E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNejdůležitější publikace

Vybrané publikace členů katedry; publikační činnost lze sledovat také na osobních stránkách členů katedry

Seznam členů katedry (kliknutím na jméno se dostanete na nejdůležitější publikace, kliknutím na www za jménem pak na podrobnější publikační činnost na osobních stránkách jednotlivých členů):

RNDr. Boris Burcin, Ph.D.

 • KOCOURKOVÁ, Jiřina, KONEČNÁ, Hana, BURCIN, Boris., KUČERA, Tomáš. 2015. How old is too old? A contribution to the discussion on age limits for assisted reproduction technique access. Reproductive Biomedicine Online. (IF=3,015). DOI: 10.1016/j.rbmo.2015.01.017.
 • KOCOURKOVÁ, Jiřina, BURCIN, Boris., KUČERA, Tomáš. 2014. Demographic relevancy of increased use of assisted reproduction in European countries. Reproductive Health, 11:37. (IF=1,616). Dostupné z: http://www.reproductive-health-journal.com/content/pdf/1742-4755-11-37.pdf
 • BURCIN, Boris; DRBOHLAV, Dušan; KUČERA, Tomáš. 2008. Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Sociologický časopis, 44(4), s. 653-682. (IF=0,563) ISSN 0038-0288.
 • KONEČNÁ, Hana, KOCOURKOVÁ, Jiřina, BURCIN, Boris., KUČERA, Tomáš, DAVIDOVÁ, Karolína. 2014. Can a magic wand plausibly be used in serious psychological research? The complications of researching the ideal age at which to be a parent through the eyes of the child. Human Affairs 24(3), pp. 354–362.
 • BURCIN, Boris, KUČERA, Tomáš. 2000. In: New demographic faces of Europe: the changing population dynamics in countries of Central and Eastern Europe. Berlin: Springer. 47 s. ISBN 3-540-67801-8 Changes in Fertility and Mortality in the Czech Republic: An atempt of regional demographic analysis, s. 371-417.
 • BURCIN, B. 2008. Odvratitelná úmrtnost v České republice a její aplikace. Dizertační práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 175 s.
 • BARTOŇOVÁ, Dagmar, BURCIN, Boris, FIALOVÁ, Ludmila et al. 2010. Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993-2008. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 238 s. ISBN 978-80-7419-024-7.
 • Kašpar, D., Hulíková Tesárková, K., Burcin, B. 2017. The development of regional mortality disparities in the Czech Republic in the period 1991-2015. Demografie, 59(4), pp. 332-349.
 • BURCIN, Boris; HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára; ŠÍDLO, Luděk. 2010. Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci. Demografie, 52(2), s. 77-89. ISSN 0011-8265
 • BURCIN, Boris; HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára; KOMÁNEK, David. 2017. DeRaS - Software tool for modelling mortality intensities and life table construction. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné na: http://deras.natur.cuni.cz

