E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. – Publikace

Publikační činnost a příspěvky na vědeckých konferencích

 

Odborné publikace
Příspěvky na konferencích
 

Poznámka: Položky jsou řazeny chronologicky dle roku publikace/uskutečnění akce, a to od nejnovějších po nejstarší.

Odborné publikace

 

rok 2021

 • Havlíček, J., Tureček, P., Velková A., 2021. One but not two grandmothers increased child survival in poorer families in west Bohemian population, 1708–1834, in: Behavioral Ecology 36, issue 6, p. 1138-1150
  https://doi.org/10.1093/beheco/arab077 [WOS]
 • Velková, A., Tureček, P., 2021. Influence of parental death on child mortality and the phenomenon of the stepfamily in western Bohemia in 1708–1834 in: The History of the Family https://doi.org/10.1080/1081602X.2021.1986738 [WOS]
 • Velková, A., Fialová, L. 2021. Study of cohabitation of three-generational families on the Šťáhlavy estate in wetern Bohemia in 1820, in: Piotr Łozowski - Radosław Poniat (ed.), Jednstka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej. Białystok, p.321-332.estinationSkip Nav Destination

One but not two grandmothers increased child survival in poorer families in west Bohemian population, 1708–18 

Skip Nav DestinationOne but not two grandmothers increased child survival in poorer families in west Bohemian population, 1708–18rok 2020

 • Velková A.,  Horský J. 2020. Influence of socio-economic status and household structure on the availability of grandmother care. Possibilities of research into the grandmother hypothesis in the Central-European historical family, in: Historický časopis 68, 2020, s. 769–796. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.5.1  http://www.historickycasopis.sk/index.php?id=hc62020 [WOS]
 • Velková A., Hulíková Tesárková K. 2020. Criminals Condemned to Death in the Lands of Cisleithania in 1882-1911, in: Střed 12, 2020, s. 40–79.ISSN: 1803-9243. https://www.mua.cas.cz/en/periodika/stred-centre-2020-1 [Scopus]

rok 2019

 • Dvořáčková-Malá D. a kol. Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství. Praha 2019. ISBN 978-80-7422-675-5. Spoluautorství kapitol II. III. a IV.

rok 2018

 • Velková, A. 2018. Proměny v aplikaci rozsudků trestu smrti v habsburské monarchii v průběhu 19. století v reflexi dobových statistik, in: Český časopis historický 116/2018, č. 1., s. 53–86. ISSN 0862-6111 http://www.hiu.cas.cz/cs/download/cch-1-2018.pdf [Scopus]

rok 2017

 • Velek, L., Velková, A., Klečacký, M. 2017. Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918). 580 s., Praha 2017. ISBN 978-80-741-5146-0
 • Fialová, L., Velková, A. 2017. Obyvatelstvo České republiky ve 20. století. In: Monika Benčová – Anna Komárková (ed.), Muzeum a změna V. Praha 2017, s. 103–120. ISBN 978-80-86611-77-8
 • Velková, A. 2017. Přítomnost babiček v předindustriálních a rodinách a jejich možný vliv na plodnost dcer (na příkladu panství Šťáhlavy na přelomu 18. a 19. století), in: Historická demografie 41, 2017, s. 213–234. http://www.eu.avcr.cz/export/sites/eu/.content/files/historicka-demografie/HD_41-2_CTP-146s.pdf [Scopus]

rok 2016

rok 2015

 • Velková, A. 2015. Forschungstraditionen zum Haus in der Tschechischen Republik, in: Joachim Eibach – Inken Schmidt-Voges, Das Haus in der Geschichte Europas. Sozialer Raum, Identitätsort, Ordnungskonzept, Oldenbourg: De Gruyter 2015, s. 149–165. ISBN 978-3-11-03588-9.
 • Velková, A. 2015. Inheritance Practice and the Elderly in Central Europe: The Example of Western Bohemia, 1700-1850, in: Silvia Sovic, The History of Families and Households: Comparative Dimensions, Brill 2015, s. 232–255. ISBN 978-90-04-30785-8.

rok 2014

 • Hlavačka M. a kol. (eds.). 2014.  České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I. Praha 2014. ISBN 978-80-7286-207-8. Spoluautorství III. Kapitoly
 • Semotánová E., Cajthaml J. a kol. (eds.). 2014. Akademický atlas českých dějin. Praha 2014 ISBN 978-80-200-2182-3. Spoluautorství kapitol k demografickému vývoji (s Ludmilou Fialovou).

