cunicz)

Téma: Lesní požár – přítel nebo nepřítel půdního uhlíku?

Lesní požáry jsou v současnosti díky změně klimatu čím dál častější, a to i ve střední Evropě. Pořád ale není jasné, jestli lesní požáry množství uhlíku v půdě zvyšují díky přísunu černého uhlíku (spálené biomasy) nebo snižují kvůli destrukci rostlinné biomasy a tedy opadu. Cílem prác eje na základě dostupné literatury porovnat vliv obsahu organické hmoty a černého uhlíku na ukládání a stabilizaci uhlíku v půdách po lesním požáru. 

Kontakt: Mgr. Veronika Jílková, Ph. D. (veronika.jilkova(at)upb.cas.cz)

Téma: Význam půdních aditiv pro ukládání a stabilizaci uhlíku v půdě

Ukládání uhlíku v půde je v dnešní době velkým tématem, protože by mohlo pomoci při zmírnění probíhající změny klimatu. Aktuálně jsou pro zvýšení obsahu uhlíku především v zemědělských půdách testovány různé přídavky aditiv, které mají usnadnit stabilizaci uhlíku v půdě. Cílem práce je na základě dostupné literatury porovnat vliv půdních aditiv (např. biouhlu, exopolysacharidů nebo hydrolyzátu) na ukládání a stabilizaci uhlíku v půdě a určit, které aditivum je nejvhodnějším pomocníkem při boji s klimatickou změnou.

Kontakt: Mgr. Veronika Jílková, Ph. D. (veronika.jilkova(at)upb.cas.cz)

Znečištění ozvduší a atmosférický aeorosol

Kontakt: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (jan.hovorka(at)natur.cunicz), RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. (nada.zikova@natur.cuni.cz)

Ekotoxikologie dekontaminace a environmentální chemie

Tématem skupiny je výzkum v oblasti mikrobiální biodegradace persistentních organických polutantů a nově se objevujících mikropolutantů např. endokrinních disruptorů.

Téma: Biodegradace persistentních organických polutantů

Mechanismy biodegradace polychlorovaných bifenylů a polycyklických aromatických uhlovodíků působením přirozených a uměle vnesených mikroorganismů, zejména hub (přesah mezi obory analytické chemie a xenobiochemie).

Téma: Biodegradace a osud nově se objevujících organických polutantů

Osud, transport, chování a mikrobiální biodegradace nových, obvykle málo probádaných organických látek, které nejsou zpravidla žádným způsobem kontolovány. Často se jedné o látky z tzv. produktů denní spotřeby (personal care products) velmi často rovněž označovaných jako endokrinní disruptory vzhledem k jejich schopnostem narušovat hormonální systém a rovněž tak farmaceutických preparátů (přesah mezi obory chemie ŽP,  analytické chemie, xenobiochemie a ekotoxikologie).

Téma: Vývoj nových dekontaminačních biotechnologií pro organické polutanty

Optimalizace a vývoj nových postupů pro cílené odstraňování organických polutantů ze ŽP. Mezi vyvíjené technologie patří zejména kompostování a aplikace speciálních skupin houbových organismů (přesah mezi obory mikrobiologie, analytické chemie, xenobiochemie, ekotoxikologie, eventuelně molekulární biologie).

Téma: Ekotoxikologie nových (nano)materiálů a nových organických polutantů

Studium a vývoj nových postupů pro odhad ekotoxicity nových nanomateriálů. Studium a interpretace endokrinně disruptivních efektů nových organických polutantů (ekotoxikologie, toxikologie a mikrobiologie).

Téma: Vývoj nových analytických postupů pro detekci a kvantifikaci organických polutantů v ŽP

Oblast instrumentální analytické chemie zejména chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí. Pokročilé extrakční techniky (přesah mezi obory chemie ŽP a analytické chemie.

Kontakt: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (tomas.cajthaml(at)natur.cuni.cz)

Akce dokumentů