E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurzy DVPP

Máme akreditovaných 10 kurzů, které jsou určeny pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 


Odkaz na přihlašovací formulář

Efektní experimenty pro výuku chemie

TERMÍNY

Akreditace: 21528/2020-4-638

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní laboratorní cvičení s prvky semináře

Odborný garant: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D., RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Cena: 2500 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit učitelům efektní, motivační experimenty z celého spektra vědního oboru chemie. Učitelé si experimenty též prakticky vyzkouší. Učitelé získané chemické dovednosti, metody, postupy převezmou do své výuky. Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. V laboratorním cvičení si učitelé vyzkouší efektní a přitom mnohdy jednoduché experimenty. V rámci kurzu se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: technika práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů, barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.), motivační experimenty, experimenty s kapalným dusíkem a další efektní experimenty (oscilační reakce, didaktické modifikace běžných pokusů). V rámci kurzu budou diskutovány a demonstrovány technické a didaktické aspekty prováděných experimentů. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: technika práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů, barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.). V odpoledním bloku se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: motivační experimenty (ohnivé, výbušné), experimenty s kapalným dusíkem a další efektní experimenty (oscilační reakce, modifikace běžných pokusů). V kurzu budou odborníky prezentovány zajímavé efektní pokusy z celého spektra vědního oboru chemie – anorganická chemie, obecná, fyzikální, organická a biochemie. Učitelé si probírané experimenty prakticky vyzkoušejí.

Efektní experimenty z organické chemie

TERMÍNY

Akreditace: 734/2021-4-159

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář a workshop

Odborný garant: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D.

Cena: 2200 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit učitelům efektní a motivační experimenty z oborů organické chemie. Učitelé si experimenty prakticky vyzkouší. Učitelé získané chemické dovednosti, metody a postupy předají na středních školách svým žákům. Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V kurzu budou odborníky prezentovány zajímavé efektní pokusy z oboru organické chemie, které jsou jednoduše proveditelné ve školních laboratořích, a to jak demonstračně, tak ve formě laboratorních cvičení. Konkrétně se bude jednat o experimenty demonstrující základní organické reakce, důkazové reakce, experimenty se sacharidy, barevné experimenty apod. Účastníci se seznámí s různými možnostmi využití těchto experimentů ve výuce chemie, všechny zmíněné experimenty si budou moci sami prakticky vyzkoušet.

Efektní experimenty z přírodních látek a biochemie

TERMÍNY

Akreditace: 734/2021-4-159

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář a workshop

Odborný garant: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D.

Cena: 2200 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit učitelům efektní a motivační experimenty z oborů přírodních látek a biochemie. Učitelé si experimenty prakticky vyzkouší. Učitelé získané chemické dovednosti, metody a postupy předají na středních školách svým žákům. Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V kurzu budou odborníky prezentovány zajímavé efektní pokusy z oboru přírodních látek a biochemie, které jsou jednoduše proveditelné ve školních laboratořích, a to jak demonstračně, tak ve formě laboratorních cvičení. Konkrétně se bude jednat o experimenty extrakce a izolace různých přírodních látek, důkazové reakce funkčních skupin v molekule přírodních látek, experimenty s přírodními barvivy apod. Účastníci se seznámí s různými možnostmi využití těchto experimentů ve výuce chemie, všechny zmíněné experimenty si budou moci sami prakticky vyzkoušet.

Bezpečnost práce ve školní laboratoři

TERMÍNY

Akreditace: 21528/2020-4-638

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář

Odborný garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: doc. RNDr. Karel Nesměrák, doc.RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D., Mgr. Jakub Režňák, RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Cena: 2500 Kč

Anotace: Kurz bude realizován jako jednodenní seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se učitelé formou přednášky seznámí s právními předpisy a zákony souvisejícími s prací ve školní laboratoři, s obecnými zásadami bezpečnosti v laboratoři, s problematikou likvidace nebezpečných odpadů a s první pomocí. V odpoledním bloku si účastníci vyzkoušejí jednání v modelových situacích, které úzce souvisejí s bezpečností práce. Naučí se uhasit oheň, pracovat s hasícími prostředky, reagovat na různá poranění apod.

Tvorba pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů pomocí 3D tisku

TERMÍNY

Akreditace: 21528/2020-4-638

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář (teoretická a praktická činnost) a workshop

Odborný garant: RNDr. Luděk Míka, Ph.D. 

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D. 

