E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHlavní informace o programu

Představení projektu Progres Q44 Geografie

Program Progres Geografie nastavuje střednědobý plán rozvoje vědního oboru Geografie na UK, definuje nosné směry výzkumu, identifikuje perspektivní oblasti rozvoje s cílem posílit výzkumnou excelenci a mezinárodní postavení geografických oborů, pěstovaných na UK.

Navrhovaný Program obsahem a strukturou navazuje na program PRVOUK P43 Geografie, přičemž se koncepčně opírá o nosné směry výzkumu, profilované v rámci tohoto Programu. Jde o směry výzkumu, ve kterých geografické obory na PřF UK dosahují mezinárodně hodnotných výsledků, mají potenciál pro vytváření nových poznatků v oblasti badatelského i orientovaného výzkumu a jsou zapojené do sítí mezinárodní vědecké spolupráce. Program rozvíjí témata výzkumu, úspěšně řešená pracovišti v rámci národních i mezinárodních projektů výzkumu a dává prostor pro otevírání nových a interdisciplinárních témat výzkumu.

Nosná témata výzkumu představují zejména změny dynamiky přírodních systémů v odezvě na globální změny prostředí, extrémní projevy klimatických a hydrologických procesů, dynamická a evoluční geomorfologie, dynamika změn krajiny, socioekonomické rizikové procesy, migrační procesy, populační studia, regionální rozvoj, historicko-geografický vývoj krajiny, výzkum venkova a periferií a rozvoj progresivních geoinformačních metod.

Jednotlivé směry výzkumu, zařazené do Programu, řeší výzkumné týmy geografických kateder PřF UK. Jádra výzkumných týmů a klíčové pracovníky Programu tvoří zkušení badatelé v daných oblastech, přičemž na výzkumu se budou významně podílet rovněž postdoci a studenti doktorských geografických programů, kteří jsou již v současné době aktivně zapojeni do výzkumu na jednotlivých pracovištích. 

 

Výstupy a zhodnocení ukončeného projektu Progres Q44 Geografie

Cílem výzkumu, řešeného v rámci programu Progres Q44 Geografie bylo přispět k identifikaci, poznávání a hledání řešení hlavních výzev v oblasti rizikových procesů na rozhraní přírody a společnosti, kterým čelí současná společnost, s ohledem na potenciály a limity společenského a přírodního prostředí. Program měl za cíl dosáhnout nové badatelské poznatky o mechanismech procesů a jejich interakci jak z pohledu jednotlivých geografických disciplín, tak z komplexního pohledu na přírodní a společenské systémy v jejich vzájemné interakci a koexistenci na řádovostně odlišných úrovních: v lokalitách, regionech, národním a globálním měřítku. Tento cíl se podařilo naplnit.

V období řešení programu Progres Q44 se mimořádně zvýšila aktivita směřující k mezinárodní spolupráci a k internacionalizaci geografických oborů na Univerzitě Karlově. Členové geografické sekce patřili k nejaktivnějším akademikům, kteří se pravidelně účastnili prioritních programů na univerzitě – zejména diskusí a přípravě projektů 4EU+ a následně také realizaci několika projektů směřujících zejména k zavádění nových forem výuky. Geografie na UK patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené obory v mezinárodním kontextu. Jako jediný obor UK se již 10 let umisťuje v druhé padesátce žebříčku QR World University Ranking 2018. Geografický výzkum probíhá v mnoha evropských zemích, ale také mimo kontinent, v Indii, Etiopii, Kyrgyzstánu, Peru nebo Číně. Příkladem může být stálá účast ve výzkumném programu na České antarktické stanici J. G. Mendela, ostrov Jamese Roose. V rámci Flagship 1 a 4 byly navázány nové kontakty na univerzitách zapojených do aliance 4EU+, zejména v Heidelbergu, ve Varšavě a v Milánu.

Z hlediska kvalifikačního růstu akademiků na Přírodovědecké fakultě lze pozitivně hodnotit první průběhy atestačních řízení, ve kterých uspěli všichni atestovaní pracovníci. Za významný je možné považovat růst počtu habilitací a jmenování profesorem. V období 2017–2020 bylo habilitováno 10 kolegů (Engel, Janská, Treml, Řezníčková, Štych, Huth, Havlíček, Kupková, Květoň, Kostelecký) a úspěšně proběhlo 5 profesorských řízení (Langhammer, Vilímek, Blažek, Pavlínek, Huth). Nový výzkumný tým vznikl kolem programu Primus Dr. Martina Margolda, prof. Bohumír Janský byl podpořen programem Donatio, úspěšný byl projekt UNCE pod vedením prof. Dagmar Dzúrové. Na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty vzniklo v roce 2021 nové centrum pro správu datových a mapových služeb.

Jako základní hodnotící ukazatel můžeme použít počet a strukturu publikovaných článků v časopisech s impakt faktorem evidovaných na Web of Science (WoS). Výsledky vědní oblasti Geografie na Univerzitě Karlově z let trvání programu Progres (2017–2021) jsou přehledně uvedeny v následující tabulce:

Q/ROK

2017

2018

2019

2020

2021

Celkem

Q1

31

39

27

33

50

180

Q2

23

16

25

29

23

116

Q3

10

15

14

9

13

61

Q4

18

14

22

18

14

86

Celkem

82

84

88

89

100

443

Zdroj: Databáze OBD, 28. ledna 2022.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že produkce v geografických disciplínách dosahuje ročně zhruba 90 článků v časopisech s IF. I když většina je pravidelně směřována do časopisů v nejvyšším kvartilu, významná část článků je publikována napříč dalšími časopisy a také mimo databázi WoS. V součtu za celé období realizace projektu bylo publikováno 443 textů v časopisech s impakt faktorem, z čehož přesně dvě třetiny směřovaly do prvních dvou kvartilů, 40 procent bylo publikováno v nejvyšším kvartilu (v posledním roce již ale polovina ze všech publikovaných textů).

