E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPředpisy a právní normy

Vnitřní předpisy fakulty a univerzity.
Vnitřní předpisy PřF UK
Vnitřní předpisy fakulty upravují vnitřní záležitosti svěřené do samosprávy fakulty. Návrh předpisů schvaluje Akademický senát fakulty a potvrzuje Akademický senát UK.
Vnitřní předpisy UK
Vnitřní předpisy univerzity upravují její organizaci a činnost. Vymezují postavení členů akademické obce.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - text se zapracovanými novelami
Aktuální úplné znění zákona o vysokých školách doplněné o úpravy vyplývající z novel jiných zákonů, tak jak je poskytováno serverem Zákony pro lidi.

Akce dokumentů