E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHlavní informace o programu

Cílem uskutečňování Programu je dlouhodobý rozvoj vědní oblasti Geografie, zajišťované na Přírodovědecké fakultě UK katedrami v oborech fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, demografie, kartografie a geoinformatika.

Program Geografie nastavuje střednědobý plán rozvoje vědního oboru Geografie na UK, definuje nosné směry výzkumu, identifikuje perspektivní oblasti rozvoje s cílem posílit výzkumnou excelenci a mezinárodní postavení geografických oborů, pěstovaných na UK.

Navrhovaný Program obsahem a strukturou navazuje na program PRVOUK P43 Geografie, přičemž se koncepčně opírá o nosné směry výzkumu, profilované v rámci tohoto Programu. Jde o směry výzkumu, ve kterých geografické obory na PřF UK dosahují mezinárodně hodnotných výsledků, mají potenciál pro vytváření nových poznatků v oblasti badatelského i orientovaného výzkumu a jsou zapojené do sítí mezinárodní vědecké spolupráce. Program rozvíjí témata výzkumu, úspěšně řešená pracovišti v rámci národních i mezinárodních projektů výzkumu a dává prostor pro otevírání nových a interdisciplinárních témat výzkumu.

Integrujícím prvkem výzkumu geografických pracovišť jsou rizikové procesy a dynamika změn přírodních a socioekonomických systémů, probíhající na rozdílných prostorových úrovních.

Nosná témata výzkumu představují zejména změny dynamiky přírodních systémů v odezvě na globální změny prostředí, extrémní projevy klimatických a hydrologických procesů, dynamická a evoluční geomorfologie, dynamika změn krajiny, socioekonomické rizikové procesy, migrační procesy, populační studia, regionální rozvoj, historicko-geografický vývoj krajiny, výzkum venkova a periferií a rozvoj progresivních geoinformačních metod.

Jednotlivé směry výzkumu, zařazené do Programu, řeší výzkumné týmy geografických kateder PřF UK. Jádra výzkumných týmů a klíčové pracovníky Programu tvoří zkušení badatelé v daných oblastech, přičemž na výzkumu se budou významně podílet rovněž postdoci a studenti doktorských geografických programů, kteří jsou již v současné době aktivně zapojeni do výzkumu na jednotlivých pracovištích.

V rámci programu PROGRES bylo v prvním roce publikováno na 132 článků v recenzovaných časopisech, z toho 65 v časopisech s IF, dále bylo vydáno 15 knižních publikací a 11 kapitol v knihách.

 

Rada projektu PROGRES Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK

 

Akce dokumentů