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

 • Fialová. L. 2017. Hlavní rysy vývoje obyvatelstva v českých zemích v roce 1915. In: Láník, J., Kykal T. a kol. Léta do pole okovaná 1914-1918, svazek II. Noví nepřátelé, nové výzvy. Vojenský historický ústav Praha 2017, s. 199-210.
 • Fialová. L. – Maur E. 2016. Historical Demography in the Czech Republic. In: Fauve-Chamoux A. – Bolovan, I. – Sogner S. (eds): A global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinarity; Peter Lang Bern - Oxford, s. 213-224.
 • Fialová, L. - Hulíková Tesárková, K. – Kuprová B. An analysis of the birth intervals of Married Women in Jablonec nad Nisou from the 17th to 19th century: A Contribution to research of fertility Patterns. Demografie 57, č. 4, s. 319-337.
 • DOKOUPIL, Lumír, FIALOVÁ, Ludmila, MAUR, Eduard, NESLÁDKOVÁ, Ludmila. Metodické problémy zpracování přirozené měny obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. In: Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AVČR, 1999. 25 s. ISBN 80-85950-68-2, s. 17-41.
 • FIALOVÁ, Ludmila, HORSKÁ, Pavla. Pražské barokní matriky jako pramen pro studium sociálních dějin. In: Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi. Praha : Libri, 2003. ISSN 80-7277-223-6
 • FIALOVÁ, Ludmila. Charakter demografické reprodukce před demografickou revolucí. Demografie. 2004, roč. 46, č. 4, s. 234-237. ISSN 0011-8265
 • FIALOVÁ, Ludmila. Domestic Staff in the Czech Lands at the Turn of thr 19th and 20th Centuries in the Light of Statistical Figures. In Domestic Service and the Formation of European Identity. Understanding the Globalization of Domestic Work, 16th-21st Centuries. 1. vyd. Bern : Peter Lang, 2004. ISSN 3-03910-589-2
 • FIALOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva Prahy v letech 1650-1800 na základě matrik. In Historická demografie. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006. ISSN 80-7330-100-8
 • FIALOVÁ, Ludmila. Trendy ve sňatkovém chování obyvatelstva České republiky ve 20. století. Demografie. 2006, roč. 48, č. 2, s. 97-108. ISSN 0011-8265
 • FIALOVÁ, Ludmila. Změny charakteru mimomanželské plodnosti v českých zemích od 18. století.. Demografie. 2007, roč. 49, č. 4, s. 230-242. ISSN 0011-8265

RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.

 • HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KAŠPAR, D., ZIMMERMANN, P. 2015. Konvergenční a divergenční tendence v Evropě z hlediska úmrtnosti: Jaké je postavení Česka? Geografie – Sborník ČGS, 120, 1. ISSN: 1212-0014. [IF = 0.787; v tisku]
 • HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K. 2013. Selected demographic methods of mortality analysis: Approaches focused on adults and the oldest age-groups using primarily cross-sectional data. LAP LAMBERT Academic Publishing (June 5, 2013), 404 pp. ISBN 978-3659404139.
 • ZIMMERMANN, P., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., MAZOUCH, P. 2014. Missing categorical data imputation and individual observation level imputation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62, 6. s. 1527 – 1534.
 • BURCIN, B., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., KOMÁNEK, D. 2012. DeRaS: software tool for modelling mortality intensities and life table construction. Faculty of Science, Charles University in Prague, Prague
 • HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K., MAZOUCH, P. 2013. Basic Cohort Mortality Analysis at Higher Ages: an Analysis of the Rectangularisation Process Based on Cohorts Born in 1890–1910 in the Czech Republic and France. Demografie, 55, 1, s.27–46. ISSN 0011-8265.
 • ZIMMERMANN, P.; MAZOUCH, P.; HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ K. 2014. The difference in present value of retirement pensions for education groups, In: LÖSTER, T; PAVELKA, T.: The 8th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings, Melandrium, Praha. ISBN 978-80-87990-02-5. (sborník z conference The 8th International Days of Statistics and Economics, 11.-13. 9. 2014, Praha – zařazeno na WoS)
 • HABARTOVÁ P.; HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ K.; SIVKOVÁ O. 2014. Prognóza počtu a velikosti vybraných typů hospodařících domácností v České republice pro období 2013-2040. Demografie, Vol. 56, No. 1. ISSN 0011-8265.
 • ZIMMERMANN P., MAZOUCH, P., HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K. 2013. Categorical data imputation under MAR missing scheme. 31st International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013, Jihlava, Czech Republic, 11–13 September 2013.
 • HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K. 2012. Modely křehkosti a jejich aplikace v demografii. Demografie, 54, 1, 24-35. ISSN 0011-8265.
 • BURCIN, B., TESÁRKOVÁ, K., ŠÍDLO, L. 2010. Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci. Demografie, 52, č. 2, s. 77–89. ISSN 0011-8265.

doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

 • Kocourková, J., Konečná, H., Burcin, B., Kučera, T. How old is too old? A contribution to the discussion on age limits for assisted reproduction technique access. Reproductive Biomedicine Online 2015. (IF=2,98). DOI: 10.1016/j.rbmo.2015.01.017.
 • Kocourková, J., B. Burcin, T. Kučera: Demographic relevancy of increased use of assisted reproduction in European countries. Reproductive Health 2014 11:37. (IF=1,616). Dostupné z: http://www.reproductive-health-journal.com/content/pdf/1742-4755-11-37.pdf
 • Konečná, H., J. Kocourková, B. Burcin, T. Kučera, K. Davidová: Can a magic wand plausibly be used in serious psychological research? The complications of researching the ideal age at which to be a parent through the eyes of the child. Human Affairs 2014 24:3, pp. 354–362.
 • Saparbekova, A., J. Kocourková, T. Kučera, 2014. Sweeping Etno-demographic changes in Kazakhstan during the 20th century: A dramatic story of mass migration Wales. Part I: From the turn of the 19th century to the end of the Societ era. AUC Geographica. Vol. 49. No. 1, pp. 71-82.
 • Kocourková, J. 2014. Stárnutí populace jako medicínský problém. Klimakterická Medicína. Vol. 19. No. 1, s. 14-18.
 • Kocourková J., Burcin, B. 2012. Demografická specifika asistované reprodukce v České republice v evropském kontextu. Demografie. Vol. 54, No. 3, s. 250-263.
 • Kocourková, J., Fait, T. 2009. Can increased use of ART retrieve the Czech Republic from the low fertility trap? Neuroendocrionology Letters, Vol.30, No.6, 101-110.

 • Kocourková, J., Fait, T. 2009. Induced abortions: Still important reproduction loss in the Czech Republic. Neuroendocrinology Letters, Vol.30, No.1,111-118.
 • Kocourková, J. 2009. Czech Republic: normative or choice-oriented systém? In Kamerman, Moss. The politics of parental leave policies. The Policy Press. Bristoll, 51-68.
 • Stropnik, N. Sambt, J., Kocourková, J. 2008. Preference versus actual family policy measures. In Hoehn, Avramov, Kotowska. People, Population Change and Policies. Lessons from the population policy acceptance study. Vol.1. Springer, 391-410.

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

 • Burcin, B., Drbohlav, D., Kučera, T.: Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Sociologický časopis, 44(4), 2008, s. 653–682.
 • Burcin, B., T. Kučera: Strukturální změny úmrtnosti v českých zemích a na Slovensku mezi roky 1991 a 2006. Demografie, 50, 2008, s. 173–185.
 • Burcin, B., T. Kučera: Regionální diferenciace odvratitelné a neodvratitelné úmrtnosti v České republice a její vývoj v období 1987–2006. Demografie, 50, 2008, s. 77–87.
 • Burcin, B., Drbohlav, D., Kučera, T.: The Concept of Replacement Migration and Its Application in the Czech Republic, Czech Demography, 2, 2008, pp. 82–93.
 • Burcin, B., Drbohlav, D. a Kučera, T.: Czech Republic Population Prospects in the Mirror of Replacement Migration Concept. Acta Universitatis Carolinae Geographica 1–2, 2005, pp. 47–67.
 • Burcin, B., Kučera, T.: Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky (2003–2065). Demografie, 46, 2004, s. 100–111.
 • Burcin, B., Kučera, T.: Changes in Fertility and Mortality in the Czech Republic: An Attempt of Regional Demographic Analysis. In: Kučera T., O. Kučerová, O. Opara a E. Schaich (eds.): New Demographic Faces of Europe. Springer Verlag, Heidelberg 2000, pp. 371–417.

RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.