rok 2012

 • Velková, A. 2012. Schuld und Strafe. Von Frauen begangene Morde in den böhmischen Ländern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 362 s., München 2012. ISBN 978-3-89975-710-1
 • Velková, A. 2012. The role of the manor in property transfers of serf holdings in Bohemia in the period of the ‘second serfdom’. Social History 37, s. 501–521.
 • Velková, A. 2012. Marriage and property transfer in rural Western Bohemia 1700–1850. Head-König, A. – L., Pozsgai P. (eds.), Inheritance Practices, Marriage Strategies and Household Formation in European Rural Societies. Rural History in Europe 7. Turnhout 2012, s. 101–125. ISBN 978-2-503-54395-6.

rok 2011

 • Velková, A. 2011. Household formation in Bohemia: inheritance practice and family strategy, 17th–19th centuries. Český časopis historický 109, č. 2, s. 328–343.
 • Velková, A. 2011. Der Wandel der Sozialstrukturen in den Böhmischen Ländern in den Jahren 1750-1850. Schriffl, D., Perzi N. (eds.), Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den österreichisch-tschechischen Historikertagen 2006 und 2008. Wien – Berlin 2011, s. 123–129. ISBN 978-3-643-50386-2
 • Velková, A. 2011. Těžké policejní přestupky v Mostě v letech 1816-1838. Rozdíly mezi kriminálním chováním mužů a žen. Hájková D., Velek L. a kol. (eds.), Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera. Praha 2011, s. 83–91. ISBN:978-80-86495-78-1

rok 2010

 • Velková, A. 2010. Women between a new marriage and an independent position: Rural widows in Bohemia in the first half of the nineteenth century. The History of the Family 15/3, s. 255–270
 • Lenderová, M., Kopičková, B., Burešová, J., Maur, E. (eds.). 2010. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha 2010. ISBN 978-80-7106-988-1. 854 s. Spoluautorství u několika kapitol (cca 50 stran)
 • Maur, E. Velková, A. (eds.). 2010. Rodina a domácnost v 16.-20. století. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica. Studia Historica LX, 133 s., Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1764-0
 • Velková, A. 2010. Proměna v chápání majetkových zájmů v rodinách držitelů venkovských usedlostí v letech 1650–1850, Maur, E. Velková, A. (eds.). Rodina a domácnost v 16.-20. století. AUC – PH 2, Studia Historica LX, 2006, Praha 2010, s. 51–68. ISBN 978-80-246-1764-0
 • Velková, A. 2010. Metodické přístupy v českém historickodemografickém výzkumu v posledních 20. letech, Kurowska, H. (ed.). Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych. Zielona Góra 2010, s. 51–57. ISBN 978-83-7481-387-7
 • Velková, A. 2010. Familie und Besitzinteressen. Veränderungen in der Wahrung des Familieninteresses in der ländlichen Gesellschaft Böhmens im 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. Schmidt-Voges, I. (ed.), Ehe – Haus – Familie. Soziale Institutionen im Wandel 1750-1850. Köln – Weimar – Wien 2010, s. 121–141. ISBN 978-3-412-20539-3

rok 2009

 • Velková, A. 2009. Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. 586 s., Praha 2009. ISBN 978-80-7286-151-4
 • Velková, A. 2009. Staré ženy ve venkovské společnosti na přelomu 18. a 19. století. Hojda, Z., Ottlová, M., Prahl, R. (eds.). Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti. Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 28. 2.- 1. 3. 2008. Praha 2009, s. 204-224. ISBN:978-80-200-1691-1

rok 2008

 • Velková, A. 2008. Transformations of Rural Society between 1700–1850. Historica 13, 2008, s. 109-158.
 • Velková, A. 2008. Dítě jako oběť. Vraždy dětí spáchané jejich matkami ve 2. polovině 19. století. Halířová, M. (ed.). Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29.–30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice 2008, s. 147-164. ISBN: 978-80-87151-01-3
 • Velková, A. 2008. „Kdyby mi pánbůh z tohoto světa povolati ráčil“. Význam právních pořízení ve venkovské rodině v 1. polovině 19. století. Řepa, M. (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Moderní dějiny - Suplementum 1, Praha 2008, s. 504–531. ISBN:978-80-7286-139-2

