E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPRVOUK Environmentální výzkum

Program Environmentální výzkum definuje rámcové směry výzkumu Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Centra pro otázky životního prostředí UK v Praze, Katedry sociální a kulturní ekologie, Fakulty humanitních studií UK v Praze, Katedry meteorologie a ochrany životního prostředí, Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, Katedry práva životního prostředí, Právnické fakulty UK v Praze, Centra environmentálního vzdělávání a výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze a skupiny expertů 3. lékařské fakulty UK v Praze.

Cílem programu je přispět k poznání jednotlivých biotických a abiotických složek životního prostředí a jejich vzájemných interakcí včetně interakcí s lidskou společností. Působit na zvýšení kvality a mezinárodního ohlasu environmentálního výzkumu v rámci UK. Zároveň přispět k řešení aktuálních prakticky aplikovatelných otázek důležitých pro další koncepční rozhodování v oblasti životního prostředí. Program propojuje současné moderní postupy při studiu ekosystémů abiotického prostředí a biodiverzity se studiem environmentálního chování a postojů lidské společnosti včetně nástrojů, kterými lze toto chování regulovat. Důležité je přitom studium těchto procesů na nejrůznějších časoprostorových škálách a vzájemná interakce procesů s různou časoprostorovou dynamikou.

Projekt je svou podstatou značně multidisciplinární a navazuje na řadu spřízněných oborů, a to jak v rovině přírodovědného poznání, (ekologie, geologie, chemie, hydrologie, fyzika a chemie atmosféry, související medicinské obory včetně preventivní medicíny), tak v rovině humanitních a sociálních věd (ekonomie, sociologie, politologie, právní vědy, didaktika). Vzájemné prolínání a interakce přírodovědných a humanitních přístupů původně oddělených týmů v rámci jednoho projektu je v souladu se současným trendem environmentálních věd a vytváří metodický a metodologický základ dalšího rozvoje oboru. V tomto ohledu jde o kombinaci moderních metodik založených na technologicky vyspělých přístrojích a sofistikovaných statistických postupech při studiu chování abiotické složky ekosystémů, jejich interakce s biotickou složkou a lidskou společností studovanou řadou moderních postupů zahrnujících pokročilé metody matematického modelování, data mining komplexních dat, tvorbu a implementaci různých scénářů vývoje společnosti a dalších pokročilých metod na straně humanitních věd.

Klíčové obory výzkumu budou zahrnovat: studium hlavních abiotických a biotických složek životního prostředí a jejich interakcí, globální modely klimatu a dalších klíčových parametrů zemského ekosystému včetně jejich implikací pro jevy na detailnějších časoprostorových škálách, energetický a látkový metabolismus ekonomiky a jeho environmentální a společenské souvztažnosti, environmentálně významné formy spotřeby, modernizační procesy industriálního období a jejich vztah k životnímu prostředí, vymezení environmentálně bezpečného sociálně ekonomického prostoru prostřednictvím planetárních mezí a stanovení potřebných indikátorů, studium vlivu rizikových faktorů životního prostředí na zdravotní stav různých skupin populace, popis a komparaci právních úprav a návrh právních řešení těchto problémů, percepce environmentálních problémů společnosti a možné nástroje jejího ovlivnění.

Rada programu

koordinátor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
člen rady: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
člen rady: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
člen rady: doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
člen rady: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
člen rady: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
člen rady: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
člen rady: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.

Akce dokumentů