 • Habartová, P.; Hulíková, K.; Sivková, O. 2014. Prognóza počtu a velikosti vybraných typů hospodařících domácností v České republice pro období 2013-2040. Demografie 1/2014.
 • Hulíková Tesárková, K.; Kurtinová, O. 2014. A Few Notes on the Lexis Diagram: the 100th Anniversary of the Death of Wilhelm Lexis. Demografie 4/2014.
 • Hamplová, D.; Sivková, O. 2014. Rodičovství, v Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti, Praha: SLON, kapitola 7, s. 86-101.
 • Sivková, O. 2013. Postoje k sociálnímu zabezpečení, v Česká republika 2002‒2012: hodnoty, postoje, chování. Praha: Sociologický ústav AVČR, v.v.i. kapitola 5, s. 65.-77.
 • Sivková, O.; Hulíková Tesárková, K. 2012. „Dekompozice změn průměrného věku matky při narození dítěte v České republice od roku 1950.“  Demografie, roč. 54 (3): 264-279.
 • Sivková, O. 2012.„Does the Czech system of financial support to the family provide any incentive to couples reamining in informal partnership?“. Demografie, roč. 54 (4): 356-368.
 • Sivková, O. 2012.„The Family as an Externality within a Market economy: Evidence from the Czech Republic.“Lambert Academic Publishing. 394 s., ISBN 978-3-659-25410-9.

RNDr. Barbora Kuprová, Ph.D.

 • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K., Kuprová, B. 2014. Survival analysis of individual data from historical parish registers: analysis of population born from the end of the 18th century to 1830s in Jablonec, Czech lands. Budapešť, 2014. Příspěvek na Evropské populační konferenci 2014.
 • Kuprová, B. 2014. Children born out of marriage at the manor of Škvorec in the years 1750-1849. Praha, 2014. Příspěvek na Konferenci Mladých demografů.

prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

 • MACKENBACH, Johan, LOOMAN, Caspar W. N., ARTNIK, Barbara, BOPP, Matthias, DIBBEN, Chris, KALEDIENE, Ramune, KOVACS, Katalin, LEINSALU, Mall, MARTIKAINEN, Pekka, REGIDOR, Enrique, RYCHTARIKOVA, Jitka, GELDER Rianne. 2017. Fundamental causes of inequalities in mortality: an empirical test of the theory in 20 European populations. 2017. Sociology of Health & Illness. 39(7), 1117-1133, (IF=2,257), ISSN: 0141-9889, DOI: 10.1111/1467-9566.12562
 • MACKENBACH, Johan P., Kulhanova, Ivana, Bopp, Matthias, Borrell, Carme,  Deboosere, Patrick, Kovacs, Katalin, Looman, Caspar W. N., Leinsalu, Mall, Makela, Pia, Martikainen, Pekka, Menvielle, Gwenn, Rodriguez-Sanz, Maica, Rychtarikova, Jitka, de Gelder, Rianne. 2015. Inequalities in Alcohol-Related Mortality in 17 European Countries: A Retrospective Analysis of Mortality Registers. PLOS MEDICINE, 12(12), (IF=14,952), ISSN: 1549-1676, DOI: 10.1371/journal.pmed.1001909
 • RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka, Délka života, zdraví a postoje v Evropské unii (Length of life, health and attitudes in the European Union) 2015. Geografie. 120(4), 542-563, (IF= 0.85) ISSN: 1212-0014
 • RYCHTARIKOVA, Jitka, GOURBIN, Catherine, SIPEK, Antonin, WUNSCH, Guillaume. 2013. Impact of parental ages and other characteristics at childbearing on congenital anomalies: Results for the Czech Republic, 2000-2007. Demographic Research, 28(5), 137-176, (IF 1,572), ISSN 1435-9871, DOI: 10.4054/DemRes.2013.28.5
 • RYCHTARIKOVA, Jitka, GOURBIN, Catherine, WUNSCH, Guillaume. 2004. Paternal age and child death: The stillbirth case. European Journal of Population / Revue européenne de Démographie, 20(1), 23-33, (IF=2,043), ISSN 0168-6577, DOI: 10.1023/B:EUJP.0000014514.52745.54
 • RYCHTARIKOVA, Jitka, AKKERMAN, Abraham. 2003. Trajectories of fertility and household composition in the demographic profile of the Czech Republic. Population and Environment, 24(3), 225-254, (IF=1,885) ISSN: 0199-0039
 • RYCHTARIKOVA, Jitka, DEMKO, George J. 2001. Inequalities in infant survival: An analysis of Czech linked records. European Journal of Population / Revue européenne de Démographie, 17(4), 323-342, (IF=2,043) ISSN 0168-6577, DOI: 10.1023/A:1012559028756
 • CARLSON, Elwood, HOEM, Jan Michael, RYCHTARIKOVA, Jitka. 1999. Trajectories of fetal loss in the Czech Republic. Demography, 36(3), 327-337, (IF=3,577), ISSN 0070-3370, DOI: 10.2307/2648056
 • RYCHTARIKOVA, Jitka. 1994. Czech and Slovak families in the European context. Journal of family history, 19(2), 131-147, (IF=0,342), ISSN 0363-1990, DOI: 10.1177/036319909401900204
 • RYCHTARIKOVA, Jitka, DZUROVA, Dagmar. 1992. Les disparités géographiques de la mortalité en Tchécoslovaquie (Geographical differentials in Czechoslovak mortality rates). Population, 47(3), 617 644, (IF=1,196), ISSN: 0032-4663, DOI: 10.2307/1533736

doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

 • Fait, T., Šťastná, A., Kocourková, J., Waldaufová, E., Šídlo, L., Kníže, M. 2022. Has the cesarean epidemic in Czechia been reversed despite fertility postponement? BMC Pregnancy and Childbirth, 22, 469. DOI: 10.1186/s12884-022-04781-1 [IF (2021) = 3.105; Q2] (pdf)
 • Šídlo, L., Maláková, K. 2022. Spatial Healthcare Accessibility: A District-Level Analysis of Travel for Outpatient Diabetology in Czechia. Healthcare, 10(2): 395. DOI: 10.3390/healthcare10020395 [IF (2021) = 3.160; Q2]
 • Šídlo, L., Bělobrádek, J., Maláková, K. 2021. Všeobecní praktičtí lékaři v Česku: vývojové trendy a regionální rozdíly. Geografie, 126(2): 169–194. DOI: 10.37040/geografie2021126020169. Dostupné zde. [IF (2021) = 1.500; Q4]
 • Šídlo, L., Šprocha, B. 2020. Changes in the population age structure of the Czech districts in 1989–2019. Demografie, 62(4): 227–239. Dostupné zde (WoSSCOPUS). 
 • Šprocha, B., Tišliar, P., Šídlo, L. 2020. Vzdelanie žien a plodnosť: k niektorým diferenčným aspektom transformácie plodnosti na Slovensku. Sociológia, 52(5): 499–524. Dostupné zde [IF (2020) = 0.537]
 • Šídlo, L., Šprocha, B., Ďurček, P. 2020. A retrospective and prospective view of current and future population ageing in the European Union 28 countriesMoravian Geographical Reports, 28(3): 187–207. DOI: 10.2478/mgr-2020-0014. [IF (2020) = 2.250]
 • Šídlo, L., Šprocha, B., Ďurček, P. 2020. Prospective Dimension of Population Ageing and Potential Use in Pension Security in the V4 Countries. Ekonomický časopis, 68(6): 601–621. Dostupné zde [IF (2020) = 0.690]
 • Šídlo, L., Šprocha, B., Klapková, M. 2019. Regional differences in population aging in Europe viewed through prospective indicators. Erdkunde, 73(3): 225–240. DOI: 10.3112/erdkunde.2019.03.06. [IF (2019) = 1.639]
 • Šídlo, L., Šprocha, B. 2018. Odkládání mateřství a regionální diferenciace plodnosti v Česku a na Slovensku. Geografie, 123(3), 407–436. DOI: 10.37040/geografie2018123030407. [IF (2018) = 0.540]
 • Šprocha, B., Tišliar, P., Šídlo, L. 2018. A cohort perspective on the fertility postponement transition and low fertility in Central Europe. Moravian Geographical Reports, 26(2), pp. 109–120. DOI: 10.2478/mgr-2018-0009. Dostupné zde. [IF (2018) = 1.870]
 • Kocourková, J., Šídlo, L., Novák, M., Sýkora, L. 2018. Growing gap in population dynamics, closing the gap in population size: the European Union and the United States compared. Geografie, 123, 1, 37–62. DOI: 10.37040/geografie2018123010037. [IF (2018) = 0.540]
 • Šprocha, B.; Šťastná, A.; Šídlo, L. 2017. Bezdetnosť – nový fenomén v životných dráhach žien na Slovensku. Sociológia, 49 (5): 561-587. (IF = 0.283). Dostupné z WWW: http://www.sav.sk/journals/uploads/10191026Sprocha%20-%20zalomena_DEF.pdf
 • Šprocha, B.; Šídlo, L.; Nováková, G.; Šťastná, A. 2016. Kohortní změny v koncentraci plodnosti v Česku a na Slovensku. Sociológia, 48 (5): 474-499. (IF = 0.283). Dostupné z WWW: http://www.sav.sk/journals/uploads/10051226Sprocha%20-%20zalomena%20opravene%20OK.pdf
 • Klapková, M.; Šídlo, L.; Šprocha, B. 2016. Koncept prospektivního věku a jeho aplikace na vybrané ukazatele demografického stárnutí. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje. 58, 2, s. 111‒123. ISSN 1805-2991. Dostupné z WWW: https://www.czso.cz/documents/10180/33199357/clanek+2_klapka+sidlo+sprocha.pdf/a712859e-6f1c-458c-aed2-903ceefc1685?version=1.0 (SCOPUS
 • Burcin, B., Hulíková Tesárková, K., Šídlo, L.. Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci. Demografie. 2010, roč. 52, č. 2, s. 77-89. ISSN 0011-8265

PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.

.doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.

 • Velková, A. 2017. Přítomnost babiček v předindustriálních a rodinách a jejich možný vliv na plodnost dcer (na příkladu panství Šťáhlavy na přelomu 18. a 19. století). Historická demografie 41, 2017, s. 213-234.
 • Velková, A. 2016. Unmarried mothers in pre-industrial Bohemian rural society – example of the Šťáhlavy domain 1741–1830. Historická demografie 40, 2016, s. 179-197.
 • Velková, A. 2015. Forschungstraditionen zum Haus in der Tschechischen Republik. Joachim Eibach – Inken Schmidt-Voges (eds.), Das Haus in der Geschichte Europas. Sozialer Raum, Identitätsort, Ordnungskonzept, Oldenbourg: De Gruyter 2015, s. 149-165. ISBN 978-3-11-03588-9.
 • Velková, A. 2015. Inheritance Practice and the Elderly in Central Europe: The Example of Western Bohemia, 1700-1850. Silvia Sovic (ed.), The History of Families and Households: Comparative Dimensions, Brill 2015, s. 232-255. ISBN 978-90-04-30785-8.
 • Semotánová E., Cajthaml J. a kol. (eds.). 2014. Akademický atlas českých dějin. Praha 2014 ISBN 978-80-200-2182-3. Spoluautorství kapitol k demografickému vývoji (s Ludmilou Fialovou).
 • Velková, A. 2012. Schuld und Strafe. Von Frauen begangene Morde in den böhmischen Ländern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 362 s., München 2012. ISBN 978-3-89975-710-1
 • Velková, A. 2012. The role of the manor in property transfers of serf holdings in Bohemia in the period of the ‘second serfdom’. Social History 37, s. 501-521.
 • Velková, A. 2012. Marriage and property transfer in rural Western Bohemia 1700–1850. Head-König, A.-L., Pozsgai P. (eds.), Inheritance Practices, Marriage Strategies and Household Formation in European Rural Societies. Rural History in Europe 7. Turnhout 2012, s. 101-125. ISBN 978-2-503-54395-6.
 • Velková, A. 2010. Women between a new marriage and an independent position: Rural widows in Bohemia in the first half of the nineteenth century. The History of the Family 15/3, s. 255-270
 • Velková, A. 2009. Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. 586 s., Praha 2009. ISBN 978-80-7286-151-4

Akce dokumentů