Cena: 2300 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit 3D tisk jako přístupnou technologii vhodnou pro výrobu didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů. Učitelé si prakticky vyzkouší tvorbu digitálních modelů a jejich úpravu. Učitelé mohou získané vědomosti využít pro vylepšení výuky pomocí na míru vytvořených pomůcek. Kurz je zaměřen na tvorbu pomůcek pro výuku pomocí 3D tisku, cílem je ukázat možnosti a postupy tvorby digitálních modelů. Kurz bude realizován jako jednodenní seminář a workshop. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se účastníci seznámí s různými internetovými databázemi obsahujícími digitální modely. Následně se účastníci naučí vytvářet si vlastní modely orbitalů, molekul organických i anorganických látek, struktur proteinů, prostorových grafů matematických funkcí a reliéfní mapy. Při těchto postupech bude kromě samotného postupu tvorby modelů diskutován i postup jejich úpravy pro 3D tisk a možnosti použití ve výuce. Odpolední blok bude věnován práci s CAD (Computer Aided Design) programy, účastníci se naučí používat program TinkerCAD na výrobu vlastních návrhů, dále budou probrány základy práce se software Fusion360 – specializovaným CAD programem.

3D vizualizace, chemické aplikace, virtuální realita a další trendy ve výuce chemie-prezenční varianta

TERMÍNY

Akreditace: 734/2021-4-159

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář (teoretická a praktická činnost) a workshop

Odborný garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D., RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Cena: 1800 Kč

Anotace: Cílem kurzu je seznámit učitele s těmi nejmodernějšími dostupnými technologiemi využitelnými ve výuce chemie, které jsou vhodné pro prezenční i online (synchronní) výuku chemie. Jedná se především o moderní vizualizační hardware, ale také didakticky adekvátní chemický software, který může usnadnit učiteli práci při přípravě, motivovat žáky pro výuku, usnadnit pochopení složitých úseků (např. vizualizovat 3D podobu chemických molekul jednodušších i složitějších biomolekul, čímž učitelé mohou docílit konkretizace učiva). Kurz bude realizován jako jednodenní prezenční seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V rámci semináře se učitelé seznámí s vybranými moderními technologiemi a s jejich využitím v praktické výuce chemie. Mezi uvedené technologie, s jejichž technickými a didaktickými možnostmi budou učitelé v rámci kurzu seznámeni, patří zejména prostředky moderní vizualizace molekul, jevů a dějů a prostředky interaktivní výuky, tedy stereoskopická projekce, virtuální realita, tzv. chytrá zařízení (tedy tablety a smartphony) a školní měřicí systémy v kooperaci s těmito zařízeními. Probírány budou také možnosti využití uvedených zařízení při prezenční i on-line výuce. Uvedené technologie a jejich prostředky, s využitím adekvátního softwaru, mohou usnadnit učiteli práci při přípravě, motivovat žáky pro výuku a zejména usnadnit pochopení složitých úseků učiva (např. vizualizovat 3D podobu chemických molekul jednodušších i složitějších biomolekul, čímž učitelé mohou docílit konkretizace učiva). V dopoledním bloku přednášející učitelům představí principy práce s chytrými zařízeními a s principy adekvátního didaktického využití chytrých zařízení ve výuce chemie a dále s výhodami, ale také limity využívání chytrých zařízení ve školní praxi. V další části dopolední části programu budou účastníci seznámeni s dostupným vybraným softwarem a s principy jeho využívání ve výuce chemie, zejména se jedná o software zaměřený na tvorbu a prohlížení molekul a na software zaměřený na práci s daty. Učitelé si prezentovanou práci se softwarem a vyložené postupy sami prakticky vyzkouší a naučí se s aplikacemi pracovat. Odpolední část programu bude zaměřena na využití moderních metod trojrozměrného zobrazování a interakce s nakreslenými molekulami s využitím stereoskopické projekce a virtuální reality. Účastníci budou seznámeni s technickými předpoklady pro využití uvedených technologií a praktickými příklady pro využití technologií ve výuce chemie. Účastníci si práci s vybraným softwarem i hardwarem vyzkouší prakticky. Na závěr budou učitelé seznámeni se vzdělávacími weby katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK – www.studiumchemie.cz, www.studiumbiochemie.cz, www.chemickeprvky.cz a s obsahem vhodným pro výuku chemie s uvedenými technologiemi.

