E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO Akademickém senátu

Akademický senát Přírodovědecké fakulty vznikl (stejně jako na všech českých vysokých školách a jednotlivých fakultách) v průběhu roku 1990 jako zastupitelské orgány akademické obce, tedy akademických pracovníků („zaměstnanecká komora“) a studentů („studentská komora“). Společně s děkanem a vědeckou radou tvoří akademickou samosprávu Přírodovědecké fakulty.

„Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským orgánem akademické obce. Na půdě fakulty dbá na dodržování zákonů a dalších právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a fakulty, akademických práv a svobod vyjádřených v preambuli tohoto Statutu i v preambuli Statutu univerzity.“

Statut Přírodovědecké fakulty, článek 11, odstavec 1

Akademický senát má řadu vyjadřovacích i rozhodovacích pravomocí a spolu s děkanem a jeho kolegiem tvoří vedení školy, respektive jeho legislativní část.

Jeho hlavní pracovní náplní je všestraná péče o předpisy a právní normy – jejich přijímání i výklad. V případě nejasností nebo potíží se můžete s dotazem obrátit na členy senátu.

Zpravidla jednou do měsíce se sejde na zasedání, ze kterého si můžete přečíst zápisy nebo projít projednávané dokumenty. Abyste zůstali v obraze, doporučujeme sledovat aktuální informace.

V případě potřeby můžete kontaktovat buď jednotlivé členy nebo celý senát nebo jeho komisi. Jelikož ne všchny věci se dají vyřešit z úrovně fakulty, můžete v případě potřeby kontaktovat naše zástupce v Akademickém senátu UK.

Studentům doporučujeme sledovat speciální studentský web, který je tu k jejich službám a o který se starají členové studentské komory akademického senátu. Pevně doufáme, že jim bude k užitku.

Pravomoci

Senát má dva typy pravomocí: rozhodovací a vyjadřovací. Rozhodovací pravomoc má senát v oblastech vymezených vysokoškolským zákonem a vnitřními předpisy Univerzity a Přírodovědecké fakulty. Nejdůležitější úkony, kde má senát rozhodovací pravomoc, jsou např.:

 • volba kandidát na děkana a odvolání děkana
 • na návrh děkana zřízení/zrušení pracovišť
 • na návrh děkana mění vnitřní přepisy fakulty (musí ještě schválit AS UK)
 • schvaluje rozpočet fakulty
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti fakulty
 • schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu
 • na návrh děkana jmenuje členy vědecké rady fakulty a disciplinární komise
 • schvaluje dlouhodobý záměr fakulty
 • v případě pochybnosti o výkladu všech předpisů fakulty

Vyjadřovací pravomoc senátu znamená, že pro přijetí nějakého rozhodnutí je nutné předchozí projednání na zasedání, kde senát hlasováním vyjádří svůj názor. Konečné rozhodnutí, které je většinou v pravomoci děkana, pak v těchto případech ale může být odlišné od vyjádření senátu. Senát se musí vyjádřit např. k těmto důležitým rozhodnutím a předpisům:

 • jmenování vedoucích kateder a pracovišť
 • jmenování/odvolání proděkanů a k jejich působnosti
 • jmenování tajemníka fakulty
 • k návrhům studijních programů
 • výši poplatků spojených se studiem
 • organizačnímu řádu fakulty a některých fakultních pracovišť
 • zřizování a rušení složek základních pracovišť (oddělení kateder)
 • vyplacení „13. platu“
 • k výši stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorandského stipendia v daném akademickém roce

Akademický senát se vyjadřuje také k řadě dalších aktuálních otázek, jeho názor slouží jako doporučení pro orgány s rozhodovací pravomocí (děkana, vědeckou radu). Má také pravomoc navrhovat kandidáty na rektora UK nebo udělení univerzitních cen a medailí.

Historie předsedů Akademického senátu

 • 1997–1999: Martin Mihaljevič (geologická sekce)
 • 1999–2000: Petr Horák (biologická sekce)
 • 2000–2003: Martin Černý (biologická sekce)
 • 2003–2006: Jiří Neustupa (biologická sekce)
 • 2006–2007: Roman Matoušek (geografická sekce)
 • 2007–2009: Pavel Chromý (geografická sekce)
 • 2009–2011: Roman Matoušek (geografická sekce)
 • 2011–2013: Petr Jedelský (biologická sekce)
 • 2013–2017: Martin Kuthan (biologická sekce)
 • 2017–dosud: Radim Perlín (geografická sekce)

Akce dokumentů