E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoplňující pedagogické studium


Doplňující pedagogické studium (DPS) je v současnosti organizováno jako fakultní kurz celoživodního vzdělávání. Další informace o DPS.

V současnosti platný studijní plán DPS Chemie.


Doplňující pedagogické studium
.

V únoru 2010 byl na Chemické sekci v rámci celoživotního vzdělávání zahájen jubilejní 10. cyklus Doplňujícího pedagogického studia - chemie (DPS - chemie), určený absolventům magisterského a inženýrského studia chemických oborů na VŠ, kteří si chtějí rozšířit svoji kvalifikaci o učitelství oboru chemie.

Organizace studia


Za celou dobu absolvovalo DPS – chemie více než 80 studentů. DPS – chemie organizačně zajišťuje prof. Hana Čtrnáctová, CSc. z Katedry učitelství a didaktiky chemie ve spolupráci s paní Olgou Kaiglovou. KUDCh také pro realizaci studia poskytuje učební prostory (učebnu a laboratoř).

Každý cyklus čtyřsemestrálního studia sestává ze studijního bloku pedagogicko-psychologického, didaktického i odborně chemického. Studium je v jednotlivých blocích zaměřeno především na osvojení důležitých informací a s nimi spojených dovedností z uvedených oblastí.

Obsah studia


Doplňující pedagogické studium
.

Na realizaci studia se proto podílejí pracovníci z oborů psychologie a pedagogiky (FF UK), odborné chemie a didaktiky chemie (PřF UK). Účastníkům je v rámci studia poskytován potřebný studijní materiál, pomůcky, přístroje a zařízení. Pro nácvik praktických didaktických i odborných dovedností je organizována v rámci studia pedagogická praxe na vybraných základních a středních školách, praktická cvičení v chemických laboratořích a exkurze do vybraných lokalit a závodů.

Výuku každého semestru o celkovém rozsahu 64 hodin určuje studijní plán, jehož součástí jsou předepsané zápočty a zkoušky, státní zkouška z pedagogiky a psychologie, státní zkouška z didaktiky chemie a obhajoba závěrečné práce. Úspěšní absolventi studia získávají osvědčení o absolvování DPS – chemie v rámci programu celoživotního vzdělávání.

Akce dokumentů