3D vizualizace, chemické aplikace, virtuální realita a další trendy ve výuce chemie – webinář

TERMÍNY

Akreditace: 734/2021-4-159

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář (teoretická a praktická činnost) a workshop

Odborný garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D., RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Cena: 800 Kč

Anotace: Cílem kurzu je seznámit učitele s těmi nejmodernějšími dostupnými technologiemi využitelnými ve výuce chemie, které jsou vhodné pro prezenční i online (synchronní) výuku chemie. Jedná se především o moderní vizualizační hardware, ale také didakticky adekvátní chemický software, který může usnadnit učiteli práci při přípravě, motivovat žáky pro výuku, usnadnit pochopení složitých úseků (např. vizualizovat 3D podobu chemických molekul jednodušších i složitějších biomolekul, čímž učitelé mohou docílit konkretizace učiva). Kurz bude realizován jako jednodenní online seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – první a druhý. Každý blok bude trvat 90 minut. V rámci semináře se učitelé seznámí s vybranými moderními technologiemi a s jejich využitím v praktické výuce chemie. Mezi uvedené technologie, s jejichž technickými a didaktickými možnostmi budou učitelé v rámci kurzu seznámeni, patří zejména prostředky moderní vizualizace molekul, jevů a dějů a prostředky interaktivní výuky, tedy stereoskopická projekce, virtuální realita, tzv. chytrá zařízení (tedy tablety a smartphony) a školní měřicí systémy v kooperaci s těmito zařízeními. Probírány budou také možnosti využití uvedených zařízení při prezenční i on-line výuce. Uvedené technologie a jejich prostředky, s využitím adekvátního softwaru, mohou usnadnit učiteli práci při přípravě, motivovat žáky pro výuku a zejména usnadnit pochopení složitých úseků učiva (např. vizualizovat 3D podobu chemických molekul jednodušších i složitějších biomolekul, čímž učitelé mohou docílit konkretizace učiva). V prvním bloku (90 minut) přednášející učitelům představí principy práce s chytrými zařízeními a s principy adekvátního didaktického využití chytrých zařízení ve výuce chemie a dále s výhodami, ale také limity využívání chytrých zařízení ve školní praxi. Dále budou účastníci seznámeni s dostupným vybraným softwarem a s principy jeho využívání ve výuce chemie, zejména se jedná o software zaměřený na tvorbu a prohlížení molekul. Mezi prvním a druhým blokem bude 60 minut přestávky, v rámci níž bude maximálně 30 minut věnováno reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků, minimálně 30 minut bude věnováno psychohygienické pauze. Druhý blok (90 minut) bude zaměřen na využití moderních metod trojrozměrného zobrazování a interakce s nakreslenými molekulami s využitím stereoskopické projekce a virtuální reality. Účastníci budou seznámeni s technickými předpoklady pro využití uvedených technologií a praktickými příklady pro využití technologií ve výuce chemie. Na závěr budou učitelé seznámeni se vzdělávacími weby katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK – www.studiumchemie.cz, www.studiumbiochemie.cz, www.chemickeprvky.cz a s obsahem vhodným pro výuku chemie s uvedenými technologiemi.

Základní kurz: Počítačem podporovaný experiment – základy práce se školními měřícími systémy (prezenční)

TERMÍNY

Akreditace: 14069/2021-4-602

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: prezenční

Odborný garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Cena: 2500 Kč

Anotace: Cílem kurzu je seznámit učitele s přístroji, s čidly i softwarem potřebným pro realizaci počítačem podporovaného experimentu, tedy se školními měřícími systémy. Cílem kurzu je taktéž naučit učitele s uvedeným hardwarem i softwarem pracovat, naučit se základní funkce a využívat ho ve správné a didakticky adekvátní formě ve své školní praxi.Kurz bude realizován jako jednodenní prezenční seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V rámci základního kurzu se učitelé seznámí se školními měřící systémy, jež lze využít ve výuce přírodovědných předmětů, především chemie. V dopolední části budou učitelé seznámeni s technickými aspekty a možnostmi různých typů školních měřících přístrojů (především Pasco a Vernier). Následně budou detailně obeznámeni se správnou manipulací s přístroji včetně programů pro jejich ovládání. Zároveň budou seznámeni s měřícími čidly včetně jejich kalibrace. Součásti kurzu bude naučit se vytvářet protokoly z měření a ukládání dat. V odpolední části učitelé pod odborným dohledem lektorů realizují mnohé experimenty, jež jsou podporovány školními měřícími systémy za využití teplotního, tlakového, vodivostního čidla či pH senzoru. Jedná se např. o pozorování průběhu exotermických a endotermických reakcí, sledování tlaku při průběhu chemické reakce, měření pH různých typů roztoků, měření vodivosti atd. Experimenty budou diskutovány jak z odborného (chemického) hlediska, tak z hlediska didaktického.

