E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZávěrečné práce - fakultní pokyny

Vedle interních pokynů a doporučení týkajících se víceméně obsahové stránky závěrečných prací (bakalářské, diplomové, rigorózní, doktorské), které naleznete v oddílech jednotlivých studijních úseků, vydavá studijní proděkan metodický pokyn pro Odevzdávání bakalářských a diplomových prací a kontrola splnění podmínek pro konání SZZK

 


STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - NÁVODY  |   STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - SZZK


 

Fakultní předpisy:

Opatření děkana 22/2017 : Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Věnujte tomuto dokumentu prosím náležitou pozornost, neboť zde naleznete rovněž informace o vašich povinnostech vkládání prací do SIS, jak postupovat při změně tématu práce ap.

Přílohy k opatření: č. 1 ; č. 2 

Metodické pokyny

Přihlašování k SZZK  – metodický pokyn (průběžně aktualizovno), kde je velmi důležitý bod:

V případě, že se student rozhodne omluvit z obhajoby práce, kterou odevzdal, nebo se obhajoba z jakéhokoliv důvodu nekoná, posune se pouze termín obhajoby. Práce se nepřepracovává, nevypracovávají se ani nové posudky; obhajuje se v takové verzi, v jaké byla odevzdána, v příštím termínu, na který se student přihlásí. 

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací a kontrola splnění podmínek pro konání SZZK   - metodické pokyny

Zveřejňování závěrečných prací - návod na vyloučené práce, nebo části práce ze zveřejnění.  V odůvodněných případech (práce obsahuje údaje, jejichž zveřejnění na internetu není možné z důvodu ochrany autorských práv, patentové ochrany nebo jiné ochrany duševního vlastnictví), lze zažádat o vyjmutí příloh nebo celé práce ze zveřejnění. Tuto možnost je nutno konzultovat se školitelem a ředitelem ústavu (opatření děkana 22/2017) Vedoucí práce/školitel nebo pověřená osoba může podat žádost o odložení zveřejnění příloh práce v SIS a to až na dobu tří let od termínu obhajoby.  Žádost lze podat od data zadání práce, nejpozději do data odevzdání práce. Student v případě podané žádosti odevzdá dvě verze práce v listinné podobě.


 

Akce dokumentů