Seznam článků publikovaných v časopisech s IF > 10

 • BATCHELOR, Christine L. - MARGOLD, Martin - KRAPP, Mario...et al. The configuration of Northern Hemisphere ice sheets through the Quaternary. Nature Communications [online]. 2019, 10 (16 August 2019), 1-10. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/s41467-019-11601-2.
 • BRAGINA, Eugenia V. - IVES, Anthony R. - PIDGEON, Anna M....et al. Wildlife population changes across Eastern Europe after the collapse of socialism. Frontiers in Ecology and the Environment. 2018, 16 (2), 77-81. ISSN 1540-9295. DOI 10.1002/fee.1770.
 • DELPIERRE, Nicolas - LIREUX, Segolene - HARTIG, Florian...et al. Chilling and forcing temperatures interact to predict the onset of wood formation in Northern Hemisphere conifers. Global Change Biology. 2019, 25 (3), 1089-1105. ISSN 1354-1013. DOI 10.1111/gcb.14539.
 • HUANG, Jian-Guo - CAMPELO, Filipe - MA, Qianqian...et al. Photoperiod plays a dominant and irreplaceable role in triggering secondary growth resumption REPLY. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2020, 117 (52), 32865-32867. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.2019931117.
 • HUANG, Jian-Guo - MA, Qianqian - ROSSI, Sergio...et al. Photoperiod and temperature as dominant environmental drivers triggering secondary growth resumption in Northern Hemisphere conifers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2020, 117 (34), 20645-20652. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.2007058117.
 • CHAKRABORTY, Saurav - MAITY, Indranil - PATEL, Priyank Pravin...et al. Spatio-temporal patterns of urbanization in the Kolkata Urban Agglomeration: A dynamic spatial territory-based approach. Sustainable Cities and Society. 2021, 67 (April 2021), 102715. ISSN 2210-6707. DOI 10.1016/j.scs.2021.102715.
 • CHANDLER, Benjamin M. P. - LOVELL, Harold - BOSTON, Clare M....et al. Glacial geomorphological mapping: A review of approaches and frameworks for best practice. Earth-Science Reviews. 2018, 185 (October 2018), 806-846. ISSN 0012-8252. DOI 10.1016/j.earscirev.2018.07.015.
 • IURILLI, Maria L. C - ZHOU, Bin - BENNETT, James E...et al. Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). eLife. 2021, 10 (MAR 9 2021), e60060. ISSN 2050-084X. DOI 10.7554/eLife.60060.
 • MACKENBACH, Johan Pieter - VALVERDE, José Rubio - ARTNIK, Barbara...et al. Trends in health inequalities in 27 European countries. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2018, 115 (25), 6440-6445. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.1800028115.
 • PAVLÍNEK, Petr. Global production networks, foreign direct investment and supplier linkages in the integrated peripheries of the automotive industry. Economic Geography. 2018, 94 (2), 141-165. ISSN 0013-0095. DOI 10.1080/00130095.2017.1393313.
 • SENF, Cornelius - LAŠTOVIČKA, Josef - OKUJENI, Akpona...et al. A generalized regression-based unmixing model for mapping forest cover fractions throughout three decades of Landsat data. Remote Sensing of Environment. 2020, April 2020 (240), 111691. ISSN 0034-4257. DOI 10.1016/j.rse.2020.111691.

 

Kromě článků v časopisech lze hodnotit jako významné výstupy rovněž knihy, kapitoly v knihách a také výsledky aplikovaného výzkumu. Knižní publikace vycházely v mnoha domácích a zejména zahraničních nakladatelstvích (Karolinum, Routledge, Springer). Celkově roste podíl článků a kapitol v knihách vzniklých ve spoluautorství se zahraničními kolegy jako výsledek mezinárodní spolupráce. Katedry Geografické sekci PřF UK patří mezi stěžejní producenty aplikovaného výzkumu na celé univerzitě. Na poli aplikovaných výstupů zabezpečuje geografie polovinu všech výsledků celé Přírodovědecké fakulty. Aplikované výstupy byly publikovány zejména v rámci programů Technologické agentury, ministerstev (NAKI) a také komerčních kontraktů, ze kterých byly dosaženy stovky výsledků aplikovaného výzkumu a řada výsledků byla využita také v publikacích.

Následující přehled obsahuje knihy, které byly nominovány na různá ocenění nebo jako excelentní výstupy do hodnocení M17+:

 • KALVODA, Jan. The Dynamics of Geomorphic Evolution in the Makalu Barun Area of the Nepal Himalaya. 1 vyd. Praha: Nakladatelství P3K, 2020, 378 s.
 • OUŘEDNÍČEK, Martin, JÍCHOVÁ, Jana, POSPÍŠILOVÁ, Lucie, eds. Historický atlas obyvatelstva českých zemí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. 136 s.
 • PARRILLI, Mario Davide; BLAŽEK, Jiří: Clusters, industrial districts and the impact of their growing intersection with global value chains. Routledge, London, 2017, 244 s.
 • PAVLÍNEK, Petr: Dependent Growth: Foreign Investment and the Development of the Automotive Industry in East-Central Europe. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2017, 230 s.
 • SANTANA, Paula, COSTA, Cláudia, FREITAS, Ángela, STEFANIK, Iwa, QUINTAL, Carlota, BANA E COSTA, Carlos, BORRELL, Carme, DZÚROVÁ, Dagmar, DRBOHLAV, Dušan, LUSTIGOVÁ, Michala. Atlas of population health in European Union regions. 1. vyd. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. 263 s.

 

 

Akce dokumentů