E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské obhajoby

Státní závěrečné zkoušky - bakalářské obhajoby na jednotlivých katedrách

POVINNÝ PŘEDMĚT "BAKALÁŘSKÝ PROJEKT I. A II.

Vysvětlení před zápisem studijní povinnosti

OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Obhajoby jsou organizovány na jednotlivých katedrách v termínech dle harmonogramu. Detaily k obhajobám jsou uvedeny na webových stránkách příslušné katedry - níže jsou odkazy na tyto stránky a jména kontaktních katedrových koordinátorů/garantů obhajob:

Katedra filosofie a dějin přírodních věd
(Mgr. Petr Tureček, Ph.D. - petr.turecek@natur.cuni.cz)
Katedra antropologie a genetiky člověka
(Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. - petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz)
Katedra botaniky
(Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. - jana.vesela@natur.cuni.cz)
Katedra experimentální biologie rostlin
(RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. - hana.konradova@natur.cuni.cz)
Katedra genetiky a mikrobiologie
(RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. - masek@natur.cuni.cz)
Katedra buněčné biologie
(Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. - mkalous@natur.cuni.cz)
Katedra fyziologie
(RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. - daniela.hornikova@natur.cuni.cz)
Katedra parazitologie
(RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. - mikes@natur.cuni.cz)
Katedra ekologie
(Mgr. Lukáš Kubička, Ph.D. - lukas.kubicka@natur.cuni.cz)
Katedra zoologie
(Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. - zuzana.starostova@natur.cuni.cz)
Katedra učitelství a didaktiky biologie
(RNDr. Jan Mourek, Ph.D. - mourek@natur.cuni.cz)

Jak postupovat po sepsání bakalářské práce? Čtěte harmonogram, kde je podrobně uveden postup.

Katedrové nabídky témat bakalářských prací

Upozorňujeme studenty 3. ročníků (případně i nižších ročníků), že témata bakalářských prací si mohou volit dle zveřejněných pravidel. Obvykle se zřejmě bude jednat o osobní domluvu studenta s pedagogem/doktorským studentem některé biologické katedry. Pro ty studenty, kteří ještě nejsou rozhodnuti či nemají zadáno žádné téma, slouží níže uvedené odkazy na nabídku témat jednotlivých kateder:
katedra botaniky
katedra zoologie
katedra ekologie
katedra parazitologie
katedra fyziologie
katedra buněčné biologie
katedra antropologie a genetiky člověka
katedra genetiky a mikrobiologie
katedra experimentální biologie rostlin
katedra filosofie a dějin přírodních věd

Návody a ukázky pro zpracování bakalářské práce

katedra experimentální biologie rostlin
katedra botaniky
katedra fyziologie (levý sloupec, odkaz "Studium" - "Bakalářské studium")
katedra buněčné biologie (levý sloupec, odkaz "Studium" - "Bakalářské studium")
katedra parazitologie - ukázka jedné bakalářské práce
katedra ekologie
katedra genetiky a mikrobiologie
katedra zoologie (ukázky jsou na stránce dole)
katedra učitelství a didaktiky biologie

Rozdíl mezi zápočtem za bakalářskou práci a známkou za obhajobu bakalářské práce

Studenti všech bakalářských oborů na biologii absolvují "cvičení" k bakalářské práci (s výjimkou některých studentů dvouoborového učitelství, kteří se rozhodli zpracovávat bakalářskou práci v rámci druhé=nebiologické aprobace) = Bakalářský projekt II. (4 kredity).
Jelikož se jedná o povinný předmět, jehož následným výstupem je zpracování bakalářské práce (nikoli její obhájení !!! - viz níže), měla by být tato povinnost zapisována všemi studenty do jejich SISových účtů v posledním semestru bakalářského studia, tedy v letním semestru posledního bakalářského ročníku. Za splnění této povinnosti (= studium a zpracování odborné literatury !!!, nikoli její obhájení !!!) udělí zápočet do SISu (a do indexu) školitel studenta, u externích školitelů bez přístupu do SISu udělí zápočet pověřený pracovník oborově příslušné (= garantující) katedry, v případě nutnosti i garant programu/oboru či katedrový garant pro bakalářské obhajoby. Ohodnocení předmětu je ve všech případech 4 kredity. Zápočet za bakalářskou práci je tedy "oceněním" jednosemestrové aktivity studenta při studiu a zpracování odborné literatury (a tato aktivita by měla být úměrná ocenění - tedy 4 kreditům); toto "ocenění" je v kompetenci školitele práce.
Poznámka 1: Dle závazných pravidel pro absolvování studovaného oboru (viz Karolínka) platí: Pro konání obhajoby bakalářské práce je nutno získat alespoň 150 kreditů a splnit předmět Bakalářská práce I. a II.
Poznámka 2: Známka z obhajoby bakalářské práce není součástí dílčích studijních povinností v posledním semestru studia (takovou součástí je pouze zápočet za zpracování práce), a nezapočítává se proto do výsledného studijního průměru za absolvované zkoušky. Známka z obhajoby je již regulérní součástí státní zkoušky, a proto má vliv až na celkové hodnocení státní bakalářské zkoušky. V SISu je potřeba mít bezchybně zapsáno téma bakalářské práce (česká i anglická verze) = SIS/témata prací. Obě jazykové verze názvu se posléze objeví v dodatku k bakalářskému diplomu.

Akce dokumentů