rok 2007

 • Pokorný, J., Velek, L., Velková, A. (eds.). 2007. Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám / Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag. 444 s., Univerzita Karlova v Praze 2007. ISBN 978-80-246-1398-7
 • Velek, L., Velková, A. 2007. Vnímání národnostní identity u venkovského obyvatelstva v Čechách na začátku 19. století. Pokorný, J., Velek, L., Velková, A. (eds.), Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám / Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag. Univerzita Karlova v Praze 2007, s. 39–51. ISBN 978-80-246-1398-7
 • Velková, A. 2007. Proměny venkovské společnosti v l. 1750-1850. Český časopis historický 105, 2007, s. 809–857.
 • Velková, A. 2007. Migrace ve venkovské společnosti v 18. a 19. století. Forum Statisticum Slovacum 3, 2007, s. 246–249.  ISSN 1336-7420
 • Velková, A. 2007. Ženy proti Majestátu. Zločin urážky Veličenstva ve 2. polovině 19. století. Dějiny a současnost 9/2007, s. 30–33.
 • Velková, A. 2007. Svatební smlouvy ve venkovském prostředí v 1. polovině 19. století. Halířová, M. (ed.). Oznamuje se láskám našim... aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Východočeské muzeum v Pardubicích. Pardubice 2007, s. 75–87. ISBN:978-80-86046-97-6
 • Velková, A. 2007. Sebevědomé nebo zoufalé? Vdovy hospodařící na venkovských usedlostech v první polovině 19. století. Vojáček, M. (ed.), Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Praha 2007, s. 321–340. ISBN:978-80-86712-45-1

rok 2006

 • Velková, A. 2006. Venkovské ženy v l. 1650-1850. Perspektivy výzkumu s využitím historické demografie, mikrohistorie, historické antropologie a dějin každodennosti. Čadková, K., Lenderová, M., Stráníková (eds.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále, 27.-28. dubna 2006, Pardubice 2006, s.125–144. ISBN:80-7194-920-5
 • Velková, A. 2006. Migrace a životní cyklus venkovského obyvatelstva na Šťáhlavsku v l. 1750-1850. Maur, E., Grulich, J. (eds.), Dějiny migrací v českých zemích v novověku. Historická demografie 30/2006 – suplement, s. 73–98.

rok 2005

 • Svatoš, M., Velek, L., Velková, A. (eds.) 2005. Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. / Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. / Studies dedicated to Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc., in memoriam. 630 s., Praha 2005. ISBN 80-24607-53-0
 • Velková, A. 2005. Staatliches Eingreifen in die Beziehung zwischen Gutsherrschaft und Untertanen. Zu Erbrecht und ländlicher Familienstruktur in Westböhmen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Cerman, M., Luft, R. (eds.), Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im „Alten Reich“. Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit, München  2005, s. 153–175. ISBN:3-486-57586-4
 • Velková, A. 2005. Skladba obyvatelstva podle náboženství na tzv. státních statcích r. 1802. Historická demografie 29, s. 109–137.
 • Velková, A. 2005. Spor o prestiž. Pozadí staroplzenecké rebelie. Kuděj 2005/1–2, s. 49–59.

Příspěvky na odborných konferencích

 

rok 2021

 • Velková, A. 2021. Deputies and bureaucrats. Personnel connection of the legislative and executive power in the second half of the 19th century in Bohemia. 72nd ICHRPI Conference, 20.-23.10.2021, Athény, Řecko, pořadatel: International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions.
 • Velková, A. 2021. Remarriage among members of "new elites" – Bohemia in the 2nd half of the 19th century.13. European Social Science History, 24. 3.–27. 3. 2018 (onlline)

rok 2020

 • Velková, A. 2020. The research database of Bohemian elite groups: sources and approaches. Konference Political and Administrative Elites in Europe. Theory and Practice in Historical Perspective pořádaná Přírodovědeckou fakultou UK a Masarykovým ústavem a archivem AVČR v rámci projektu Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861–1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech, 10.–12.11. 2020 (online) 

