E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2010+

Granty řešené od roku 2010
Posun rodičovství do vyššího věku: individuální perspektivy versus společenské náklady
Transition towards the late childbearing pattern: individual prospects versus societal costs
Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických charakteristikách pacientů i poskytovatelů
Analysis of the take-up and provision of selected healthcare services in Czechia based on patient and provider geodemographic characteristics
Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky
Spatial differentiation and visualisation of geodemographic processes with a focus on households in an ageing society in the Czech Republic
Testování “hypotézy babiček”: Transgenerační efekt na reprodukci na základě matričních dat v Čechách v 17.–19. století
Testing the "grandmother hypothesis": Transgenerational effect on reproduction based on parish registers from the 17th -19th century Bohemia
Rizika odkladu rodičovství: Nová role rodinné politiky?
Risks of childbearing postponement: A new role for family policies?
Počátky transformace reprodukčního chování obyvatelstva Čech od poloviny 18. do konce 19. století
The Early Stage of Transformation of the Reproductive Behaviour in Bohemia from the Second Half of the 18th Century to the End of the 19th Century
Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR
Assessing and modelling primary healthcare access, a key aspect of healthcare in the Czech Republic
Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Active Ageing, Family, and Intergenerational Solidarity
Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy
Cohort life tables for the Czech Republic: data, biometric functions, and trends
Vliv ekonomické nejistoty na úroveň plodnosti v České republice
The impact of economic uncertainty on fertility level in the Czech Republic
Stane se nízká plodnost v České republice trvalým reprodukčním modelem?
Is the low fertility in the Czech Republic an inevitable outcome of the new reproductive pattern?
Vliv demografického vývoje a 'vytěsňovacího efektu' na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství
Demographic development and behavioural aspects (e.g. 'crowding-out effect') and their impact on the municipal waste charging policy
STUDENTSKÉ GRANTY
Projekty financované z Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK), určené pro studenty v doktorském anebo v magisterském studijním programu.

Akce dokumentů