Pokročilý kurz: Počítačem podporovaný experiment – pokročilá práce se školními měřícími systémy (prezenční)

TERMÍNY

Akreditace: 14069/2021-4-602

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH 

Forma: prezenční

Odborný garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Cena: 2500 Kč

Anotace: Cílem kurzu je seznámit učitele s pokročilými metodami práce dat získaných s využitím školních měřících systémů. Taktéž je cílem kurzu seznámit učitele s rozličnými čidly a s možnostmi jejich využití přímo ve školní praxi. Jedná se např. o čidla pro spektrofotometrická stanovení, ISE elektrody, čidla vhodná pro polarimetrii, čidla pro měření redoxního potenciálu atd. Cílem kurzu je taktéž naučit učitele s uvedeným hardwarem i softwarem pracovat, naučit se pokročilé funkce a využívat ho ve správné a didakticky adekvátní formě ve své školní praxi. Kurz bude realizován jako jednodenní prezenční seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. Kurz volně navazuje na DVPP kurz s názvem Počítačem podporovaný experiment – základní kurz. Předpokládá se tedy, že účastník je již na základní úrovni obeznámen se základními funkcemi přístrojů, jež mohou být využity k počítačem podporovaného experimentu, tedy se základními přístroji, s čidly, s jejich manipulací a softwarem pro jejich ovládání. V rámci pokročilého kurzu se učitelé seznámí s pokročilejšími technikami využití školních měřících přístrojů ve výuce přírodovědných předmětů, se zaměřením na chemii. V dopolední i odpolední části učitelé pod odborným dohledem lektorů realizují rozličné experimenty, které budou diskutovány jak z odborného (chemického) hlediska, tak z hlediska didaktického. Konkrétně bude prováděna pokročilá práce s daty. Budou realizovány experimenty, u kterých budou využívána: (i) čidla na měření redoxního potenciálu (např. sledování oscilační reakce, stanovení řádu reakce); (ii) čidla pro spektrofotometrická stanovení (např. kvalitativní i kvantitativní analýzy); (iii) čidla na měření s plynovým chromatografem (včetně pokročilého zpracování dat); (iv) čidla na měření rozpuštěného kyslíku; (v) ISE elektrody (např. měření obsahu fluoridů); (vi) čidla na polarimetrii atd.

Počítačem podporovaný experiment – práce se školními měřicími systémy na dálku (webinář)

TERMÍNY

Akreditace: 14069/2021-4-602

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: prezenční

Odborný garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Cena: 1200 Kč

Anotace: Cílem kurzu je seznámit učitele s metodami práce dat získaných s využitím školních měřících systémů. Taktéž je cílem kurzu seznámit učitele s rozličnými čidly a s možnostmi jejich využití přímo ve školní praxi. Cílem kurzu je taktéž naučit učitele s uvedeným hardwarem i softwarem pracovat, naučit se základní i pokročilé funkce a využívat ho ve správné a didakticky adekvátní formě ve své školní praxi. Kurz bude rozdělen na čtyři 90 minutové bloky (tj. po dvou vyučovacích hodinách / den). V rámci prvního 90minutového bloku se učitelé seznámí se školními měřící systémy, jež lze využít ve výuce přírodovědných předmětů, především chemie. Učitelé budou seznámeni s technickými aspekty možnostmi různých typů školních měřících přístrojů (především Pasco a Vernier). Následně budou detailně obeznámeni se správnou manipulací s přístroji včetně programů pro jejich ovládání. Zároveň budou seznámeni s měřícími čidly včetně jejich kalibrace. V rámci druhého 90 minutového bloku se učitelé seznámí s experimenty, jež jsou optimalizované na domácí použití za využití teplotního a tlakového čidla (lze je prakticky představit v online prostředí webináře). Jedná se např. o pozorování průběhu exotermických a endotermických reakcí, sledování tlaku při průběhu chemické reakce atd. V rámci třetího 90minutového bloku se učitelé seznámí s experimenty, jež jsou optimalizované na domácí použití za využití vodivostního čidla (lze je prakticky představit v online prostředí webináře). Jedná se např. o měření vodivosti, kvalitativní i kvantitativní analýzy atd. V rámci čtvrtého 90minutového bloku se učitelé seznámí s experimenty, jež jsou optimalizované na domácí použití za pH a jiných senzorů čidla (lze je prakticky představit v online prostředí webináře). Jedná se např. o měření pH různých typů roztoků, kvalitativní i kvantitativní analýzy atd. Experimenty budou diskutovány jak z odborného (chemického) hlediska, tak z hlediska didaktického. Součásti kurzu bude naučit se vytvářet protokoly z měření a ukládání dat.

Akce dokumentů