rok 2019

 • Velková, A. 2019. Testing the “grandmother hypothesis”: Transgenerational effect on reproduction based on parish registers from the 17th–19th century Bohemia, international research group seminar meeting History of the Family & Historical Demography, 28. 11. 2019, Paříž, Francie, pořadatel: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
 • Velková, A. 2019. Mortality of orphaned children (West Bohemia, 1700–1850). Conferences of the Polish Society for Human and Evolution Studies, 24.–27.9. 2019, Praha, pořadatelé: Polish Society for Human and Evolution Studies (PTNCE), Přírodovědecká fakulta UK
 • Velková, A. 2019. Child mortality in stepfamilies (West Bohemia, 1700–1850). The 3rd European Society of Historical Demography Conference, 26.–29.6. 2019, Pécs, Maďarsko, pořadatel: European Society of Historical Demography
 • Velková, A. 2019. Criminals Sentenced to Death in Cisleithania (1882–1910). Workshop zur Kriminalitätsgeschichte Mitteleuropas, 20.–21.6. 2019, Praha, pořadatel: Collegium Carolinum Mnichov, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 • Velková, A. 2019.  Historical demographic research at Charles University, 10th Demographic Conference of "Young Demographers", 6.–8.2.2019, pořadatelé: Přírodovědecká fakulta UK, Young Demographers

rok 2018

 • Velková, A. 2018. Transgenerational effect on reproduction based on parish registers from the 17th–19th century Bohemia. European Population Conference, 6.– 9. 6. 2018, Brusel, Belgie, pořadatelé: The European Association for Population Studies (EAPS),  the Belgian Organising Committee and the Scientific Advisory Board
 • Velková, A. 2018. Zločin podvodu ve světle statistik z 19. století. Jak se u nás podvádělo za monarchie i za republiky, X. pardubické bienále, Kutná Hora 26.–27. dubna 2018, pořadatel: Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
 • Velková, A. 2018. The effect of grandmothers on their grandchildren’s survival (West Bohemia, 1708-1834).12. European Social Science History, 4.–7. 4. 2018, Belfast, Velká Britanie, pořadatel: International Institute of Social History

rok 2017

 • Historická demografie. Slavnostní seminář k 50. výročí založení časopisu. Vila Lanna Praha 6. 12. 2017, pořadatelé: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Fakulta humanitních studií UK (spoluorganizace konference)
 • Velková, A.  2017. Povinná školní docházka. Symboly doby. Geneze a diskurz. Vila Lanna Praha, 5. 10. 2017 – 6. 10. 2017, pořadatelé: Historický ústav AV ČR, v.v.i., Filozofická fakulta Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici

 • Velková, A.  2017. Možnosti studia rodinných vztahů v 17.-19. století. 11. sjezd českých historiků, Olomouc 13.-15. 9. 2017 (referující, organizátorka a garantka panelu P47)

rok 2016

 • Fialová, L., Velková, A.  2016. Obyvatelstvo České republiky ve 20. století. Muzeum a změna V, 22. 11. – 24. 11. 2016, Národní archiv Praha, pořadatel: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
 • Velková, A.  2016. Selection of Heir to Rural Property and its Influence on Marige Conditions of his Siblings, Štáhlavy 1650-1850. 11. European Social Science History conference, 30. 3. 2016 – 3. 4. 2016, Valencie, Španělsko, pořadatel: International Institute of Social History

 

rok 2015

 • Velková, A.  2015. Nemanželské děti a jejich místo ve venkovské společnosti v 18. a 1. polovině 19. století. Dětství ve středověku a raném novověku. Villa Lanna 22. 10. 2015, pořadatel: Historický ústav AV ČR
 • Velková, A. 2015. Sociální nerovnosti ve venkovských rodinách v předindustriální společnosti. Kulturní a evolučně-antropologické aspekty demografického chování, : Fakulta humanitních studií 1. 10. 2015
 • Velková, A.  2015. Unmarried mothers in preindustrial Czech rural society and today – continuity or different motivations and perspectives? 22nd International Congress of Historical Sciences. Jinan, Čína, 23.-29. 8. 2015
 • Velková, A. 2015. Hlavní demografické vývojové trendy v první polovině 20. století. Národní technická knihovna 4. 6. 2015, pořadatel: Urbánní a regionální laboratoř Přírodovědecká fakulta UK

rok 2013

 • Velková, A.  2013. Forschungstraditionen zum „Haus“ in Tschechien und der Slowakei. Das Haus im Kontext – in europäischer Perspektive. 5.-8. 3. 2013, Schloss Beuggen, Něměcko

