E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPRVOUK Geografie - Anotace

Stránky Programu rozvoje vědního oboru Geografie P43. Základní informace o Programu, řešitelském týmu a výsledcích.

Program PRVOUK P43 Geografie představuje dlouhodobý plán výzkumu ve vědní oblasti geografie, zajišťované na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK v oborech fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, demografie, kartografie a geoinformatika.

Program PRVOUK je financován z institucionálních zdrojů Univerzity Karlovy na základě hodnocení dosahovaných vědeckých výsledků.

Program je soustředěn na směry výzkumu, ve kterých geografické obory na PřF UK dosahují mezinárodně hodnotných výsledků, mají potenciál pro vytváření nových poznatků v oblasti badatelského i orientovaného výzkumu a jsou zapojené do sítí mezinárodní vědecké spolupráce. Program koncepčně rozvíjí témata výzkumu, úspěšně řešená pracovišti v rámci národních i mezinárodních projektů výzkumu.

Integrujícím prvkem výzkumu geografických pracovišť jsou rizikové procesy a dynamika změn přírodních a socioekonomických systémů, probíhající na rozdílných prostorových úrovních. Nosná témata výzkumu představují zejména změny dynamiky a ekologického stavu povrchových vod, změny atmosférických procesů, dynamická a evoluční geomorfologie, dynamika změn krajiny, regionální a urbánní socioekonomická resilience a rizikové procesy v urbánním prostředí, historická geografie, výzkum venkova a periferií, populační studia a rozvoj progresivních geoinformačních metod.

Jednotlivé směry výzkumu, zařazené do Programu, řeší výzkumné týmy geografických kateder PřF UK. Na výzkumu se vedle klíčových osobností oboru a zkušených akademických pracovníků významně podílet rovněž studenti doktorských a magisterských geografických programů.

Pro výzkumnou práci mají pracoviště k dispozici funkční zázemí v podobě moderního přístrojového, laboratorního a  geoinformatického vybavení i unikátních datových zdrojů z původního experimentálního výzkumu, monitoringu procesů i historických datových a mapových podkladů.

Výzkum v programu PRVOUK navazuje na výslekdky předcházejícího výzkumného záměru Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace.  Z hlediska budoucí perspektivy je zásadní plánované zapojení uvedených směrů výzkumu do univerzitního centra excelence Globcentrum, kde budou moci využívat synergií z mezioborového výzkumu, sdílené infrastruktury a přístrojových kapacit.

Akce dokumentů