rok 2010

 • Velková A. 2010. Household formation in Bohemia: inheritance practice and family strategy, 17th-19th centuries. 21st International Congress of Historical Sciences. 22.-25. 8. 2010, Amsterdam (Nizozemí).
 • Velková A. 2010. Inheritance Practice and the Elderly in Central Europe: the Example of Western Bohemia, 1700-1850. The History of Families and Households: Comparative European Dimensions. International Conference at the Institute of Historical Research, University of London. 24.-26. 6. 2010, Londýn, Velká Británie.
 • Velková A. 2010. Trest za každou cenu? 30. ročník plzeňského sympozia Zločin a trest v české kultuře 19. století. 25.-27. 2. 2010, Plzeň.

rok 2009

 • Velková, A.  2009. „Das Haus als Zentrum des Dorfes, 18. Jahrhundert“. Neue historische Perspektiven auf Familie und Gesellschaft. Haus im Kontext - Kommunikation und Lebenswelt. 28.-30. 10. 2009, Schloss Beuggen, Německo.
 • Velková, A.  2009. „The Influence of Social Change in Czech Rural Society on the Landscape in the 18C and 19C“. The Changing Landscape of East-Central Europe since 1700 in Transnational Context, Faculty of History of University of Oxford. 24.-26. 9. 2009, Oxfordu, Velká Británie.

rok 2008

 • Velková, A. 2008. Metodické přístupy v českém historickodemografickém výzkumu v posledních 20 letech. Przemiany demograficzne Europy Środkowej od XVIII  wieku. Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. 23.-24.10.2008, Zielona Góra, Polsko.
 • Velková, A.  2008. Marriage and property transfers in rural environment. Western Bohemia 1700-1850. Third Workshop of Working Group 3 (“Peasant Societies”) Inheritance practices, marriage strategies and household formation in European rural societies, COST - Programme for the Study of European Rural Societies (PROGRESSORE). 15.-17. 5. 2008, Sárospatak, Maďarsko.
 • Velková, A.  2008. Influence of inheritance law on transformations in family strategy. Western Bohemia 170 –1850. 25 years of Family Forms and beyond: revising geographies, methodologies, explanations. Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, University of Cambridge. 20.-21. 5. 2008, Cambridge, Velká Británie.

rok 2007

 • Velková, A. 2007. Die Familie und ihre materielle Interessen. Der Wandel in der Wahrnehmung des Familieninteresses auf dem böhmischen Lande im 18. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ehe, Haus, Familie. Konzepte und Inszenierungen häuslichen Lebens 1750-1820. Historisches Seminar der Universität Osnabrück. 14.12.2007 Osnabrück (Německo).  
 • Velková, A. 2007. Verwandlungen der böhmischen Dorffamilie im 18. und in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Rodina a domácnost v 16.-20. století. Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Komise pro historickou a sociální demografii, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 9. 11. 2007, Praha.
 • Velková, A.  2007. Svatební smlouvy ve venkovském prostředí v 1. polovině 19. století. Oznamuje se láskám našim…“ aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Východočeské muzeum v Pardubicích a Katedra historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. 13.–14. 9. 2007, Pardubice.
 • Velková, A. 2007. „Kdyby mi pánbůh z tohoto světa povolati ráčil“. Význam právních pořízení ve venkovské rodině v 1. polovině 19. století. Devatenácté století v nás. Historický ústav AV ČR. 29. 5.–1. 6. 2007, Praha.

rok 2006

 • Velková, A.  2006. Sebevědomé nebo zoufalé? Ženy hospodařící na venkovských usedlostech v první polovině 19. století. Reflexe a sebereflexe ženy a ženské otázky v 19. století.  Národní archiv, Archiv hlavního města Prahy, Ústav českých dějin FF UK.  23.-24. 11. 2006, Praha.
 • Velková, A. 2006. Venkovské ženy v l. 1650-1850. Perspektivy výzkumu s využitím historické demografie, mikrohistorie, historické antropologie a dějin každodennosti. 4. bienále Tzv. dějiny ženy aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. 27.-28. 4. 2006, Pardubice.
 • účast na panelové diskusi „Zdravé stárnutí“. Diakonie Českobratrské církve evangelické, 31. 1. 2006, Praha.

Akce dokumentů